نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران..

2 عضو هیئت علمی، گروه مبانی برنامه درسی، پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت شاخصهای خط مشی گذاری آموزشی در مؤسسات مالی غیر دولتی انجام شد. روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظر نوع داده ها آمیخته اکتشافی متوالی، در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمّی به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی تعدادی از خبرگان و در بخش کمّی کلیه مدیران و معاونین و کارکنان ستادی مؤسسات شامل 3850 نفر بود. در بخش کیفی 12 نفر به روش گلوله برفی و در بخش کمّی تعداد 384 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. همچنین CVR با ضریب 846/0 تأیید و پایایی آن با ضریب 871/0 تأیید شد و یافته ها نشان داد که ابعاد و مؤلفه های خط مشی گذاری آموزشی عبارتند از 1-تأکید بر عوامل راهبردی (توانایی علمی و مهارتی سیاستگذاران آموزشی، تأکید بر واقع گرایی در تدوین خط مشی آموزشی، تأثیر احزاب سیاسی بر تدوین خط مشی آموزشی، تأثیر فرهنگ در تدوین خط مشی آموزشی) 2- تأکید بر عوامل حمایتی ( استفاده از حمایتهای کشوری، استفاده از جامعه علمی، استفاده از حمایت ارگان ها دولتی) 3-توجه بر کیفیت آموزشی( تأکید بر ارزیابی در تدوین خط مشی آموزشی، توجه بر رشد کارکنان، تأکید بر عوامل آموزشی و پژوهشی) 4-توجه به زیرساخت ها و امکانات آموزشی (فراهم آوردن امکانات آموزشی، اصلاح ساختار سازمانی، توزیع عادلانه بودجه) 5-توجه بر توسعه چندگانه (توسعه اقتصادی، سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و علمی) 6 -توجه برآثار اجرای خط مشی آموزشی (رشد آموزشی، رشد ارزش های انسانی و اخلاقی، ایجاد زمینه توزیع عدالت).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The status of educational policy indicators in non-governmental financial institutions

نویسندگان [English]

  • Saead Bakhshizade 1
  • Heydar Toorani 2
  • Ali Khalkhali 3

1 Phd student in Educational Management, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.

2 Faculty member, Department of Curriculum Planning, Curriculum & Innovation Institute, Research Institute of Education, Tehran, Iran.

3 Faculty member of Islamic Azad University, Educational Management Department, Management & Psycology College, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the status of educational policy indicators in non-governmental financial institutions. The research method was developmental based on its purpose and in terms of the type of data, it used a mixed-methods sequential exploratory design. The qualitative phase was based on grounded theory, while the quantitative phase used a descriptive survey method. The statistical population in the qualitative phase included a number of experts while the quantitative phase involved all 3850 managers, deputies, and staff members of institutions. In the qualitative phase, 12 experts were selected using snowball method whereas the quantitative phase involved 384 individuals. The research tool was a researcher-made questionnaire. Also, CVR was confirmed with a coefficient of 0.846, and its reliability was confirmed with a coefficient of 0.871. Findings showed that the dimensions and components of educational policy-making are: 1- Emphasis on strategic factors (Being realistic in formulating educational policy, the effect of political parties on formulating educational policy, and the effect of culture on formulating educational policy) 2- Emphasis on supportive factors (using national support, using scientific community, using support from government bodies) 3 - Paying attention to educational quality (emphasis on evaluation in formulating educational policy, attention to staff growth, and emphasis on educational and research factors) 4- Paying attention to educational infrastructure and facilities (providing educational facilities, reforming the organizational structure, and fair distribution of budget) 5 -Paying attention to multiple development (economic, political, social, cultural and scientific development) 6- Paying attention to the effects of implementing educational policy (educational growth, growth of human and moral values, creating the ground for distribution of justice).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Policy Making
  • Non-Governmental Financial Institutions
  • Economic Development
  • Scientific Development
  • Cultural Development
Akbari, Ahmad; Navid Bakhsh, Sima; Bakhitari Findri, Mansoura. (2016). A Proposed Systematic Model for Policy Making in Education, Quarterly Journal of Management and Accounting Studies, 2 (3): 172-179. [In Persian]
Alwani, Mehdi. (2008). Decision Making and Determining Government Policy, Tehran, Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Position) [In Persian]
Alwani, Seyed Mehdi; Poursaid, Behzad; Hadi Peykani, kindness. (2009). A Review of Policy Models in the Higher Education System, Parliament and Research, 15 (59).
Alwani, Seyed Mehdi; Sharifzadeh, Fattah. (2014) Public Policy Making Process, Tehran, Allameh Tabatabaei University Press. [In Persian]
Irvani, Mohammad Javad; Ghazali, Amin; Ghazali, Ali (2012). Prioritization of banking facilities based on Islamic contracts with a policy approach, Islamic Financial Research, 1 (2): 161-193. [In Persian]
Torkzadeh, Jafar; Sabbaghian, Zahra; Yemeni embroidery Sorkhabi, Mohammad et al. (2013). Assessing the Organizational Development Status of Universities of the Ministry of Science, Research and Technology, Iranian Journal of Higher Education, 1 (2): 33-50. [In Persian]
Worlds, Ramadan. (2012). A Study and Analysis of Development Policies in Iranian Education in the Contemporary Period, Quarterly Journal of Political Science, 19.
Knowledge of the person, Karamollah. (2010). General Policy Making Process, Islamic Azad University, Science and Research Branch. [In Persian]
Knowledge of the person, Karamollah; Abu al-Ma'ali, Fatemeh Sadat. (2016) The Role of Think Tank on Recognizing the Problem of Workers' Welfare Bank Policies, Management Futures Research Quarterly, 27 (106): 55-112.
Safaei Movahed, Saeed; Fallahinia, Hussein (2016). "Development of professional development plan for experts and training managers in the National Iranian Oil Company" Quarterly Journal of Education Development and Human Resources, 3 (8): 99-122. [In Persian]
Talebi, Behnam; Seyed Nazari, Nir; Soodi, Hoora. (2016). Presenting a Perceptual Model of Policy Making in Iranian Education, Approach No. 65. [In Persian]
Farhi Buzjani, Borzoo; Honesty, Ali; Bazargani, Mohammad et al. (2010). "Designing a development model for managers in the field of health and medical education", Journal of Military Medicine, 12: 122-117. [In Persian]