نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی چارچوب مفهومی صلاحیت های بازاریابی شخصی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها انجام‌شد. نوع پژوهش کیفی بود که از روش تحلیل محتوای اسنادی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه کتب و مراجع و منابع مکتوب و الکترونیک موجود در زمینه بازاریابی و برند سازی می باشد. ابزارهای گردآوری اطلاعات فرم­های فیش برداری بود. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کیفی و کدگذاری استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نظرات صاحب­نظران نشان داد که مهم‌ترین صلاحیت های مورد نیاز اعضای هیئت علمی برای بازاریابی شخصی شامل صلاحیت های دانشی(مانند: خلاقیت و نوآوری، یافتن ایده های جدید، به روز بودن اطلاعات، متخصص بودن در یک حوزه مشخص و ایجاد برند شخصی، داشتن چشم انداز شخصی، هوش تجاری، هوش مالی)، صلاحیت های مهارتی(مانند: توانایی شناسایی فرصت های جدید و نیازهای بازار و مصرف کنندگان، توانایی و مهارت هدف گیری در بازار یا انتخاب بازار هدف، مهارت بین فردی، مهارتهای ارتباطی،توانایی انجام کارتیمی، توانائی کار با شبکه های اجتماعی و مجازی، کانال های تبلیغاتی) و صلاحیت های نگرشی و رفتاری(مانند: پاسخگویی صادقانه به نیازها و علایق مشتریان، مثبت اندیشی، نظم و انضباط، استقامت، مسئولیت پذیری، ریسک پذیری، قانون مداری، ویژگی های اخلاقی و رفتاری نیک و پسندیده اجتماعی، تواضع و فروتنی، انعطاف پذیری) می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual framework of personal marketing competencies of university faculty members

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shirpour 1
  • sadraddin sattari 2
  • Rasoul Vazifeh 3

1 Ph.D. Student, Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

3 Faculty Member, Department of Business Management, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the conceptual framework of personal marketing competencies of university faculty members. The research design was qualitative, and data were analyzed using content analysis. The research population included all books, references, and written and electronic resources related to marketing and branding. Data collection tools were receipt forms. Qualitative analysis and coding were used to analyze the data. The results of the analysis of the experts’ opinion showed that the most important competencies required by faculty members for personal marketing include knowledge competencies (e.g., creativity and innovation, finding new ideas, updating information, specializing in a specific field, creating a personal brand, having a personal vision, business intelligence, and financial intelligence), skills competencies (e.g., the ability to identify new opportunities and needs of the market and consumers, the ability and skill to target the market or target market selection, interpersonal skills, communication skills, the ability to do carte blanche, and the ability to work with social and virtual networks as well as advertising channels) and attitudinal & behavioral competencies (e.g., honest response to customer needs and interests, positive thinking, discipline, perseverance, responsibility, risk-taking, law-abiding, ethical and behavioral characteristics of social good behavior, humility, and flexibility).                                                                                                                                                                                       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal marketing
  • Personal marketing competencies
  • Faculty member
  • Higher education
-Akbarzadeh R. (2016). Insurance marketing with a focus on strategic activities, Tehran: Pooshesh Gostar Publications. [In Persian]
-Asadifard R. (2008). Does social capital determine innovation? To what extent?  Journal of Covenant of Managers, no.35, pp.61-65. [In Persian]
brand management quarterly, vol.2, no.4, pp.13-44. [In Persian]
-Clark D. (2011). Reinventing Your Personal Brand, Journal of Harvard Business Review, Vol.7, No.2, Pp.17–28.
-Daliri J. (2017). Review of Trump’s Political and Personal Branding Indices and Its Media Representation by Emphasis on 2016 US Election Campaigns, mass media scientific quarterly, Vol.28, No.2, Pp.25-51. [In Persian]
-Ekhlassi A; Shafiee R; Ansari F. (2016). Provide a local branding model for online retailers using the qualitative method of data foundation theory, journal of new marketing research, Vol.6, No.2, Pp.167-188. [In Persian]
-Gasemi H; Faridfathi A; Talaie R; Farsi H. (2017). Study on Self-Branding in Sport Sciences Students and Non-Sport Sciences Students as Focused on Ghasemi's Six Communication Skills, sport management studies, Vol.9, No.43, Pp.39-54. [In Persian]
-Hofstede G. (1980). Culture's Consequences: International Differences in WorkRelated Values (Cross Cultural Research and Methodology), SAGE Publications, Inc; Abridged edition.
-Hosseini S M; Doori B; Ghuochani F; Hadizadeh Moghadam A; Saemian S.(2014). The Explanation of Competence Development Model of Personal Brand, Journal of strategicmanagement studies, Vol.5, No.17, Pp.93-112. [In Persian]
-Hubert K. (2008). A New Blueprint for Powerful and Authentic Personal Branding, Performance Improvement, Vol.47, No.6,Pp34-37.
-Hubert K; Rampersad M. (2008). A New Blueprint for Powerful and Authentic Personal Branding, Performance Improvement, Vol.47, No.6, Pp.34-37.
-Java M; Cliquet G. (2012). Retail brand equity: conceptualization and measurement. Journal of Retail and Consumer Services, Vol.19, No.1, Pp.140–149..
-Johnson K. (2017). The Importance of Personal Branding in Social Media: Educating Students to Create and Manage their Personal Brand, International Journal of Education and Social Science, Vol.4,  No. 1, Pp21-27.
-Lair D; Sullivan K; Cheney G. (2005). Marketization and the Recasting of the Professional Self: the rhetoric and ethics of personal branding, Management Communication Quarterly, Vol.18, No.3, Pp.307-343.
-Lee S. T; Leung C. S; Zhang Z. M. (2000). Fashion Brand Image Marketing: Brand Image and Personality, Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University.
-Miler J; David M. (2006). Business Brands, traslated by atiue bathaee & parvix dargi, Tehran: rasa pablication. [In Persian]
-Mintzberg H. (1997). Management on the Edges, International Journal of Public Sector Management, Vol.10, No.3, Pp.131-153.
-Morgan M. (2011). Personal Branding:Create your Value Proposition, Strategic Finance journal, Vol.3, No.6, Pp65-77..
-Orak F; Babaeezakilaki M A. (2015). Evaluation of the Relationship between Marketing Capabilities with Organizational Performance of Food Manufacturing Companies in Tehran, brand management quarterly, Vol.2, No.4, Pp.147-176. [In Persian]
-Saemiuan S. (2015). Identify the factors affecting personal brand competencies in the field of human capital, Human Resources Training and Development Quarterly, Vol.1, No.3, Pp.131-153. [In Persian]
-Safaviye S. (2013). Investigating the effective factors in formulating branding strategies of e-learning universities (Case study of Mehr Alborz Higher Education Institute), M.A. dissertation, Mehr Alborz Higher Education Institute. [In Persian]
-Sanayee A; Jafari S; Berenjian F. (2016). The role of brand personality on consumer behavior and mentioning the challenges of Asian branding, New Research in Management and Accounting Quarterly, Vol.2, No.5, Pp.1-14. [In Persian]
-Sanei N. (2015). The effect of personal brand of executive managers on communication and public perceptions of non-profit organizations, First International Conference on Management Science, Advances, Innovations and Challenges, shiraz, iran. [In Persian]
-Schawbel D. (2009). Build a Powerful Brand to Achieve Career Success. New York: Kaplan.
-Seidjavadin S R; Amini A; Amini Z. (2010). Evaluate the impact of the brand on the loyalty of industrial customers, journal of business management perspective, Vol.9, No.36, Pp.55-73. [In Persian]
-Shahrokh dehdashti Z; Jafarzadeh Kaniri M; Bakhshizadeh A. (2012).  Investigating Brand Social Identity Perspective and Its Influence on Brand Loyalty Development the Case of Kaleh Dairy Company, journal of new marketing research, Vol.2, No.2, Pp.87-106. [In Persian]
- Seng J. (2004). Cultural Intelligence and the Global Economy. Nuremberg: LIA.
-Shepherd I. (2005). From Cattle to Coke to Charlie: Meeting the Challenges of Self Marketing and Personal Branding, Journal of Marketing Management, Vol21, No.5,Pp. 589-606.
-Tagipooriuan M J; Tagiporiuan F; Garib Z. (2009). Brand Development Strategy Views, Marketing and Advertising Management Monthly, No.15, Pp. 41-49. [In Persian]
-Taylor Lynn K; Rege Colet N. (2003). Making the Shift from Faculty Development to Educational Development: A Conceptual Framework Grounded in Practice. In Saroyan Alenoush & Frenay Mariane (dir.). Building Teaching Capacities in Higher Education: A Comprehensive International Model.
-Usakli A; Baloglu S. (2010). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory, Tourism Management, No.32, Pp.114-127.
-Yari A; Moslehi A; Musazadeh N. (2009). Introducing a heuristic approach to define the distribution channel; a Case Study in a Telecommunication Industry, journal of management studies in development and evaluation, Vol.20, No.60, Pp.57-72. [In Persian]