نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه چارچوبی به منظور آموزش تأثیرات تکنیک هوشین کانری بر مهارت های مدیریتی (مطالعه موردی: دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران) بود. روش پژوهش از حیث هدف کاربردی، و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران بود. حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای به تعداد 274 نفرتعیین شد. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر کتابخانه‌ای، و ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته بود، که روایی سازه آن، با استفاده از روش تحلیل عاملی و مقدار پایایی آن از طریق ضریب آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف K-S جهت نرمال بودن متغیرهای پژوهش و جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش از تحلیل رگرسیونی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که 55 درصد مهارت‌های مدیریتی در دانشگاه‌های آزاد استان مازندران به آموزش تأثیرات تکنیک هوشین کانری که شامل چهار بعد (1. روابط تأمین‌کننده ، 2. بهبود فرآیند، 3. اندازه‌گیری کیفیت 4. الگو گیری ) می‌باشد، وابسته است. که این ابعاد می-توانند مهارت‌‌های مدیریتی در دانشگاه‌های آزاد استان مازندران که دارای شش بعد بشرح: 1(1. فنی ، 2. انسانی ، 3. ادراکی ، 4. ارتباطی ، 5. مهارت کار تیمی ، 6. مهارت ابتکاری).می باشد. را تبیین و پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Teaching the Effects of Hooshin Connery Technique on Management Skills (Case Study: Islamic Azad Universities of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Ali Hedayati 1
  • Saeed Saffarian Hamedani 2
  • Maryam Taghvaei 3

1 PhD student in Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch.

2 Faculty member of Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.

3 Faculty Member, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Sari Branch.

چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a framework for teaching the effects of Hooshin Connery technique on management skills (Case study: Islamic Azad Universities of Mazandaran Province). The research method was applied in terms of purpose and descriptive in terms of descriptive method. The statistical population included members of the faculty of Islamic Azad universities in Mazandaran province. The sample size was determined by multi-stage cluster random sampling of 274 people. The data collection method in the present study was a library, and the measurement tool included a researcher-made questionnaire, the construct validity of which was confirmed by factor analysis method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data, Kolmogorov-Smirnov K-S test was used to normalize the research variables and to answer the research questions, regression analysis and structural equations were used using SPSS22 and AMOS software. Findings showed that 55% of managerial skills in the free universities of Mazandaran province are taught the effects of Hooshin Connery technique which includes four dimensions (1. Supplier relationships, 2. Process improvement, 3. Quality measurement 4. Modeling). ‌ Yes, it depends. These dimensions can be managerial skills in the free universities of Mazandaran province, which have six dimensions: 1 (1. technical, 2. human, 3. perceptual, 4. communication, 5. teamwork skills, 6. Innovative skills). Explain and predict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Skills
  • Houshin Connery
  • Islamic Azad Universities
Beigunia AR, Khalili H, Karimi MA & et al. (2010). Houshin Connery: A tool for setting strategy. Fifth International Conference on Strategic Management, Tehran.
Bryson P. (2014). Measure the effectiveness of strategic planning by Hoshin Connery, 20(54), 37-62.
Dziekoński K. (2017). Project Managers’ Competencies Model for Construction Industry in Poland. Faculty of Management, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15-351Bialystok, Poland.
Ebrahimi Sheikhi MR. (2019). Using Hooshin Connery technique in Sistan and Baluchestan Regional Electricity Company. Research office and information base of Sistan and Baluchestan Regional Electricity Company.
Ghaderi M, Ghorbani S. (2016). Identifying the components of professional ethics of primary teachers from the perspective of exemplary teachers in Qazvin province, Fifth International Conference on New Research in Educational Sciences, Psychology and Social Studies of Iran, Tehran.
Gillespie MA, Denison DR, Haaland S, Smerek & et al. (2008). Linking organizational culture and customer satisfaction: Results from two companies in different industries. European Journal of Work and Organizational Psychology, 17(1), 112-32.
Hosseini SA, Shoushtari Kianoosh and Hosseini SM. (2016). Assessing the managerial skills of the commanders of the areas and areas of resistance of one of the provinces of the country in crisis situations. Journal of Crisis Prevention and Management Knowledge, Volume 6, Number 4, pp. 328-318.
Ismaili S, Farzin Majd A, Adli F. (2018). Ethical application of authority for educational leaders: a systematic review, the sixth scientific conference on educational sciences and psychology, social and cultural harms of Iran, Tehran, Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Technologies.
Mirkamali S & Haj Khuzimeh M. (2019). investigating the relationship between managers' quantum management skills and staff readiness for organizational change (Case: University of Tehran staff). Scientific Quarterly of Marine Science Education, Volume 6, Number 4, pp: 34-19.
Pachkowski KS. (2018). Ethical competence and psychiatric and mental health nursing education. Why? What? How? Journal of psychiatric and mental health nursing, 25(1), 60-66.
Rezaei N, Abdollahi D, Noor Mohammad Khalis M. (2018). Investigating car factors on the professional performance of primary school principals. National Conference on Management and Humanities Research in Iran.
Roghani M, Bahramzadeh HA & Monfaredi Raz BA. (2009). Investigating the relationship between the level of managerial skills of managers and their effectiveness in organizations and government departments of Bojnourd city. Journal of Educational Research, Volume 5, Number 20, pp: 183-159.
Sabk Ro, Mehdi Behrad A, Tabatabai Nasab SM. (2018). Designing a competency model for the heads of tax departments in the Tax Affairs Organization (a qualitative approach). Tax Research Journal; 26 (40): 65-92.
Shafipour SF, Zare Zaidi A, Matani M. (2017). The role of managers' professional ethics in the success of organizations, Journal of Applied Studies in Management and Development 2 (5).
Stergiopoulos V, Maggi J, Sockalingam S. (2009). Teaching the physician-manager role to psychiatric residents: development and implementation of a pilot curriculum. Academic Psychiatry; 33 (2): 125-130.
Sussman, C. (2004). Building Adaptive Capacity: The Quest for Improved OrganizationalPerformance”, The Nonprofit Quarterly, pp: 1-18 (www.wikiciv.org).
Zakuro and Viscaro (2016). Professional ethics for school principals in the secular West. Social Science & Medicine, 66: 17-1796.