مقاله پژوهشی

مقاله مروری

یادگیری از راه دور در آموزش بالینی دانشجویان رشته های پرستاری، مامایی و اتاق عمل: یک مطالعه مروری

پروین اسفندیاری نژاد؛ نگین مرادی؛ حاتم بوستانی؛ کاوه اسلامی؛ ماندانا ایزدپناه؛ ندا اورکی فر؛ فاطمه برازجانی؛ معصومه حسینی بیدختی؛ پرستو پارسایی محمدی؛ مینا ایروانی

مقاله پژوهشی

مقاله کوتاه

مقاله پژوهشی

مقاله مروری

مقاله پژوهشی