نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت، دانشگاه فرهنگیان واحد آذربایجان شرقی، تبریز، ایران.

چکیده

یک سازمان آموزشی دو سو توان قـادر بـه انجام هر دو بهره­ برداری از شایستگی­ های موجود و بررسی فرصت­ هـای جدیـد بـوده و سازمان آموزشی را در افـزایش کـارایی و رقابت­پذیری توانمند می­سازند. برای این منظور ایجاد مدل­های مناسب از عوامل مؤثر بر دو سو توانی می­تواند کارایی و رقابت­پذیری سازمان آموزشی­ها را افزایش دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر دو سو توانی آموزش عالی و تحلیل قدرت هدایت – وابستگی با استفاده از ترکیب مدلسازی تفسیری - ساختاری با هدف طراحی و ارائه مدلی برای دو سو توانی سازمان آموزشی  و تحلیل قدرت هدایت – وابستگی با استفاده از ترکیب مدلسازی ساختاری- تفسیری بود. جامعه پژوهش را تمامی مدیران سازمان­های آموزشی در شهرستان تبریز در سال 99 - 1398 تشکیل می‌دادند. نمونه این پژوهش شامل 382 نفر ازمدیران این سازمان­های آموزشی بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‎ها از پرسشنامه‌های معتبر دارای پایایی و روایی و همچنین پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و داده‎ها با روش‎های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه‌وتحلیل شد. یافته­ها ن نشان داد که عوامل ساختاری و فرآیندی به ترتیب به عنوان تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عامل بر دو سو توانی سازمان­های آموزشی قلمداد می­ گردند. به ‌طورکلی نتایج مطالعه نشان ­دهنده اهمیت مدل طراحی شده برای مدیران واحد­های آموزشی شهرستان تبریز بود تا با به کارگیری آن بتوانند دو سو توانی را در واحدهای خود افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting ambidexterity in Higher Education and Driving-Dependence Power Analysis Using Interpretive-Structural Modeling

نویسندگان [English]

  • Farshad Allami 1
  • Soleiman Iranzadeh 2
  • Asadullah Khadivi 3
  • Hosein Budaghi Khajenobar 2

1 Ph.D student of management, Department of management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz , Iran

2 Faculty member, Department of Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.

3 Faculty member, Department of Management, Farhangian University, East Azerbaijan Branch, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

An ambidextrous educational organization is able to both take advantage of the existing competencies and explore new relevant opportunities, which empowers the organization to promote its efficiency and competitiveness. For this purpose, creating appropriate models of the factors affecting ambidexterity can increase the efficiency and competitiveness of the educational organization. The purpose of this study was to investigate the factors affecting ambidexterity in higher education and driving-dependence power analysis using interpretive-structural modeling with the aim of designing and presenting a model for ambidexterity in higher education. The population of this study included all managers of educational organizations in Tabriz city in 2019-20. The participants of this study included 382 managers from these educational organizations who were selected by two-stage cluster random sampling. Valid and reliable questionnaires as well as a researcher-made questionnaire were used to collect the data. The present study had a descriptive correlational design, and the data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods. Findings showed that structural and procedural factors influence, and are influenced by, the ambidexterity of educational organizations. Overall, the results of the study showed the importance of the model designed for managers at micro and macro educational structures in Tabriz, which can be used to enhance ambidexterity in their units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • higher education
  • ambidexterity
  • structural-interpretive modeling
Abuzeinab A, Arif M, Qadri MA 2017, Barriers to MNEs green business models in the UK construction sector: An ISM analysis. Journal of cleaner production, Vol.160 ., No.1 , Pp. 27-37.
Adler P, Goldoftas B, Levine DI 1999, Flexibility versus efficiency: A case study of model changeovers in the Toyota production system. Organization Science, Vol.10 ., No.1 , Pp. 43-68.
Alexander ES, Onwuegbuzie 2007,  Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Personality and Individual Differences, Vol.8 ., No.7 , Pp.1301-1310.
Anderman LH, Anderman E 1999, Social predictors of changes in students' achievement goal orientations. Contemporary educational psychology, Vol.24 ., No.1 , Pp.21-37.
Andriopoulos C, Lewis M 2009, Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation. Organization Science, Vol.20 ., No.4 , Pp. 696–717.
Aubry M, Lièvre P 2010,  Ambidexterity as a competence of project leaders: A case study from two polar expeditions. Project Management Journal, Vol.41 ., No.3 , Pp. 32-44.
Bailis DS, Chipperfield J 2012, Hope and optimism. Ramachandran VS. Encyclopedia of Human Behaviour. 2nd ed. UK: Elsevier.
Basch CE 2020, Healthier students are better learners: A missing link in school reforms to close the achievement gap. Journal of school health, Vol.81 ., No.10 , Pp.593-598.
Beard K, Hoy WK, Hoy A 2010, Academic optimism of individual teachers: Confirming a new construct. Teaching and Teacher Education, Vol.26 ., No.5 , Pp.1136-1144.
Beckman CM2006, The influence of founding team company affiliations on firm behavior. Academy of Management Journal, Vol.49 ., No.4 , Pp. 741-758.
Bednarek R, Burke G, Jarzabkowski P et al 2016, Dynamic client portfolios as sources of ambidexterity: Exploration and exploitation within and across client relationships. Long Range Planning, Vol.49 ., No.1 , Pp. 324-341.
Benner M, Tushman M 2003, Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited. Academy of Management Review, Vol.28 ., No.1 , Pp. 238-256.
Birkinshaw J Gibson C 2004, Building ambidexterity into an organization. Sloan Management Review, Vol.45 ., No.1 , Pp. 47-55.
Borman GD, Overman LT 2019, Academic resilience in mathematics among poor and minority students. The Elementary School Journal, Vol.3 ., No.7 , Pp.177-195.
Brown R 2015, Building children and young people’s resilience: Lessons from psychology. International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol.2 ., No.14 , Pp.115-124.
Cao Q, Gedajlovic E, Zhang H 2009, Unpacking organizational ambidexterity: Dimensions, contingencies, and synergistic effects. Organization Science, Vol.20 ., No.4 , Pp. 781-796. 
Chandrasekaran A, Linderman K, Schroeder R 2012, Antecedents to ambidexterity competency in high technology organizations. Journal of Operations Management, Vol.30 ., No.1 , Pp. 134-151.
Chen  JA 2012, Implicit theories, epistemic beliefs, and science motivation: A person-centered approach. Learning and Individual Differences, Vol.22 ., No.6 , Pp.724-735.
Ciarrochi J, Heaven PC, Davies F 2018, The impact of hope, self-esteem, and attributional style on adolescents’ school grades and emotional well-being: A longitudinal study. Journal of Research in Personality, Vol.41 ., No.6 , Pp.1161-1178.
Danneels E 2002, The dynamics of product innovation and firm competences. Strategic management journal, Vol.23 ., No.12 , Pp. 85-100. 23(12), 1095-1121.
Duncan RB 1976, The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. The management of organization, Vol.1 ., No.1 , Pp. 167-188. 
Eccles JS, Roeser RW 2009, Schools, academic motivation, and stage‐environment fit. Handbook of adolescent psychology, Vol.8 ., No.7 , Pp.1301-1310.
Eckert M 2016, Overcome procrastination: Enhancing emotion regulation skills reduce procrastination. Learning and Individual Differences, Vol.8 ., No.52 , Pp. 10-18.
Eriksson PE 2013, Exploration and exploitation in project-based organizations: Development and diffusion of knowledge at different organizational levels in construction companies. International journal of project management, Vol.31 ., No.3 , Pp. 333-341. 
Flavell J 1979, Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American psychologist, Vol.34 ., No.10 , Pp.895-906.
Gan X, Chang R, Zuo J et al 2018, Barriers to the transition towards Off-site construction in China: An Interpretive Structural Modeling approach. Journal of Cleaner Production.
Ghanbari V, Safaeishakib A 2017, Structuring to Quality Management Issues with Interpretive Structural Modeling Approach, Standard and Quality Management, Vol.7 ., No.1 , Pp. 6-15[in Persian].
Gibson CB, Birkinshaw J 2004, The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. Academy of management Journal, Vol.47 ., No.2 , Pp. 85-209. 226.
Goodarzi A 2018, Ali's relationship between religious attitudes, optimism, mental health and physical health among students of Chamran University of Ahvaz. Master Thesis in General Psychology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch. [In Persian].
Gupta AK, Smith KG, Shalley CE 2006, The interplay between exploration and exploitation. Academy of management journal, Vol.49 ., No.4 , Pp. 693-706.
Hamzezade M, Bageriyan F, Mansorisepehr R 2013, The interactive effect of optimism with goal orientation on attention bias. Contemporary Psychology, Vol.7 ., No.2 , Pp. 41-50.
Hassani Ali 2001, Ali's relationship between optimism, humor, mental health and life expectancy in middle school teachers in Izeh city. Master Thesis in General Psychology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch. [In Persian].
He ZL, Wong PK 2004, Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis. Organization science, Vol.15 ., No.4 , Pp. 481-494.
Heiskanen H, Lonka K 2017, Are epistemological beliefs and motivational strategies related to study engagement in higher education?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.69 ., No.8 , Pp.306-313.
Heracleous L, Wirtz J 2012,  Strategy and organisation at Singapore Airlines: achieving sustainable advantage through dual strategy. In Energy, Transport, & the Environment(pp. 479-493). Springer, London.
Herhausen D 2016, Unfolding the ambidextrous effects of proactive and responsive market orientation. Journal of Business Research, Vol.69 ., No.7 , Pp. 2585-2593.
Im G, Rai A 2008, Knowledge sharing ambidexterity in long-term interorganizational relationships. Management Science, Vol.10 ., No.1 , Pp. 1281-1296.
Jairvand A 2013, The relationship between metacognitive strategies, self-efficacy and parenting styles of parents with self-education in students of Ilam high schools. Vol.8 ., No.7 , Pp.1301-1310[In Persian].
Jansen JJ, Simsek Z, Cao Q 2012,  Ambidexterity and performance in multiunit contexts: Cross‐level moderating effects of structural and resource attributes. Strategic Management Journal, Vol.33 ., No.11 , Pp. 1286-1303.
Jansen JJ, Van den Bosch FA, Volberda HW 2005, Exploratory innovation, exploitative innovation, and ambidexterity: The impact of environmental and organizational antecedents. Schmalenbach Business Review, Vol.57 ., No.1 , Pp. 351-363.
Jiang J 2016, Teachers' emotions and emotion regulation strategies: Self-and students' perceptions. Teaching and Teacher Education, Vol.54 ., No.3 , Pp.22-31.
Junni P, Sarala RM, Tarba SY et al  2015, Guest editors’ introduction: The role of human resources and organizational factors in ambidexterity. Human Resource Management, Vol.54 ., No.1 , Pp. 85-100.
Kajbaf M, Arizi S, Khodabakhshi R 2005, Ali's relationship between optimism, humor, mental health and life expectancy in middle school teachers in Izeh city. Master Thesis in General Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch. [In Persian].
Kang SC, Snell SA 2009, Intellectual capital architectures and ambidextrous learning: a framework for human resource management. Journal of Management Studies, Vol.46 ., No.1 , Pp. 65-92.
Kaplan A, Midgley C 2019, The effect of achievement goals: Does level of perceived academic competence make a difference?. Contemporary educational psychology, Vol.22 ., No.4 , Pp. 415-435.
Kaplan S, Henderson R 2005,  Inertia and incentives: Bridging organizational economics and organizational theory. Organization Science, Vol.16 ., No.5 , Pp. 509-521.
Kassotaki O, Paroutis S, Morrell K 2018, Ambidexterity penetration across multiple organizational levels in an aerospace and defense organization. Long Range Planning.
Khodadadi S, Moradi M, Yakideh K 2018, Explain how the educational organization's two-dimensional influence on the performance dimensions of the educational organization in the banking industry (Case study: Bank branches of Guilan province). Industrial Management Quarterly, Vol.10 ., No.1 , Pp. 85-100[in Persian].
Kortmann S, Gelhard C, Zimmermann C et al 2014, Linking strategic flexibility and operational efficiency: The mediating role of ambidextrous operational capabilities. Journal of Operations Management, Vol.32 ., No.7 , Pp. 475-490.
Koryak O, Lockett A, Hayton J et al 2018, Disentangling the antecedents of ambidexterity: Exploration and exploitation. Research Policy, Vol.47 ., No.2 , Pp. 413-427.
Kostopoulos KC, Bozionelos N 2011, Team exploratory and exploitative learning: Psychological safety, task conflict, and team performance. Group & Organization Management, Vol.36 ., No.3 , Pp. 385-415.
Luthra S, Kumar S, Kharb R et al 2014, Adoption of smart grid technologies: An analysis of interactions among barriers. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.33 ., No.1 , Pp. 554-565.
Mansfield C 2020, Building resilience in teacher education: An evidenced informed framework. Teaching and Teacher Education, Vol.54 ., No.9 , Pp.54, 77-87.
March JG 1991, Exploration and exploitation in organizational learning. Organization science, Vol.2 ., No.1 , Pp. 71-87.
Martin A, Marsh H 2009, Academic resilience and academic buoyancy: Multidimensional and hierarchical conceptual framing of causes, correlates and cognate constructs. Oxford Review of Education, Vol.35 ., No.3 , Pp.353-370.
Mascall B 2018, he relationship between distributed leadership and teachers' academic optimism. Journal of Educational Administration, Vol.46 ., No.2 , Pp.214-228.
Matthews RL, Tan KH, Marzec PE 2015, Organisational ambidexterity within process improvement: An exploratory study of four project-oriented firms. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol.26 ., No.4 , Pp. 458-476.
Midgley C, Urdan T 1995, Predictors of middle school students' use of self-handicapping strategies. The Journal of Early Adolescence, Vol.15 ., No.4 , Pp.389-411.
Min JA 2013, Cognitive emotion regulation strategies contributing to resilience in patients with depression and/or anxiety disorders. Comprehensive psychiatry, Vol.54 ., No.8 , Pp.1190-1197.
Moradi M, Ebrahimpour  M,  Membini Y 2014, Explaining the dichotomy of educational organization as a new concept in the management of knowledge-based educational organization, Technology Development Quarterly, Vol.10 ., No.40 , Pp. 18-27[in Persian].
Narimani A, Abolghasemi S 2005, Construction and validation of a measure to test anxiety in third grade middle school students in Ahvaz, Quarterly Journal of Educational Sciences, Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Vol.3 ., No.4 , Pp.80-89[In Persian].
New AS 2017, A functional magnetic resonance imaging study of deliberate emotion regulation in resilience and posttraumatic stress disorder. Biological psychiatry, Vol.66 ., No.7 , Pp.656-664.
Niazazari K, Salehi M, Khosrowabadi S 2016, Design and validation of a tool for evaluating bipartisanship in the management of educational organization, urban management, Vol.11 ., No.44 , Pp. 195-210[in Persian].
O'Connor GC, DeMartino R 2006, Organizing for radical innovation: An exploratory study of the structural aspects of RI management systems in large established firms. Journal of product innovation management, Vol.23 ., No.6 , Pp. 475-497.
O'Reilly III CA, Tushman ML 2011, Organizational ambidexterity in action: How managers explore and exploit. California management review, Vol.53 ., No.4 , Pp. 5-22.
O'Reilly III CA,Tushman ML 2013, Organizational ambidexterity: Past, present, and future. Academy of management Perspectives, Vol.27 ., No.4 , Pp. 324-338.
Papachroni A, Heracleous L, Paroutis S 2015, Organizational ambidexterity through the lens of paradox theory: Building a novel research agenda. The Journal of Applied Behavioral Science, Vol.51 ., No.1 , Pp. 71-93.
Pellegrinelli S, Murray-Webster R, Turner N 2015, Facilitating organizational ambidexterity through the complementary use of projects and programs. International Journal of Project Management, Vol.33 ., No.1 , Pp. 153-164.
Pertusa-Ortega EM, Molina-Azorín JF 2018, A joint analysis of determinants and performance consequences of ambidexterity. BRQ Business Research Quarterly, Vol.21 ., No.2 , Pp. 84-98.
Richardson ST 1990, Adolescents Resilience, family adversity and wellbeing among Hawaiian and non Hawaiian adolescents. International Journal of Social Psychiatry, Vol.32 ., No.9 , Pp.158-165.
Ryan AM, Gheen MH, Midgley C 1998, Why do some students avoid asking for help? An examination of the interplay among students' academic efficacy, teachers' social–emotional role, and the classroom goal structure. Journal of educational psychology, Vol.90 ., No.3 , Pp.522- 528.
Sanger KL, Dorjee D 2016, Mindfulness training with adolescents enhances metacognition and the inhibition of irrelevant stimuli: Evidence from event-related brain potentials. Trends in Neuroscience and Education, Vol.5 ., No.1 , Pp.1-11.
Scheier MF, Carver CS, Bridges MW 2001, Optimism, pessimism, and psychological well-being. Optimism and pessimism: Implications for theory, research, and practice, Vol.1 ., No.9 , Pp.189-216.
Seligman ME 2005, Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American psychologist, Vol.60 ., No.5 , Pp.400-410.
Smith PA, Hoy W 2007, Academic optimism and student achievement in urban elementary schools. Journal of Educational Administration, Vol.45 ., No.5 , Pp.556-568.
Souri H,  Hasanirad T 2011,  Relationship between resilience, optimism and psychological well-being in students of medicine. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.30 ., No.6 , Pp.1541-1544.
Strassle CG, McKee EA, Plant D 1999, Optimism as an indicator of psychological health: Using psychological assessment wisely. Journal of personality assessment, Vol.72 ., No.2 , Pp.190-199.
Urdan TC 2016, Examining the relations among early adolescent students’ goals and friends’ orientation toward effort and achievement in school. Contemporary Educational Psychology, Vol.22 ., No.2 , Pp.165-191.
Veenman MV, Kerseboom L, Imthorn C 2000, Test anxiety and metacognitive skillfulness: Availability versus production deficiencies. Anxiety, stress and coping, Vol.13 ., No.4 , Pp.391-412.
 Weems CF, Pina A 2010, The assessment of emotion regulation: Improving construct validity in research on psychopathology in youth—An introduction to the special section. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, Vol.32 ., No.1 , Pp.1-7.
Wei Z, Zhao J, Zhang C 2014, Organizational ambidexterity, market orientation, and firm performance. Journal of Engineering and Technology Management, Vol.10 ., No.1 , Pp. 85-100.
Wells A 2002, Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. John Wiley & Sons. Vol.8 ., No.7 , Pp.417-422.
Wu Y, Wu S 2016, Managing ambidexterity in creative industries: A survey. Journal of Business Research, Vol.69 ., No.7 , Pp. 2388-2396.
Yousefi, Mohammad (2003). Ali's Relationship between Religious Attitudes, Optimism, Mental Health and Physical Health in Students of Kurdistan University, Journal of Educational Sciences and Psychology, Vol.3 ., No.11 , Pp.141-155[In Persian].
Zahra SA, Das SR 1993, Innovation strategy and financial performance in manufacturing companies: An empirical study. Production and operations management, Vol.2 ., No.1 , Pp. 15-37.