نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی در آموزش عالی استان‌های خراسان(شمالی، رضوی، جنوبی) بود. این پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) انجام گرفت. جامعه در بخش کیفی اعضاء هیات علمی آموزش عالی استان‌های خراسان(شمالی، رضوی و جنوبی) بودند. روش نمونه گیری از نوع در دسترس بود و حجم نمونه با رسیدن به اشباع نظری به 15 نفر رسید. جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان کارشناسی تمام رشته‌ ها در آموزش عالی استان‌های خراسان بودند. و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 350 نفر به دست آمد. گردآوری داده ها در بخش کیفی از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام شد و یافته های کیفی با روش تحلیل مضمون و به وسیله نرم افزار لیزرل حاصل شد. گردآوری داده ها در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 26 گویه و 5 عامل بود که روایی محتوایی آن با استناد به نظر اعضاء هیات علمی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.75 ارزیابی و مورد تایید واقع شد. سپس پرسشنامه توزیع شد و پس از جمع آوری، داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون t تک نمونه برای شناسایی مولفه‌ها، از تحلیل عاملی برای مدل پیشنهادی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی دارای 5 عامل؛ خودشناسی، تعامل عاطفی، روابط جمعی، خودمدیریتی و خود انگیختگی می‌باشد. که مجموعا 77 درصد از کل واریانس سازه تدریس مبتنی بر هوش هیجانی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a Teaching Model Based on Emotional Intelligence in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Javad Kohan Sal Jajarm 1
  • Mahboubeh Soleimanpour Omran 2
  • Roya Afrasiabi 2

1 PhD student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

2 Faculty member, Department of Educational Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a teaching model based on emotional intelligence in higher education in Khorasan provinces (North, Razavi, South). This research was conducted with a mixed exploratory approach (qualitative and quantitative). The community was in the qualitative part of the faculty members of higher education in Khorasan provinces (North, Razavi and South). Sampling method was available and the sample size reached 15 people after reaching the theoretical saturation. The statistical population in a small part included undergraduate students of all fields in higher education in Khorasan provinces. The sample size was 350 based on Cochran's formula. Data collection in the qualitative section was done through in-depth and semi-structured interviews and qualitative findings were obtained by content analysis method and LISREL software. Data collection was quantitative through a researcher-made questionnaire consisting of 26 items and 5 factors, the content validity of which was evaluated and confirmed by citing faculty members and its reliability using Cronbach's alpha coefficient of 0.75. Then a questionnaire was distributed and after collection, the data were analyzed using SPSS software. One-sample t-test was used to identify the components, factor analysis was used for the proposed model. The results showed that the proposed model of teaching based on emotional intelligence has 5 factors; Self-knowledge is emotional interaction, collective relations, self-management and self-motivation. Which together explain 77% of the total variance of the teaching structure based on emotional intelligence

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • emotional intelligence
  • classroom management