مجله توسعه آموزش جندی شاپور، فصلنامه علمی-پژوهشی می باشد که با هدف ارتقای سطح دانش پژوهشگران در حیطه آموزش پزشکی و برقراری ارتباط موثر بین محققین این حیطه، از طریق انتشار دستاوردهای علمی ایشان، به صورت الکترونیک ارائه می گردد.

این نشریه در برگیرنده مطالب نوین پژوهشی، آموزشی و کاربردی در حیطه آموزش علوم پزشکی می باشد.

مجله مقالات رسیده در حیطه های زیر را مورد بررسی قرار می دهد:

• آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه

• شیوه های مناسب آموزش در علوم پزشکی

• آموزش مداوم در علوم پزشکی

• ارزشیابی برنامه های آموزشی

• مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش پزشکی در جهان

• روش های مناسب آزمون و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی در علوم پزشکی