نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

4 عضو هیئت علمی، گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

5 عضو هیئت علمی، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

6 عضو هیئت علمی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

چکیده

پیشرفت سریع فناوری، آموزش بالینی رشته های علوم پزشکی را تحت تأثیر قرار داده است. هدف پژوهش حاضر، مروری بر مطالعاتی است که جایگاه آموزش مجازی را در آموزش بالینی رشته های توانبخشی مورد ارزیابی قرار داده اند. در این پژوهش مروری روایتی، با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با آموزش مجازی در آموزش بالینی رشته های توانبخشی، مطالعات انجام شده به زبان انگلیسی که در محدوده زمانی سالهای  2000تا 2020 چاپ شده بودند؛ در پایگاه­های اطلاعاتی Science Direct, PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar, جستجو شدند. مقالاتی که همراستا با هدف تحقیق نبوده و همچنین مطالعات مقدماتی و نامه به سردبیر و گزارش مورد از مطالعه حذف شدند. از 227 مقاله جستجو شده، 25 مقاله مرتبط با آموزش مجازی در آموزش بالینی دانشجویان رشته های توانبخشی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که استفاده از یادگیری الکترونیکی، یادگیری  سیار، آموزش آنلاین، محیط یادگیری شبیه ساز و یادگیری ترکیبی نتایج مثبتی در بهبود مهارت و کفایت بالینی دانشجویان علوم توانبخشی به همراه دارد. آموزش مجازی به عنوان یک راهبرد مکمل آموزش چهره به چهره می تواند در توسعه آموزش بالینی نقش داشته باشد. اگر چه جایگزین کردن آموزش سنتی با آموزش مجازی توصیه نمی شود، اما به نظر می رسد یادگیری ترکیبی با بازنگری اساسی در ساختار و روش یادگیری، شیوه ای مؤثر در ارتقای آموزش بالینی دانشجویان توانبخشی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status of virtual teaching in clinical education of rehabilitation fields: A narrative review

نویسندگان [English]

 • Negin Moradi 1
 • Neda Orakifar 1
 • masoume hosseini beidokhti 1
 • Hatam Bostani 2
 • Kaveh Eslami 3
 • mina iravani 4
 • Mandana Izadpanah 3
 • Fatemeh Borazjani 5
 • Parastoo Parsaei Mohammadi 6

1 Faculty member, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, Department of Psychiatry, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Clinical Pharmacy Department, School of pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.

4 Faculty member, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

5 Faculty member, Department of Nutrition, School of Paramedical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

6 Faculty member, Library and Information Science, School of Paramedical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The rapid advances in technology has greatly influenced the clinical education of medical students. Using distance learning methods including e-learning, simulated learning environment, mobile learning, etc., has introduced a new educational method known as "Blended Learning". It benefits from both face-to-face and e-learning conditions. The purpose of this study is to review studies which have assessed virtual teaching in clinical education of rehabilitation fields. This narrative review was conducted, using the keywords related to virtual teaching in clinical education of rehabilitation fields. Studies published in English journals were searched in scientific databases of Science Direct, PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar, from 2000 to 2020. The articles not consistent with the purpose of study and publications in form of case report, pilot study, or letter to editor were excluded. Out of the 227 searched articles, 25 were selected which addressed distance learning in clinical education of rehabilitation students. In this study, 25 interventional, review and descriptive studies were reviewed. The result of the articles showed the use of e-learning, mobile learning, online learning, simulated learning environment, and blended learning have positive results in improving the clinical competency of rehabilitation students. Virtual teaching as a complementary to face-to-face learning strategy can play a role in the development of clinical education. Although it is not recommended to replace traditional education with virtual learning, it seems that blended learning with a fundamental overhaul of the structure and method of learning is an effective way to improve the clinical education of rehabilitation students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • E-learning
 • Mobile learning
 • Blended learning
 • Rehabilitation
 • Clinical education
 • Virtual teaching
PEACOCK, S. & HOOPER, J. J. P. 2007. E-learning in physiotherapy education. 93, 218-228.
PÓŁJANOWICZ, W., LATOSIEWICZ, R., KULESZA-BROŃCZYK, B., PIEKUT, K., KALISZ, A., PIECHOCKA, D., TERLIKOWSKI, S. J. T. C. A. O. W. & HEALTH, F. S. 2010. Comparative analysis of e-learning and traditional teaching methods in the field of nursing in the Medical University of Bialystok. 2, 94-104.
QUAIL, M., BRUNDAGE, S. B., SPITALNICK, J., ALLEN, P. J. & BEILBY, J. J. B. M. E. 2016. Student self-reported communication skills, knowledge and confidence across standardised patient, virtual and traditional clinical learning environments. 16, 73.
ROWE, M., FRANTZ, J. & BOZALEK, V. J. M. T. 2012. The role of blended learning in the clinical education of healthcare students: a systematic review. 34, e216-e221.
SALAS, E., KOSARZYCKI, M. P., BURKE, C. S., FIORE, S. M. & STONE, D. L. J. I. J. O. M. R. 2002. Emerging themes in distance learning research and practice: some food for thought. 4, 135-153.
SEYEDI, M. & YAGHOUBI, Z. J. I. J. O. V. L. I. M. S. 2020. Designing and implementing Blended Learning in the field of rehabilitation. 3, 42-50.
WATSON, K., WRIGHT, A., MORRIS, N., MCMEEKEN, J., RIVETT, D., BLACKSTOCK, F., JONES, A., HAINES, T., O’CONNOR, V. & WATSON, G. J. M. E. 2012. Can simulation replace part of clinical time? Two parallel randomised controlled trials. 46, 657-667.
WELSH, E. T., WANBERG, C. R., BROWN, K. G., SIMMERING, M. J. J. I. J. O. T. & DEVELOPMENT 2003. E‐learning: emerging uses, empirical results and future directions. 7, 245-258.