نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مبانی فلسفی الگوی پرورش تفکر راهبردی دانشگاه سیستان و بلوچستان می­پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است که به روش آمیخته (کیفی و کمّی) انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از اساتید خبره و برجسته با مرتبه علمی دانشیار و استاد شاغل در دانشگاه سیستان و بلوچستان می­باشد. که با تکنیک گلوله برفی بصورت هدفمند انتخاب شدند؛ و در بخش کمّی جامعه آماری شامل 369 نفر از اعضای هیئت­علمی 12 دانشکده دانشگاه سیستان و بلوچستان با مرتبه علمی مربی، استادیار، دانشیار و استاد می­باشند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 188 نفر با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بر حسب دانشکده و مرتبه علمی انتخاب گردیدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاری و در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته­های نشان داد مبانی فلسفی الگوی پرورش تفکر راهبردی مدیران دانشگاه سیستان و بلوچستان شامل 18 مؤلفه اصلی نگرش فلسفی، نگرش سیستمی و مفهومی، دوراندیشی و آینده نگری، ویژگی­های رفتاری، عوامل انگیزشی، عوامل ساختاری، فرهنگ دانشگاهی، یادگیری سازمانی، تفکر انتقادی، محیط پیرامونی، محیط سازمان، تعارض سازمانی، تصمیم­گیری هوشمندانه، اصلاح ساختارهای سازمانی، استعدادیابی و شایسته پروری، طراحی استراتژی­های خلاقانه، پرورش مدیران استراتژیست، ایجاد مزیت رقابتی می­باشد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران دانشگاهی، باید دارای درکی کلی از محیط دانشگاه باشند، آنها باید خلاق بوده و دارای چشم اندازی برای آینده سازمان باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Philosophical foundations of the model of cultivating strategic thinking of Sistan and Baluchestan University managers

نویسندگان [English]

  • Hamed Rigi 1
  • Mohammad Hajizad 2
  • Laden Salimi 3

1 PhD student in Philosophy of Education, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Sciences, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The present study examines the philosophical foundations of the strategic thinking model of Sistan and Baluchestan University managers. This research is applied in terms of purpose and in terms of the nature of data collection, it is a descriptive survey that uses a mixed-methods (qualitative and quantitative) approach. The statistical population in the qualitative phase includes 14 expert faculty members with the scientific rank of associate professor and full professor working at the University of Sistan and Baluchestan. The participants were purposefully selected using snowball technique. In the quantitative phase, the statistical population involved 369 faculty members from 12 faculties of Sistan and Baluchestan University with the academic rank of instructor, assistant professor, associate professor, and full professor. According to Krejcie and Morgan table, 188 faculty members were selected based on their faculty and academic rank using random sampling method. The data collection tool was semi-structured interview in the qualitative phase and a researcher-made questionnaire in the quantitative phase. According to the results, the philosophical foundations of the strategic thinking model of managers at Sistan and Baluchestan University included the following 18 main components: philosophical attitude, systemic and conceptual attitude, foresight, behavioral characteristics, structural factors, academic culture, organizational learning, critical thinking, surrounding environment, organizational conflict, intelligent decision making, organizational structure reform, talent and competency identification, creative strategy design, training of strategic managers, and creating competitive advantage. The results showed that university administrators should have a general understanding of the university environment, and they should be creative and have vision for the future of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurture thinking
  • Strategic thinking
  • Smart decision making

Aghajanian S, Rostami M. (2011). Determining the constituent elements of the structure of strategic thinking, 9th International Management Conference, Tehran, Ariana Industrial Research Group,

Alemi Sh. (2016), The Role of Proper Thinking and Appropriate Strategy in the Strategic Thinking Process, Fourth National Conference on Sustainable Development in Geography and Planning, Architecture and Urban Planning, Tehran, [ In Persian]

Bayazi Tehranband A, Kordanaij A, Khodadad Hosseini H, Danaifard H. (2019). Identify and explain the elements of strategic thinking. Strategic Management Thought, Year 13, Issue 2, fall and winter, 26, pp. 204-171. [In Persian]

Bonaccorsi A, Daraio C, (2007).Universities and Strategic Knowledge Creation: Specialization and Performance in Europe. Edward Elgar.UK and USA.

Etemadian S, Parhizgar M, Amini M, Salar J. (2020). Analysis of Phenomenological Experiences of the Strategic Thinking Dimension by Dickelmann Method: A Missing Element in Strategic Customs Planning Online publication from 30 August 1399. [In Persian]

Fath Elahi S. (2009). Designing a Management Skills Model for NAJA Higher Education Managers Based on the Parsons Nuts Paradigm. Unpublished dissertation of the doctoral course in educational management, Tarbiat Moallem University. [In Persian]

Gandishmin S, Norouzvand P, Rakhshani J, (2020) a Study of the Impact of Strategic Thinking and Organizational Knowledge Management on Organizational Productivity of Ardabil Relief Committee, 7th International Conference on Research in Management, Economics and Development, [In Persian]

Hosseinpour Toolāzdehi S, Zeinābadi H, Abdollahi B.(et al). (2017). School as a research-based professional learning community: a phenomenological study. Educational Innovations, Vol.16, No.3, Pp. 7-24. [In Persian]

Iraji Noghondar R, Hadavi F, Tondnevis F. (2015). Determining the Structural Equation Model of Knowledge Management and Organizational Innovation in Employees of Sport and Youth Offices in Khorasan Razavi Province. Journal of Sport Management, Vol.7 ., No.3, Pp. 403-419. [In Persian]

Jafari M, Rahimi M. (2015). Explaining the effect of biographical features on the six dimensions of strategic thinking based on the spider web model. Scientific-promotional journal of strategy development. No. 44 .pages 124 to 142. [In Persian]

Jalali S.H. (2015). Philosophical paradigms in management: Positivism and strategy,

Khoddam Abbasi N, Shahryaripour R, Aminbeidokhti A. (2017). Presentation Model of Innovation at the University, Based on Culture of Learning and Knowledge Management. Higher Education Letter, Vol.10 ., No.37, Pp. 33-60. [In Persian]

Mystery H, Amini M, Dargahi H, Mashayekh M, Janbozorgi M. (2013) Measuring strategic thinking among the staff managers of Tehran University of Medical Sciences and Health Services. Journal of Health Management. Volume 16 No. 53. Pp 73-84. [In Persian]

Poursadegh N, Yazdani B. (2011). the effect of senior managers' strategic thinking ability on the success of small and medium enterprises. Quarterly Journal of Strategic Management Studies. Volume 2. No. 7. pp. 159-143. [In Persian]

Rangariz H, Arasteh H.R, Soltanieh F. (2017). Designing a Strategic Competencies Model for Functional Managers Using Content Analysis Method. Management of training organizations. Spring and summer. The period. 6 No. 2: 9-49. [In Persian]

Shafizadeh H. (2015) Explaining the status of strategic thinking in the university and its relationship with organizational learning; Case Study, Summer Quarterly 1397 - No. 27 (22 pages - from 385 to 406. [In Persian]

Shahbazi Z. (2018). Philosophical Foundations of Management in Different Schools and Its Comparison with the Foundations of Management in Islam, 2nd International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management and Psychology, Tehran [In Persian]

 

Soleimani F, Adli F, Mehran G. (2018). Journal of Marine Science Education. Volume 5, Number 4. Pages 135-145. [In Persian]

Stukaliwa Y. (2014). Strategic management of higher education institutions,

Tavakoli Gh. (2013). Strategy Design Panel: Strengthening Strategic Thinking of Managers, 11th International Management Conference, Tehran, Ariana Industrial Research Group [In Persian]