مقاله پژوهشی

مقاله کوتاه

مقاله پژوهشی

مقاله کوتاه

مقاله پژوهشی

بررسی میزان تمایل به ادامه تحصیل در خارج از افغانستان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان افغانستانی دانشگاه های علوم پزشکی منتخب افغانستان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

احمد آموزشی؛ فرشید عابدی؛ محمد امیری؛ زهرا آموزشی؛ علیرضا جمشیدی؛ فرود صالحی

رویکرد پدیدارشناسانه به تجارب دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از ارائه آموزش برخط در بحران کرونا

مهدی محمدی؛ فهیمه کشاورزی؛ رضا ناصری جهرمی؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی؛ فائزه روستا؛ مریم خسروزاده