نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های رهبری کارآفرینانه با بهره‌گیری از روش فراترکیب بود. روش به صورت پژوهشی با رویکرد کیفی و با پارادایم تفسیرگرا انجام شد. در این راستا 852 پژوهش مرتبط در حوزه رهبری کارآفرینانه شناسایی، ارزیابی و غربال شد و در نهایت بر اساس پروتکل‌های ورود و خروج تعداد 27  مطالعه در سبد پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا کدگذاری شد و در قالب 6 مقوله، 13 مفهوم و 69 کد اولیه دسته بندی شدند و مقدار پایایی آنها بر اساس ضریب کاپا مقدار 795/0 به دست آمد و سپس کدهای پژوهش با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که مطابق وزن ترکیبی شاخص‌ها که ترکیبی از فراوانی آن‌ها در اسناد مختلف و وزن تخصیص داده شده توسط خبرگان مسلط به موضوع بود، به کارگیری سبک رهبری معتبر توسط رهبران کارآفرین رتبه‌ی اول، و پس از آن سبک‌های رهبری حمایتی و توانایی هدایت زیردستان رتبه‌های بعدی را کسب کردند.  در نهایت پس از طی گام‌های پژوهش، پیشنهاداتی مطابق با نتایج به دست آمده به پژوهشگران آتی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying trait-based and skill-based components of entrepreneurial leadership: A meta-synthesis study

نویسندگان [English]

  • Nasim Eshghi 1
  • Asghar Sarrafizadeh Qazvini 2
  • Akbar Alam Tabriz 3
  • Hessam ZandHessami 4

1 PhD student, Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Faculty member, Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Faculty member, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

4 Faculty member, Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the current study was to analyze the policies of the higher health education for dealing with Covid-19 pandemic and the other crises. It was a retrospective study conducted in the first six-months of 2020. Walt and Gilson’ policy analysis triangle was used. The data was collected by reviewing the national and international databases, analyzing the obtained documents, and conducting semi-structured interviews with informants. The following items were identified based on data analysis: 1) forty-five actors, 2) five constituencies of the organizational structure, 3) three technical substructures, 4) fourteen laws and regulations, 5) twenty-four practical steps, 6) twenty-four processes, and 7) forty-six documents. The documents were compiled by WHO, Iranian Ministry of Health, Treatment and Medical Education, universities of medical sciences, and the faculties of medical sciences. According to the findings of this study, it is necessary to revise the higher education system.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Leadership
  • Meta-synthesis
Abdollahi B, Mirmousavi S M. (2014). "Study of the relationship between entrepreneurial leadership behaviors and psychological empowerment of staff of scientific-applied centers of the Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran", Quarterly Journal of Rescue and Relief, Vol.6, No.4, Pp. 2-34.
Ahmed Khan, Zakeer, Nawaz (et al). (2016). Leadership Theories and Styles: A Literature Review. Journal of Resources Development and Management, Vol.16, Pp.1-7.
Azar A. (2001). "Development of Shannon Entropy Method for Data Processing in Content Analysis", Al-Zahra University Journal, Vol.11, No.38, Pp. 17.
Becherer, Richard C, Mark E (et al). (2008). Separated at Birth: An Inquiry on the Conceptual Independence of the Entrepreneurship and the Leadership Constructs. New England Journal of Entrepreneurship, Vol.11, No.2, Pp. 13–27.
Fernald, Lloyd W, George T (et al). (2005). A new paradigm:Entrepreneurialleadership. Southern Business Review, Vol.30, No.2, Pp. 1–26.
Gartner, William B. (1988). "Who Is An Entrepreneur? Is a Wrong Question. Journal of Small Business, Vol.12, No.4, Pp. 11-31.
Gupta, Vipin, Ian C (et al). (2004). Entrepreneurial Leadership: Developing and Measuring a Cross-Cultural Construct. Journal of Business Venturing, Vol.19, No.2, Pp. 241–60.
Harrison, Christian, Kevin Burnard (et al). (2017). Entrepreneurial Leadership in a Developing Economy: A Skill-Based Analysis. Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol.25, No.3, Pp. 21–48.
Huang, Shenglan, Donghong Ding (et al). (2014). Entrepreneurial Leadership and Performance in Chinese New Ventures: A Moderated Mediation Model of Exploratory Innovation, Exploitative Innovation and Environmental Dynamism. Creativity and Innovation Management, Vol.23, No.4, Pp. 453-71.
Kuratko, Donald F. (2007). Entrepreneurial Leadership in 21 Century. Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol.13, No.4, Pp. 1–34.
Lippitt, Gordon L. (1987). Entrepreneurial Leadership: A Performing Art. The Journal of Creative Behavior, Vol.21, No.3, Pp. 264–70.
Masoumi E, Zamani Gh H. (2017). "The effect of personal, professional characteristics and emotional intelligence on the entrepreneurial leadership of rural villagers", Iranian Agricultural Extension and Education Sciences, Vol.13, No.1, Pp. 46-33.
Mumford M D, Scott G M, Gaddis B (et al). (2002). Leading Creative People: Orchestrating Expertise and Relationships. Lead- ership Quarterly, Vol.13, Pp. 705–50.
Nicholson N. (1998). Personality and Entrepreneurial Leadership:: A Study of the Heads of the UK’s Most Successful Independent Companies. European Management Journal, Vol.16, No.5, Pp. 529–39.
Renko, Maija, Ayman (et al). (2013). Understanding and Measuring Entrepreneurial Leadership Style. Journal of Small Business Management, Vol.53, No.1, Pp. 54–74.
Seters, David A, Field (et al). (1990). The Evolution of Leadership Theory. Journal of Organizational Change Management, Vol.3, No.3, Pp. 29-45.
Stevenson, Howard H, Carlos J (et al). (2012). A Paradigm of Entrepreneurship: Entreptreneurial Management. Vol11, Pp. 17–27.
Yang, Chung-wen. (2008). the Relationships among Leadership Styles, Entrepreneurial Orientation, and Business Performance. Managing Global Transitions, Vol.6, No.3, Pp. 257–75.
Zali M R. (2011). "Towards the theory of entrepreneurial status leadership", Entrepreneurship Development, Vol.3, No.12, Pp. 64-45.