نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

عضو هیئت علمی، گروه قلب و عروق ، بیمارستان مرکز قلب تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

با گسترش نظریه بار شناختی از کلاس­های درس به آموزش بر بالین بیماری و مهارت­های تخصصی پزشکی، لازم است متخصصان قلب و عروق که درگیر آموزش اکوکاردیوگرافی هستند با الگوهای نوین آموزش آشنا ­شوند تا آموزش بهتری را ارئه نمایند. نظریه بار شناختی بر اساس مدل ساختاری و کارکردی حافظه انسان ارائه شده و بر ظرفیت محدود حافظه فعال تأکید می­کند. فرایند یادگیری بر اساس این نظریه، کدگذاری و مرتبط کردن داده­های وارد ­شده به حافظه فعال با دانش از قبل ذخیره شده در حافظه بلند­مدت و انتقال آن به حافظه بلند­مدت و در نهایت توسعه و خودکاری طرحواره­های شناختی ذخیره­ شده در حافظه بلندمدت است. این نظریه، سه بار شناختی درونی، بیرونی و فراگیرنده را در زمان یادگیری مطرح کرده و اصولی را برای بهینه سازی فرایند یادگیری، ارائه می ­کند که شامل کاهش بار شناختی بیرونی و بهینه­سازی بار شناختی درونی، بهینه­سازی بار شناختی فراگیرنده و توجه به مهارت­یافتن فراگیرنده است. این نظریه برای هر یک از این اصول، راهبردهایی را نیز مطرح می­کند که با ذکر نمونه­هایی در زمینه آموزش اکوکاردیوگرافی،­ به توضیح آنها پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short Article: Application of cognitive load theory in echocardiography training

نویسنده [English]

  • Ali Hosseinsabet

Faculty member, Cardiology Department, Tehran Heart Center Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the extension of cognitive load theory from classrooms to clinical education and professional medical skills, cardiologists who are involved in echocardiography education need to get familiar with this theory in order to provide better education.  The cognitive load theory is based on the structural and functional model of human memory. It considers the learning process as coding and interrelating of working memory input data to knowledge that is previously stored in the long-term memory, and finally expansion and automation of cognitive schemata stored in the long-term memory.  The cognitive load theory emphasizes the limited capacity of working memory, points to the presence of internal, external and germane load during learning process, and presents some strategies for optimization of the learning process. These strategies include external cognitive load reduction, optimization of internal and germane cognitive load, and consideration of expertise reversal effect. Here, we explained cognitive load theory and aforementioned strategies along with examples from echocardiography education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • training
  • echocardiography
  • cognitive load theory
Debue N, Van De Leemput C. 2014. What does germane load mean? An empirical contribution to the cognitive load theory. Frontiers in psychology. Vol.5, Pp.1099.
Leppink J, van den Heuvel A. 2015. The evolution of cognitive load theory and its application to medical education. Perspectives on medical education. Vol.4, No.3, Pp.119-27.
Leppink J. 2017. Cognitive load theory: Practical implications and an important challenge. Journal of Taibah University Medical Sciences. Vol.12, No.5, Pp.385-91.
Mancinetti M, Guttormsen S, Berendonk C. 2019. Cognitive load in internal medicine: What every clinical teacher should know about cognitive load theory. European journal of internal medicine. Vol.60, Pp.4-8.
Rana J, Burgin S. 2017. Teaching & Learning Tips 2: Cognitive load theory. International Journal of  Dermatology. Vol.56, No.12, Pp.1438-1441.
Sewell JL, Boscardin CK, Young JQ, et al. 2016. Measuring cognitive load during procedural skills training with colonoscopy as an exemplar. Medical Education.Vol.50, No.6. Pp.682-92.
Sewell JL, Maggio LA, Ten Cate O, et al. 2019. Cognitive load theory for training health professionals in the workplace: A BEME review of studies among diverse professions: BEME Guide No. 53. Medical Teacher. Vol.41, No.3, Pp.256-270.
Szulewski A, Howes D, van Merriënboer JJG, et al. 2020. From theory to practice: the application of cognitive load theory to the practice of medicine. Academic  Medicine. doi: 10.1097/ACM.0000000000003524. Epub ahead of print. 
Van Merriënboer JJ, Sweller J. 2010. Cognitive load theory in health professional education: design principles and strategies. Medical education. Vol.44, No.1, Pp.85-93.
Young JQ, Van Merrienboer J, Durning S, et al. 2014. Cognitive Load Theory: implications for medical education: AMEE Guide No. 86. Medical Teacher. Vol.36, No.5, Pp.371-84.