نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 عضو هیئت علمی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

علیرغم اهمیت علوم پایه به عنوان زیربنای آموزش پزشکی، اغلب دانشجویان نسبت به کاربردی بودن مباحث آن در مراحل بالینی نگرش منفی دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف دانشگاه  علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد کاربرد بالینی درس فیزیولوژی به عنوان یکی از دروس اصلی مقطع علوم پایه طراحی و اجرا گردید. ابزار تحقیق شامل یک پرسشنامه در قالب 16 سؤال بود و 273 نفر دانشجوی پزشکی شامل 117 نفر کارآموز، 53 نفر کارورز و 103 نفر دستیار شرکت نمودند. داده های این مطالعه از سال 1394 لغایت 1397 جمع آوری شد .  بر اساس دیدگاه درصد1/71 شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، دروس آموزش داده شده در مقطع علوم پایه در مقاطع بالینی کاربرد دارند و هم چنین درصد2/58 در دوره علوم پایه از اهمیت بالینی فیزیولوژی بی اطلاع بودند. از نظر درصد8/78 دانشجویان بیان نکات کلینیکی در دوره علوم پایه می تواند به میزان زیادی روی علاقه به فیزیولوژی و فراخوانی اطلاعات در سال های بالینی تأثیرگذار باشد. کاربرد فیزیولوژی در مقطع فعلی از دیدگاه درصد7/40 دانشجویان متوسط و از دیدگاه 48درصد آن ها زیاد و خیلی زیاد بود. فیزیولوژی از دیدگاه دانشجویان پزشکی کاربرد بالینی زیادی دارد. دانشجویان مقاطع دستیاری که مدت زمان بیشتری در مقطع بالینی فعالیت داشته اند بیش از مقاطع کارورزی و کارآموزی بر کاربرد بالینی فیزیولوژی تأکید داشتند. بنابراین هرچه میزان فعالیت دانشجویان پزشکی در عرصه بالینی افزایش می یابد، بر آگاهی از میزان کاربردی بودن فیزیولوژی در بالین می افزاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of medical student’s point of view (in three levels of preclinical, clinical, and residency) about the clinical application of Physiology course in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Narjes Zaeemzadeh 1
  • Sanaz Taherpour 2
  • Kambiz Ahmadi Angali 3
  • Seyed Ali Mard 4

1 Faculty Member, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Student of medicine, Faculty of Medicine, Ahvaz Jondi Shapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty Member, Department of Statistics and Epidemiology, Faculty of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

4 Faculty Member, Department of Physiology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Despite the importance of basic sciences as the basis for medical education, most students have a negative attitude toward the applicability of this phase of medical curriculum in clinical phases. This study was designed to investigate the viewpoints of medical students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences about clinical applicability of their Physiology course as one of the major courses in basic sciences. The data collection tool was a questionnaire consisting of 16 questions. In this study, 273 medical students were included. There were 117, 53, and 103 students in preclinical, clinical and residency levels, respectively. Data were collected between 2015-2018. According to the viewpoint of 71.1% of the participants in our study, the courses taught in basic sciences are applicable in clinical years. Also, 58.2% of the respondents were unaware of the clinical significance of the Physiology course. According to 78.8% of the students, indicating clinical points in basic science courses can have a profound impact on Physiology learning and its retrieval in clinical courses. The application of Physiology at the current level was moderate according to the viewpoints of 40.7% of the students while it was much and very much based on the viewpoints of 48% of the participants. The Physiology course has many clinical applications from the medical student’s perspective. Residents who have spent more time in clinical practice, as opposed to students at clinical and preclinical levels, put more emphasis on the clinical applicability of Physiology. Therefore, the greater the involvement of medical students in the clinical field, the higher their awareness about clinical applicability of Physiology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physiology
  • Clinical applicability
  • Medical students' attitude
  • Ahvaz
Ansari gh, Hoseyninejhad S, 2008, Evalation the viewpoint of Dentistry students of Tehran, Shahid beheshti, and Shahed Medical Universities about the applicability and education quality of basic science topics, Journal of Islamic Dental Association of Iran, Vol.20, No.1, Pp.65-69 [in Persian]
Biyabangardi Z, Arabshahi SK, Shekarabi R, 2005, The role of Basic Sciences in the competence of graduates of Medical Universities in Iran, Iranian Journal of Medical Education, Vol.5, No.1, Pp.13-23 [in Persian]
Dadashi L, Sadeghiye S, Akharbin K, et all, 2012, A survey of the effect of basic science education on the cervices presented by the general practitioners, Kadooseh, the scientific journal of students in Ardabil, Vol.2, No.2, Pp.13-17 [in Persian]
Emami SMH, Rasoolinejhad M, Changiz T, et all, 2000, Interns' viewpoints about medical basic sciences: Evaluation the attitudes about topics and questions of the Medical Basic Science Exam in the Isfahan University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol.1, No.1, Pp.19-23 [in Persian]
Ghafariyan-e-Shirazi HR, Hatamipour A, Negintaji K, et all, 2005, Evaluation the qualitative and quantitative proportion of basic sciences with the medical students need in medical faculty of Yassoj, Iranian Journal of Medical Education, Vol.5, No.14, Pp.33-38 [in Persian]
Khazaee M, 2010, The effect of combination the Physiology courses with clinical and paraclinic results on the attitude and interest of medical students on Physiology courses, Iranian Journal of Medical Education, Vol.5, No.10, Pp.609-613 [in Persian]
Khazaee M*, 2010, The attitude of medical students about teaching the clinical Physiology courses, Iranian Journal of Medical Education, Vol.5, No.10, Pp.602-608 [in Persian]
Li Y.Y, Li K, Yao H, et all, 2015, Reform in teaching preclinical pathophysiology, Advances in Physiology Education, Vol.9, No.39, Pp.254–258
Rafiee M, Taherinejhad M, Palizvan M, et all, 2001, Evaluation the frequency of misconception about some concepts of cardiovascular system and the role of learning cardiovascular Physiology on its decrement or deletion among medical students, Iranian Journal of Medical Education, Vol.9, No.4, Pp.13-19 [in Persian]
Taghavi-e-vazirinejhad R, Shamsizadeh A, Shariati-e-koohbanayi M, et all, 2011, Evaluation the attitude of medical students about an integrated method in teaching Anatomy course and comparing it with the traditional methods, Journal of Iranian Anatomical Sciences, Vol.9, No.35, Pp.13-19 [in Persian]
Vahidshahi K, Mahmoodi M, Ranjbar M, et all, 2011, The effect of an early clinical exposure on the attitude of medical students about basic sciences, Strides in development of medical education, Vol.8, No.1, Pp.94-100 [in Persian]
Zaeemzadeh N, Taherpour S, Behzadian N, et all, 2019, Evaluation of physiology knowledge loss in medical students of Ahvaz Jundishapur university of medical sciences, Advances in Medical Education and Practice, Vol.10, No.10, Pp.157–162.