نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مسئول، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده داروسازی، پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تحلیل و بازنگری سیاستهای نظام آموزش عالی سلامت کشور جهت تاب آوری در همه گیری کرونا و بحرانهای مشابه انجام شد. مطالعه گذشته نگر با استفاده از مثلث تحلیل سیاست والت و گیلسون انجام شد. به منظور جمع آوری داده ها از مرور متون در پایگاههای داخلی و خارجی، تحلیل اسناد و مدارک مرتبط، و مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد مطلع استفاده شد. 45 شخص حقیقی و حقوقی نقش آفرین در نظام آموزش عالی سلامت در مواجهه با پاندمی کرونا بر حسب نوع نقش به تفکیک ارائه کننده خدمت، گیرنده خدمت، خریدار خدمت، سیاستگذار، متولی، ناظر بر حسن اجرا و تسهیل گر، 5 جزء ساختار سازمانی، 3 زیرساخت فنی-تکنولوژیکی، 14 قانون و مقررات، و 46 مستند با مضمون عمومی، آموزشی، بهداشت و درمان، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای شناسائی شد. ارگانهای مختلف اعم از سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونتهای آموزشی، بهداشتی و درمان دانشگاههای علوم پزشکی و معاونت آموزشی دانشکده های علوم پزشکی تدوین مستندات یادشده در قالب راهنما، شیوه نامه، دستورالعمل، پمفلت و محتوای آموزشی را بر عهده داشته اند. نهایتاً بر 24 فرایند و 14 چالش پیش روی نظام آموزش عالی سلامت در مواجهه با کرونا و بحرانهای مشابه تأکید شد. نهایتاً در خصوص بازنگری در نظام آموزش عالی سلامت در مواجهه با کرونا و بحرانهای مشابه پیاده سازی تغییرات بنیادین در حوزه های مختلف تأکید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the policies of Iran's higher health education system for dealing with the Covid-19 epidemic

نویسنده [English]

  • Elham Movhed

Officer, PhD in Health Care Management, Faculty of Pharmacy, International Campus, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of the current study was to analyze the policies of the higher health education for dealing with Covid-19 pandemic and the other crises. It was a retrospective study conducted in the first six-months of 2020. Walt and Gilson’ policy analysis triangle was used. The data was collected by reviewing the national and international databases, analyzing the obtained documents, and conducting semi-structured interviews with informants. The following items were identified based on data analysis: 1) forty-five actors, 2) five constituencies of the organizational structure, 3) three technical substructures, 4) fourteen laws and regulations, 5) twenty-four practical steps, 6) twenty-four processes, and 7) forty-six documents. The documents were compiled by WHO, Iranian Ministry of Health, Treatment and Medical Education, universities of medical sciences, and the faculties of medical sciences. According to the findings of this study, it is necessary to revise the higher education system.                                                                                                                                                                                             

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Educational system
  • Health care sector
  • Pandemic
Alsafi Z, Abbas AR, Hassan A. The Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Adaptations in Medical Education. International Journal of Surgery 2020; 78: Pp.64-65.
Calhaun KE, Yale LA, Whipple ME, Allen SM, Wood AE, et al. The Impact of COVID-19 on Medical Student Surgical Education: Implementing Extreme Pandemic Response Measures in a Widely Distributed Surgical Clerkship Experience, The American Journal of Surgery, https://doi.org/10.1016/j.amjsurg. 2020.04.024.
Doshmangir L, Bazyar M, Majdzadeh R, Takian A. So Near, so Far: Four decades of Health Policy Reforms in Iran, Achievements and Challenges. Archives of Iranian Medicine. 2019; 22(10): Pp. 592-605.
Habibzadeh P, & Stoneman EK. The Novel Coronavirus: A Bird’s Eye View. International Journal of Occupational Environment in Medincine 2020; 11(2): Pp.65-71.
Illanes P, Law J, Meendy A, Sanghvi S, Sarakatsanis J. Coronavirus and the Campus: How can US Higher Education Organize to Respond? McKinsy & Company 2020: Pp. 1-6.
International Association of Universities. The Impact of COVID-19 on Higher Education Worldwide Resources for Higher Education Institutions. The Report of International Universities Bureau, IAU 2020: Pp. 1-27.
Kogan M, & Hanney S. Government and Research: Thirty Years of Evolution. Netherland: Springer 2006.
Omidi M, Maher A, Etesamnia S. Lessons to be Learn from the Prevalence of COVID-19 in Iran. Medical Journal of Islamic Republic of Iran 2020; 34: 54.
Pourabbasi A, Kheiry Z, Naghvi S, Akbarian H, Larijani B. Medical Education Policy-Making in Iran: A Review of 40 years Experiences. Journal of Teb and Tazkieh 2019; 27(4): 215-223.
Raoofi A, Takian A, Olyaeemansh A, Haghighi H, Arabi M. COVID-19 Pandemic and Comparative Health Policy Learning in Iran. Archives of Iranian Medicine 2020; 23(4): Pp. 220-234.
Takian A, Raoofi A, Kazempour-Ardebili S. COVID-19 Battle during the Toughest Sanctions against Iran. The Lancet 2020; 395(10229): Pp.1035-6.
Tyrrell DA. Cultivation of a novel Type of Common-Cold Virus in Organ Cultures. British Medical Journal 1995; 1(5448): 1467-1470.
World Health Organization. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Situation Report –51 WHO; 2020 [updated 2020 Mar 12; cited 2020 Mar 12].
Iranian Ministry of Health. The compiled documents. Iranian Ministry of Health; Tehran, Iran: 2020.
International Committee of Defeating with COVID-19. The acts and the legislation. International Committee of Defeating with COVID-19: Tehran, Iran, 2020.