نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشکده داروسازی، پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 مسئول آموزش، دانشکده داروسازی، پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، دانشکده داروسازی، پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران،

4 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

آموزش به عنوان یکی از مهمترین نیازهای جوامع بشری و از محورهای بنیادین در توسعه کشورهاست. پژوهش حاضر برای اولین بار در سطح دانشجویان رشته داروسازی بین الملل و با هدف تعیین تأثیر سبک های یادگیری بر میزان یادگیری دانشجویان غیر ایرانی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل انجام شد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان داروسازی غیر ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. حجم نمونه با توجه به تعداد دانشجویان 40 نفر تعیین شد. داده­ها ابتدا از طریق اطلاعات جمعیت شناختی دانشجویان، سپس پرسشنامه Kolb تکمیل شده توسط دانشجویان گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS وEXCEL تحلیل شد. محدوده سنی دانشجویان 18-26  و میانگین معدل تحصیلی دانشجویان 62/1 ± 98/12 بود. یافته­ها نشان داد که حدود 70 درصد دانشجویان سبک  انطباق دهنده و روش یادگیری تجربه کردن و نگاه کردن دقیق داشتند و 30 درصد دارای روش یادگیری نگاه کردن و فکر کردن بودند که مطابق با سبک جذب کننده است. ضرایب همبستگی نشان دهنده رابطه معناداری بین متغیرهای فردی و تحصیلی دانشجویان مانند جنسیت، سن، تحصیلات پایه و سطح تحصیلات با سبک یادگیری آنان نبود. بنابراین با توجه به اینکه سبک یادگیری انطباق دهنده روش غالب یادگیری دانشجویان رشته داروسازی غیرایرانی این دانشگاه می باشد روش های آموزشی مبتنی بر کسب تجربه از طریق ایفای نقش و روش های تمرین و دریافت بازخورد در آموزش این گروه مناسب می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Learning Styles of the International Students at the Faculty of Pharmacy in the International Campus of Iran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Sara Mirfazli 1
  • Elham Movhedkor 2
  • Parastoo Mirzabeigi 3
  • Seyed Ahmad Ahmadi Teymourlouy 4

1 Faculty member, Faculty of Pharmacy, International Campus, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Educational Officer, Faculty of Pharmacy, International Campus, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Faculty member, Faculty of Pharmacy, International Campus, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 Faculty member, Faculty of Health Management & Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Education is one of the most important needs of human societies which has a fundamental role in the development of countries. This study was the first to be conducted on international pharmacy students in Iran with the aim of identifying their learning styles and its impact on their learning ability. The statistical population of this study included the international pharmacy students of Iran University of Medical Sciences. The sample size was 40 students. The data were collected through demographic information and Kolb’s learning style questionnaire which were then analyzed using SPSS and EXCEL. The age of the students was 26-28 years, and the mean of the grade point average of the students was 12.98 ± 1.62. According to the results, the learning style of 70 the population under study is accommodator and have an activist and pragmatist learning style, while 30 percent have a reflector and theorist learning style that is assimilator. Correlation coefficients showed no significant relationship between individual and academic variables such as gender (P=0.994), age (P=0.383), basic education (P=0.114), and educational level based on year of entry (P=0.219). Therefore, considering that accommodator learning style is the predominant learning method of international pharmacy students in Iran university of medical sciences, educational methods based on hands-on approach, with a strong preference for doing rather than thinking through role-playing and practice methods and receiving feedback in the education of this group are appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Faculty
  • Pharmacy
  • International
  • Medical Sciences
  • kolb learning style
Ahadi F, Abedsaidi J, Arshadi F, et al., 2010. Learning style of nursing and allied health students in Semnan University of Medical Sciences. Koomesh, Vo. 11, No. 2, P.p. 141-146. [In Persian]
Contessa JM , Ciardiello KA , Perlman S. 2005 , “Surgery resident learning styles and academic achievement”, Current Surgery , Vol. 62 , No. 3, Pp. 344-347.
Emamipour S , Esfandabad H , 2010 , “Learning and cognitive styles, theories and test” Tehran: Samt, Vol. 6 , No. 11 , Pp. 27-83. [In Persian]
Ghahremani S, Bagheri M, 2018. Comparing the information literacy and the learning styles among the students in Arak University. 3th Conference of Researches in Social Sciences, Training Sciences and Psychology, Tehran, Iran. [In Persian]
Hosseini LL, Seif AA. 2001 , “Learning style’s students with regard to sex, sections and educational methods.” Seasonal of Research and Programming at High Education, Vol. 19 , Pp. 114-93. [In Persian].
Kalbasi S, Naseri M, Sharifzadeh GH, et.al., 2008 , “Medical students learning styles in Birjand Medical University.” Strides Development in Medical Education, Vol. 5 , No. 1, Pp. 6-10. [In Persian]
Kolb DA. 2007 “Learning-Style Inventory” Boston: Mc Ber and Company
Maaroofi Y, Karami Z., 2015. Learning style an approach for academic guidance of high school students. Journal of Training Researches, Vol. 30, Pp.121-137. [In Persian]
Mammen JMV, Fisher DR, Anderson A, et al. 2007, “Learning styles vary among general surgery residents Analysis of 12 years of data.” Journal of Surgical Education, Vol. 64, No. 6, Pp. 386-389.
Mohammadimehr M, Shahmoradi M, Sheikhi S, et al., 2016. Comparing students’ learning style and metacognitive strategies of Abadan city universities. Journal of Nama, Vol. 4, No. 2, P.p. 1-13. [In Persian]
Pouratashi M., Zamani A., 2009, “Effect of Educational Factors on Academic Burnout of Agricultural Engineering Students.” Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, Vol. 49, Pp. 151-163.
Ranjbar H, Esmaili H, 2007. A research on the learning styles and the preferences of the students at Torbat Heydariyeh Nursing and Midwifery. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol. 5, No. 4, P.p. 64-76. [In Persian]
 
Safavi A. 2010, General Methods and techniques of Teaching By: ISBN 2010: 964-90051-6-1. [In Persian]
Safavi M, Shooshtari S, Mahmoodi M, et al., 2010. Self-directed learning readiness and learning styles among nursing students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 10, No. 1, P.p. 27-35. [In Persian]
Salehi SH, Soleimani B, Amini P, et al., 2000, “A survey of relation between learning styles and preferred teaching methods in students of nursing, Isfahan University of medical sciences.” Iranian Journal of Medical Education Vol. 1, No. 1, Pp. 40-46. [In Persian]
 Sarchami R, Hosseini M. 2004, “Relationship of learning styles with educational progress of nursing students in Qazvin.” The Journal of Qazvin medical sciences university, Vol. 30, Pp. 64-7. [In Persian]
Seif AA. 2011, Modern Educational Psychology. Tehran: Doran: Pp. 171-182. [In Persian]
Shahbazi E, 2014. Students’ learning style in Tabriz University of Medical Sciences. BSPH Thesis, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. [In Persian]
Smith P, Dalton J. 2005, “Getting to grips with learning styles.” Australian: The national center for vocational Education Research (NCVER), Pp. 1-24.