نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه شنوایی شنایی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی دکترای تخصصی شنوایی شناسی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 عضو هیات علمی، مرکز مطالعات و توسه آموزش، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

آزمون بالینی ساختار یافته گروهیTOSCE) ) به عنوان یک روش موثر بر منابع ارزیابی تکوینی گزارش شده است.  هدف ازطراحی TOSCE ارزیابی عملکرد فراگیران در یک تیم می باشد و ابزاری جهت ارزیابی مهارت کار گروهی در محیط های بالینی می باشد که می تواند سبب افزایش انگیزه و سطح یادگیری فراگیران شود. مطالعه حاضر نیمه تجربی از نوع مداخله ای است. این مطالعه بر روی دانشجویان ترم هفتم شنوایی شناسی دانشگاه جندی شاپور اهواز در نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 اجرا گردید. برای سنجش سطح دانش دانشجویان، آزمونی طراحی گردید و چک لیست هایی نیز برای آن تهیه شده و روایی و پایایی آنها بررسی گردید. نمره کلی دانشجویان در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب برابر با 0.50±6.25 و  0.99±  8.51 بود. با مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون، مشخص شد که تفاوت آماری معناداری بین این دو آزمون وجود نداشته است (068/0 P:). اما یافته ها حاکی از آن بودند که میانگین نمرات پس آزمون در همه گروه های مورد بررسی بالاتر از پیش آزمون بوده است.  میزان رضایتمندی دانشجویان نیز در پایان آزمون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که میزان رضایتمندی دانشجویان به طور متوسط بالاتر از سطح متوسط بوده است (میانیگنبیشتر از 3). نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که اجرای آزمون  توانسته است تاثیر مثبتی بر ارتقای دانش و رضایت دانشجویان رشته شنوایی شناسی داشته باشد و لذا می تواند باعث بهبود مهارتهای بالینی آنان گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of TOSCE Method on Knowledge and Satisfaction of Audiology Students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Marzie Amiri 1
  • Fateme Tahmasebioldaji 2
  • Fateme Taheri 1
  • Arash Bayat 1
  • Parisa Heidari 3
  • Nasrin Khajeali 4

1 Faculty member, Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Master in Medical Education, Educational Development Center(EDC), Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran

3 Ph.D. candidate of audiology, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Fculty Member, Educational Development Center(EDC), Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Team Observed Structured Clinical Examination (TOSCE) has been reported as an effective method on formative evaluation resources.  The aim of TOSCE design is to evaluate the performance of learners in a team and it is a tool for evaluating teamwork skills in clinical settings which can increase students' motivation and their learning level. The present study was a semi-experimental interventional study. Fifteen fourth-year undergraduate students of audiology enrolled in this study. To assess the knowledge of studenus, five checklist were prepared for knowledge exam and the validity and reliability of them were evaluated. The total knowledge scores in pre and post tests were 0.50±6.25 and 0.99±8.51, respectively. By comparing the results of pre and post tests, it was found that there was no significant statistical difference between them (P: 0.068), but the data showed that the mean scores of post test in all groups were higher than the pre test. Students' satisfaction was evaluated at the end of TOSCE and it was found that the level of satisfaction was above average (average>3). The results of this study showed that TOSCE has a positive effect on the promotion of knowledge and satisfaction of audiology students and it can help them to have better performance in their clinical practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Evaluation
  • OSCE
  • TOSCE
  • Satisfaction