1. مقاله باید شامل عنوان، چکیده فارسی، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث، تیجه گیری، مراجع و چکیده انگلیسی باشد. مقاله خود را طبق فرمت ذکر شده تنظیم نمائید.
 2. چکیده حداکثر تا 250 کلمه به صورت غیرساختاری، به زبان فارسی و انگلیسی ارائه گردد.
 3. افیلیشن نویسندگان طبق فرمت مجله و بصورت نمونه نوشته شود (مثال: عضو هیأت علمی یا دانشجو، گروه ...، دانشکده ....، دانشگاه...، شهر...، ایران). از نوشتن مرتبه علمی خودداری فرمائید.
 4. تایپ چکیده­ ی انگلیسی با قلم Times New Roman نمره­ی 10، چکیده­ ی فارسی با قلم Nazanin B نمره­ ی 11 و متن مقاله با قلم Nazanin B نمره ی 12 باشد.  
 5. مجموع جدول‌ها و نمودارها از چهار مورد تجاوز نکند و عنوان جداول بالای آن و عنوان نمودارها پایین آن نوشته شود.
 6. برای استناد در داخل متن به این روش عمل شود؛ ابتدا در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده، و بعد از آن یک فاصله گذاشته سال انتشار اثر را درج نمایید. برای مثال (همینگوی 1986).  
 7. نمودارها و جدول‌ها با ذکر شماره و عنوان کامل به زبان فارسی در بخش یافته‌ها و در محل مناسب مرتبط با ارجاع، رسم شوند.
 8. لیست مراجع و منابع بر اساس شیوه ­نامه­ ی هاروارد به ترتیب الفبا قید شوند.
 9. برای فهرست منابع از الگوی زیر استفاده گردد و نام نویسندگان تا سه نفر قید گردد و پس از آن از عبارت ((et all استفاده گردد. نام خانوادگی، حروف اول(آغازه)(یک فاصله)سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله(ایتالیک شود)، شماره دوره، شماره پی در پی، شماره صفحات.  در قسمت منابع سال، دوره و شماره صفحه بصورت نمونه نوشته شود (Vol.6 ., No.2, Pp. 23-28).  در قسمت منابع عنوان کتاب و یا ژورنالی که از آن اطلاعات برداشته اید ایتالیک شود.
 10. مثال برای کتاب: نام خانوادگی، (یک فاصله) حروف اول نام کوچک (یک فاصله) نام خانوادگی نویسنده­ی دوم، حروف اول نام کوچک (یک فاصله) سال انتشار، عنوان کتاب(به صورت ایتالیک)، نام ناشر، محل نشر.   
 11. پاورقی ها به درون متن و در مکان مناسب خود قرار گیرد در صورتی که پاورقی اسم نویسنده درون متن می باشد کاملا از پاورقی حذف شود و به درون متن منتقل نشود. هیچ یک از صفحات پاورقی نداشته باشد.
 12. چاپ مجدد مقاله‌های این مجله در نشریه‌های دیگر ممنوع و استفاده از قسمت‌هایی از مقاله‌ها با ذکر مأخذ، مجاز است.

             ((جهت دریافت فرآیند ارسال و چاپ مقاله، اینجا کلیک کنید.))

              ((جهت دریافت فرم تعهدنامه نویسندگان اینجا کلیک کنید.)) 

            ((جهت دریافت فرم افشای تعارض منافع اینجا کلیک کنید.)) 

            ((جهت دریافت راهنمای شناسه ORCID اینجا کلیک کنید.))