مقاله پژوهشی

مقاله کوتاه

مقاله پژوهشی

مقاله کوتاه

مقاله پژوهشی

بررسی میزان تمایل به ادامه تحصیل در خارج از افغانستان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان افغانستانی دانشگاه های علوم پزشکی منتخب افغانستان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

احمد آموزشی؛ فرشید عابدی؛ محمد امیری؛ زهرا آموزشی؛ علیرضا جمشیدی؛ فرود صالحی