دانشگاه جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت، طبقه دوم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دفتر مجله توسعه آموزش.
 شماره تماس: 06133114153
Email: edc_journal@ajums.ac.ir

Email: journalajums@gmail.com


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image