مقاله پژوهشی

مقاله مروری

مقاله پژوهشی

مدل معادله ساختاری ارزش‌های تحصیلی، عشق به یادگیری، مهارت‌های سطوح بالای تفکر و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان پزشکی

مهدی محمدی؛ فهیمه کشاورزی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ اطهر راسخ جهرمی؛ راحیل ناصری جهرمی؛ فاطمه میرغفاری

مقاله کوتاه

مقاله پژوهشی

بررسی رضایتمندی دانشجویان سال آخر و فارغ التحصیلان دوره دکتری عمومی داروسازی کشور از محتوای آموزشی واحدهای منتخب درسی و تأثیر آن بر کیفیت عملکرد داروساز در داروخانه

لادن نجاتی؛ سید محمود لطیفی؛ ماندانا ایزدپناه؛ کاوه اسلامی