نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

اخلاق حرفه‌ای به‌عنوان یکی از عوامل موفقیت سازمان، امروزه مورد توجه قرارگرفته است و یک مزیت رقابتی شناخته می‌شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌ای در دستیاران سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور صورت گرفت. در این مطالعه توصیفی - مقطعی کلیه دستیاران سال اول (100 نفر) و سال چهارم (35 نفر) پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای و اطلاعات دموگرافیک را تکمیل نمودند. پرسشنامه اخلاق حرفه‎ای مشتمل بر 25 سوال بوده و محدوده نمره آن 25 تا 125 است. اطلاعات با آزمون‌های آمار توصیفی و تحلیلی با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.  نتایج نشان داد که میانگین نمره رعایت اخلاق حرفه‌ای دستیاران سال اول ۴۰/۱۲ ± ۷۹/۸۹ و دستیاران سال چهارم ۴۳/۱۳ ± ۲۳/۹۲ بود که تفاوت معنی‎داری داشتند (05/0p<). آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که نمره رعایت اخلاق حرفه‎ای با سن دستیاران سال اول (۰۹۷/۰ - = r، ۳۳۵/۰ = p) و  سال چهارم (۱۹۵/۰ - = r، ۲۷۰/۰ = p) ارتباط معنی‎داری ندارد. رعایت اخلاق حرفه‎ای دستیاران سال اول به تفکیک رشته تحصیلی اختلاف معنی‌داری داشت و رشته‎های پوست و چشم پزشکی بیشترین میزان رعایت اخلاق حرفه‎ای را داشتند (05/0p<). رعایت اخلاق حرفه‎ای دستیاران سال چهارم به تفکیک رشته تحصیلی اختلاف معنی‌داری نداشت. در مجموع یافته‎ها نشان داد که دستیاران دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور از شایستگی اخلاقی برخوردارند ولی باید جهت بهبود آن راهکارهایی ارائه و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Title: Comparison of professional ethics observance between first and last year residents of Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Yasna Davoodi 1
  • Mehdi Sayyah Baragar 2

1 Medical student, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty Member, School of Medicine, Education Devlopment Center (EDC), Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Professional ethics is considered as one of the success factors of the organization today and is recognized as a competitive advantage. The aim of this study was to compare the status of professional ethics in first year and last year residents of Jundishapur University of Medical Sciences. In the present descriptive cross-sectional study, all first year (100 people) and fourth year (35 people) residents completed a questionnaire of professional ethics and demographic information. The professional ethics questionnaire consists of 25 questions and its score range is 25 to 125 points. Data were analyzed by descriptive and analytical statistics tests with SPSS software version 22. Based on results, the mean score of compliance with professional ethic of the first year residents was 79.89 ±12.40 and fourth year residents was 92.23 ±13.43 which had a significant difference (p <0.05). Spearman correlation test showed no significant association between the score of compliance with professional ethics and age of the first (r = -0.097, p = 0.335) and fourth year (r = -0.195, p = 270) residents. Compliance with professional ethic of the first year residents had a significant difference based on the study field and dermatology and ophthalmology had the highest level of professional ethics (p <0.05). Compliance with professional ethic of the fourth year residents was not significantly different based on study field. Overall the findings showed that, the residents of Jundishapur University of Medical Sciences have moral competence, but strategies must be presented and implemented to improve it.                                                                                                                                                                                 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Assistant
  • Jundishapur University
Ahmadi, K. 2018. Medical Ethics Guidelines, Tehran University of Tehran Press.
Bahrami, M., Asami, M., Fatehpanah, A., Dehghani Tafti, A. & Ahmadi Tehrani, G. 2012. Moral intelligence status of the faculty members and staff of the Shahid Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 5, 81-95. [in Persian].
Bahrani, F., Farzin, M. & Nozari, L. 2012. Investigating the knowledge of Shiraz dentists about the principles of professional ethics. Iranian J Med Ethic Histor Med, 5, 64-74.
Bayattork, R., Alikhah, A., Alitaneh, F., Mostafavian, Z. & Farajpour, A. 2018. Moral intelligence and its relative demographic factors in medical and nursing students studying at Islamic Azad University of Mashhad. Iranian J Med Ethic History Med, 11, 353-364.
Cadozier, V. 2002. The moral profession: A study of moral development and professional ethics. Retr Proq, 2, 137-44.
Dadgar Moghadam, M., Bahonar, M. J. & Hoseini, S. S. 2021. Level of professional ethics of medical students in externships and internships in Mashhad University of Medical Sciences in 2018. Iranian J Obstet Gynecol Infertil, 23, 15-23.
 
Fazeli, Z., Fazeli Bavand Pour, F., Rezaee Tavirani, M., Mozafari, M. & Haidari Moghadam, R. 2013. Professional ethics and its role in the medicin. Sci J Ilam Univ Med Sci, 20, 10-17.
HEbert, P. C., Meslin, E. M. & Dunn, E. V. 1992. Measuring the ethical sensitivity of medical students: a study at the University of Toronto. J Med Ethic, 18, 142-147.
Kohansal, Z., Avaznejad, N., Bagherian, B. & Jahanpour, F. 2018. Evaluation of moral sensitivity in nursing students of Bushehr University of Medical Sciences in 2016. Iranian J Med Ethic History Med, 11, 242-252.
Maarefi, F., Ashktorab, T., Abbaszadeh, A. & Majd, H. A. 2016. Investigating the viewpoints of patients regarding the compliance of codes of professional ethics by nurses at Jahrom hospitals of Medical Sciences 2013. Bioethics J, 3, 35-57.
Masumi, S. Z. Z., Bibalan, F. G. & Roshanaei, G. 2016. Observance of midwifery Code of Ethics among midwifery students and its related factors. Med Ethic J, 10, 11-30.
Mohamadi, N., Gholami, N., Rezaei, S., Zangeneh, M., Shahnavazi, M., Roshanaei, G. & Shayan, A. 2017. Evaluating staff and students’ knowledge about professional ethics in the Field of Communication, Law and Ethics. Research in Medical Education, 9, 9-1.
Mohammad Davoudi, A. H., Milad, M. & Shayan, S. 2018. The Relationship between Professional Ethics and Organizational Commitment Mediated by Organizational Justice in Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Education. Iranian J Med Educ, 18, 55-65.
Mohammadi, S., Nakhaei, N., Borhani, F. & Roshanzadeh, M. 2013. Moral intelligence in nursing: A cross-sectional study in east of Iran. Medical Ethics and History of Medicine, 6, 57-65. [in Persian].
MOSalanezhad, L., Abiri, S. & Kalani, N. 2020. Moral distress level in nurses and physicians caring for patients with COVID-19: A cross-sectional descriptive study in 2020. J Educ Ethics Nurs, 9, 22-9.
Pais, V., Vaswani, V. & Pais, S. 2020. To evaluate the knowledge, attitude and practice of healthcare ethics among medical, dental and physiotherapy postgraduate students—a pilot study. International Journal of Ethics Education, 1-11.
Rafati, S., Rejeh, N., Mohammad Ahmadi-Vash, N. & Davati, A. 2014. Ethical intelligence of medical students of medical universities of Tehran city. Quarterly of Medical Ethics, 8, 71-91. [in Persian]
Rohr, J. A. 2020. Professional Ethics. Organization Theory and Management. Routledge.
Safari, Y., Khatony, A. & Tohidnia, M. R. 2020. The Hidden Curriculum Challenges in Learning Professional Ethics Among Iranian Medical Students: A Qualitative Study. Advances in Medical Education and Practice, 11, 673.
Sarmad, Z., Hejazi, E. & Bazargan, A. 2011. Research Methods in Behavioral Sciences, Tehran, Agah Publications.
Sokhanvar, R. 1997. The effect knowledge of nursing ethics in clinical decision-makings and applying the perspective of Working nurses in Shiraz University of Medical Sciences. Shiraz: Shiraz University of Medical Sciences.