نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه قلب کودکان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 عضو هیئت علمی،گروه پزشکی اجتماعی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 عضو هیئت علمی،گروه روانپزشکی، ،بیمارستان رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 دانشجو پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

ادامه تحصیل در رشته های تخصصی یکی از گزینه هایی است که دانشجویان فارغ التحصیل رشته پزشکی در پیش رو دارند. از آنجا که انتخاب رشته تخصصی، آینده کاری و حتی زندگی یک پزشک را می سازد و این تصمیم یکی از چالش برانگیزترین انتخاب های پزشکان در زندگی است، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با رشته تخصصی مورد علاقه دانشجویان پزشکی انجام شد.این مطالعه مقطعی، در میان دانشجویان پزشکی مقاطع کارآموزی و کارورزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه فارسی صفات شخصیتیFFI -NEO ( Neuroticism-Extraversion-Openness Five Facto Inventor)،پرسشنامه وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سیاهه وارسی اطلاعات جمعیت شناختی شامل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی و رشته دستیاری مورد علاقه  بود. داده ها در نرم افزار SPSS v.20 و با آزمون های تحلیل واریانس، مجذور کای و رگرسیون تحلیل شدند.در مطالعه حاضر 151دانشجوی پزشکی بررسی شدند. رشته­های دستیاری مورد علاقه دارای بالاترین فراوانی به ترتیب، پوست- قلب (9/15درصد)، چشم (9/11درصد) و رادیولوژی (6/10درصد) بودند. ارتباطی بین ویژگی های شخصیتی و رشته دستیاری مورد علاقه دانشجویان یافت نشد.در تحلیل رگرسیون انجام شده تنها جنسیتیت با رشته دستیاری مورد علاقه آنان ارتباط معنی دار آماری داشت. به طوری که 3/51درصد از مردان رشته های گروه جراحی و 2/65درصد زنان رشته های گروه تخصصی را انتخاب کردند. با توجه به نتایج به دست آمده ویژگی های شخصیتی مختلف در انتخاب رشته تخصصی مورد علاقه دانشجویان پزشکی چندان تأثیرگذار نیستند.
 
واژگان کلیدی:

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Medical Students’ Personality Traits and Their Favorite Residency Specialty

نویسندگان [English]

  • Saeed Abtahi 1
  • Zahra Mostafavian 2
  • Razieh Salehian 3
  • Mobina Ahmadnia 4

1 Department of Pediatric Cardiology, Medical School, Islamic Azad University,Mashhad, Iran

2 Faculty member, Department of Community Medicine, Mashhad Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

3 Faculty member, Rasoul-e-Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran.

4 Medical student, Department of Community Medicine, Medical School, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Pursuing their education in residency specialties is one of the options that medical graduates have in their academic trajectory. The choice of these specialties determines the future of physicians’ career and even their life, and this is one of the most challenging decisions for physicians to make in their life. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between medical students’ personality traits and their favorite residency specialty. This cross-sectional study was performed on medical students studying at their externship and internship programs at Islamic Azad University of Mashhad in the second semester of the academic year 2019-2020. Data collection tools were Persian Questionnaire of Personality Traits FFI -NEO (Neuroticism-Extraversion-Openness Five Facto Inventor), socio-economic status questionnaire, and demographic information checklist including age, gender, marital status, educational level and preferred medical specialty. Data were analyzed in SPSS v.20 software using analysis of variance, chi-square, and regression tests. In this study, 151 medical students were studied. The most common fields of interest were dermatology/cardiology (15.9%), ophthalmology (11.9%) and radiology (10.6%). No relationship was found between personality traits and students' choice of specialty. In the regression analysis, only gender had a statistically significant relationship with the favorite medical specialty. That is, 51.3% of the men chose the fields of surgery and 65.2% of women chose the fields of specialized group. (P = 0.013) According to the results of this study, different personality traits are not very effective in choosing the medical specialty of medical students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • Medical specialty
  • Medical students
  • interest
Barbosa-Camacho, F. J., Miranda-Ackerman, R. C., Vázquez-Reyna, I., Jimenez-Ley, V. B., Barrera-López, F. J., Contreras-Cordero, V. S., et al. (2020). Association between HEXACO personality traits and medical specialty preferences in Mexican medical students: a cross-sectional survey. BMC psychology, 8(1), 23.
Borges ,N. J, Stratton ,TD, Wagner ,PJ, et all  (2009). Emotional intelligence and medical specialty choice: findings from three empirical studies. Medical education43(6), 565–572.
Borges,  N. J, Savickas,  M. L. (2002). Personality and Medical Specialty Choice: A Literature Review and Integration’, Journal of Career Assessment, 10(3), pp. 362–380.

Borges, NJ, Osman, WR. (2001). Personality and medical specialty choice: technique orientation versus people orientation. Journal of Vocational Behavior, Vol.58, Issue 1, Pp. 22-35

Buddeberg-Fischer, B., Klaghofer, R., Abel, T., et all. (2006). Swiss residents' speciality choices--impact of gender, personality traits, career motivation and life goals. BMC health services research, 6, 137.
Chang, P. Y., Hung, C. Y., Wang, K. I., et all  (2006). Factors influencing medical students' choice of specialty. Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi105(6), 489–496.
Fang, J. T., & Lii, S. C. (2015). Relationship between personality traits and choosing a medical specialty. Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi114(11), 1116–1121.
Garoosi Farsh,i MC (1380)  Application of factor analysis in personality studies ,Danyal and Jamea pazhouh, Tabriz.[In Persian]
Ghodratnama, A , Heidarinezhad, S.(1392).Relationship between socio-economic status and physical activity in students of Shahid Chamran University of Ahvaz, Journal of Sports Management.Vol.16.Pp.5-20. [In Persian]
Heiligers P. J. (2012). Gender differences in medical students' motives and career choice. BMC medical education12, 82.
Hojat, M., & Zuckerman, M. (2008). Personality and specialty interest in medical students. Medical teacher30(4), 400–406.
Khoshrvash,  F, Vesal,  S, Mousavi,  SA, et all (2012) . The Role of Medical Resident's Anxiety in Selecting Their Specialty Field and Place of Study, Strides in Development of Medical Education ; 9(2): 162. [In Persian]
Kwon, O. Y., & Park, S. Y. (2016). Specialty choice preference of medical students according to personality traits by Five-Factor Model. Korean journal of medical education28(1), 95–102.
Lambert, E. M., Holmboe, E. S. (2005). The relationship between specialty choice and gender of U.S. medical students, 1990-2003. Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges80(9), 797–802.
       McCrae, R.R. and John, O.P. (1992). An introduction to the five- factor lodel and it's applications. Journal    of personality, 60, 175-215.
Mullola, S., Hakulinen, C., Presseau, J. et al. (2018). Personality traits and career choices among physicians in Finland: employment sector, clinical patient contact, specialty and change of specialty. BMC Medical  Education 18, 52
Mutha, S., Takayama, J. I., & O'Neil, E. H. (1997). Insights into medical students' career choices based on third- and fourth-year students' focus-group discussions. Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges72(7), 635–640.
Nawaiseh MB, Haddadin RR, Al Droubi B, Nawaiseh HB, Alarood S, Aborajooh E, et al.(2020). The Association Between Personality Traits and Specialty Preference Among Medical Students in Jordan. Psychoogy  Research and  Behavior  Management;13. pp 599-607
Rosenblatt, R. A., & Andrilla, C. H. (2005). The impact of U.S. medical students' debt on their choice of primary care careers: an analysis of data from the 2002 medical school graduation questionnaire. Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges80(9), 815–819.
Roshan Cheslyو R, Shaeeriو M, Atrifard, M, et all (2006) .Investigating Psychometric Properties of “NEO-Five Factor Inventory” (NEO-FFI). Clinical Psychology And Personality. 1 (16) :27-36. [In Persian]
SCHUMACHER C. F. (1963). INTEREST AND PERSONALITY FACTORS AS RELATED TO CHOICE OF MEDICAL CAREER. Journal of medical education38, 932–942.
Shakurnia, A, Assarehzadegan,  MA.(1394). A survey on  the relationship between the speciality chioce priority in clinical among medical residense of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences and society needs.Journal of Medical Education Development.Vol8, No19,Pp62-72. [In Persian]
Zillig, L. M. P., Hemenover, S. H. , Dienstbier, R. A. (2002) ‘What Do We Assess when We Assess a Big 5 Trait? A Content Analysis of the Affective, Behavioral, and Cognitive Processes Represented in Big 5 Personality Inventories’, Personality and Social Psychology Bulletin, 28(6), pp. 847–858.