نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

2 عضو هیئت‌علمی، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 عضو هیئت‌علمی، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 عضو هیئت‌علمی، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در پی ارائه مدل تفکر انتقادی در اعضای هیئت علمی حسابداری با هدف ارتقای آموزش انجام گرفت. در این پژوهش ترکیبی از روش کمّی و کیفی استفاده ‌شد که ازنظر نوع داده‌ها؛ توصیفی و روش گردآوری داده‌ها؛ دلفی/پیمایشی بود. تعداد خبرگان در مرحله دلفی 22 نفر از اعضای هیئت علمی دارای سابقه حرفه‌ای و در مرحله پیمایش 384 نفر از فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته حسابداری بودند که دیدگاه خود را در خصوص ابعاد و مؤلفه‌های تفکر انتقادی اعلام نمودند. در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات تفکر انتقادی و استفاده از نظرات خبرگان، مدل اولیه استخراج گردید و با استفاده از روش دلفی برای رسیدن به همگرایی نظرات، طی سه مرحله، مدل نهایی مورد تأیید واقع شد. روایی و پایایی مدل با استفاده از تحلیل عامل تأییدی و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، مدل تفکر انتقادی از 12 بعد اصلی شامل: حقیقت‌جویی، تحلیلگری، تجزیه‌وتحلیل، گشوده ذهنی، کنجکاوی، قاعده‌مندی، اعتمادبه‌نفس، کمال، تفسیر، ارزشیابی، توضیح و خودتنظیمی و 45 مؤلفه فرعی تشکیل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Critical Thinking Model in Accounting Faculty Members with the Aim of Promoting Education

نویسندگان [English]

  • Pejman Etemad Foroughi 1
  • Mehrdad Ghanbari 2
  • Farhad Shahveisi 3
  • Mokhtar Arefi 4

1 PhD student in Accounting, Department of Accounting, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Faculty member, Department of Accounting, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

3 Faculty member, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Economics, and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.

4 Faculty member, Department of Psychology and Counseling, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

This research was conducted after presenting a critical thinking model in accounting faculty members with the aim of promoting education. Critical thinking is an analytical thinking that can guarantee the progress of any field of study, including accounting. In this research, a combination of quantitative and qualitative methods was used, which in terms of data type; Descriptive and data collection method; It was a Delphi / survey. The number of experts in the Delphi stage was 22 faculty members with professional experience and in the survey stage were 384 graduates and students in the field who expressed their views on the dimensions and components of critical thinking. In this study, after reviewing the critical thinking literature and using the opinions of experts, the initial model was extracted and the final model was approved in three steps using the Delphi method to achieve the convergence of opinions. The validity and reliability of the model were confirmed using confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha. Based on the obtained results, the critical thinking model consists of 12 main dimensions including truth seeking, analysis, analysis, mental openness, curiosity, regularity, self-confidence, perfection, interpretation, evaluation, explanation and self-regulation and 45 sub-components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical thinking
  • Accounting
  • Education
  • Students
Brown M,Worth M, Boylan D. (2017). Improving critical thinking skills: Augmented feedback and post-exam debate. Business Education & Accreditation, Vol.9, No.1, Pp. 55-63.
Changwong K, Sukkamart A, Sisan B. (2018). Critical thinking skill development: Analysis of a new learning management model for Thai high schools. Journal of International Studies Vol.11, No.2, Pp.11-2.
Facione P A, Sanchez C A, Facione N C, Gainen J. (1995). The Disposition toward critical thinking. Journal of General Education, Vol.44, No.1, Pp. 1-25.
Hashemi T, Beyrami M, Badri R(et al). (2014). The effectiveness of Powell's critical thinking model on students' tendency to critical thinking and life skills with respect to the moderating role of divergent and convergent thinking styles. Journal of Educational Innovations, Vol.13, No.3, Pp. 56-37.
Halpern D F. (1993). Assessing the effectiveness of critical-thinking instruction. The Journal of General Education, Pp. 238-254.
Hosseini M, Hosseini H. (2012). Ethics of Critical thinking. Journal of Philosophical Investigations, Vol.5, No.8, Pp. 1-13.
Mo'meni M. (2017). Statistical analysis with SPSS software Tehran: New book
Moradi Mokhles H, Nili M R, Heidari J. (2014). Investigating the effectiveness of a multifactorial model of fostering critical thinking in e-learning environments. Iran Information and Communication Technology, Vol.22, No.7, Pp. 52-41.
Muhamad R, Sulaiman N A. (2013). Higher-Order or Critical Thinking Skills: Does Accounting Education Need Reforms? Asian Journal of Accounting Perspectives, Vol.6, No.1, Pp. 12-20.
Naderi E, Seif Naraghi M. (2006). Research methods and how to evaluate it in humanities. Tehran: Badr.
Paul R, Elder L. (2000). Critical thinking: The path to responsible citizenship. High School Magazine, Vol.7, No.8, Pp. 15-52.
Rahnamay Roodposhti F, Kharadyar S, Imeni M. (2016). The Historical Roots of Stream Researches in Behavioral Management Accounting:Theories and Research Methods. aapc. Vol.1, No.1, Pp. 25-52
Rezaian A. (2014). Fundamentals of organization and management. Side Publications. Seventeenth Edition. Pp. 117.
Thompson F, Washington H L. (2015). Critical thinking skills and teaching accounting: A comparative study. Journal of Finance and Accountancy, Vol.19 No.1.
Vojdani F, Sajjadi S M. (2014). A Comparative Study of Three Common Views in Critical Thinking and Their Educational Implications: The Views of Richard Paul, Robert Anis, and Bertrand Russell. Vol.11, No.2, Pp. 23-12.