با توجه به رویکرد اعضای هیات تحریریه مجله توسعه آموزش جندی شاپور اهواز جهت  تولید و انتشار اطلاعات اصیل علمی، این فصلنامه به عنوان عضوی از مجلات علمی-پژوهشی کشور خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. در همین راستا مواردی که در ذیل می‌آید به عنوان استانداردهای اخلاقی برای متولیان مجله و همچنین مخاطبان مجله لازم‌الاجرا است.

  1. محقق با توجه به اهداف پژوهش ایجاب می کند که شرکت کنندگان را در جریان روند پژوهش گذاشته و نسبت به حفظ حرمت انسانی، رعایت کامل را داشته باشند.
  2. محقق لازم است در برنامه ریزی تحقیق، حتی المقدور نسبت به محرمانه بودن اطلاعات تلاش نموده و در صورت الزام به علنی شدن نتایج، موافقت شرکت کنندگان را دریافت کنند.
  3. محقق در اجرای تحقیق می بایست شرایط خطرآفرین را ارزیابی نموده و تمهیدات لازم ایمنی شرکت کنندگان را فراهم نماید.
  4. سرقت ادبی، انتشار مقالات تکراری، داده سازی و تحریف انجام نخواهد شد.
  5.  این پژوهش با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه هیچ گونه مغایرتی ندارد.
  6. با تایید نهایی مقاله در این مجله، نویسندگان حق کپی رایت را حفظ می کنند و مجوز حق انتشار نخستین را به این مجله واگذار می کنند.