نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاداسلامی، ساری، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی چهارچوبی به منظور تاثیر عوامل موثر بر مدیریت تجربه در دانشگاههای علوم پزشکی مازندران انجام شد. روش پژوهش از حیث هدف کاربردی، و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی، استادان مدعو و حق التدریس و کارکنان دارای تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای علوم پزشکی مازندران در سال 1400 بود. حجم نمونه به روش غیر تصادفی دردسترس، با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 153 نفرتعیین شد. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر کتابخانهای، و ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته بود، که روایی سازه آن، با استفاده از روش تحلیل عاملی و مقدار پایایی آن از طریق ضریب آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف K-S جهت نرمال بودن متغیرهای پژوهش و جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش از تحلیل رگرسیونی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد بین ابعاد مدیریت تجربه در دانشگاههای علوم پزشکی مازندران اثر مثبت و معنیداری وجود دارد. بر این اساس مشخص شد که 69 درصد مدیریت تجربه در دانشگاههای علوم پزشکی مازندران به ابعاد مدیریت تجربه که شامل چهار بعد بشرح: 1. اکتساب تجربه 2. تشکیل تیم مستندسازی تجربه ، 3. انتشار تجربه 4. تداوم مستندسازی تجربه در سازمان. میباشد، وابسته است. که این ابعاد میتوانند مدیریت تجربه در دانشگاههای علوم پزشکی مازندران را تبیین و پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Framework Design for Influencing the Dimensions of Experience Management in Mazandaran Universities of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Azita Derakhshesh 1
  • Reza Yousefi Saeedabadi 2
  • Saeed Saffarian Hamedani 3

1 PhD Student, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Mazandaran, Iran.

3 Faculty member of Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.

چکیده [English]

The aim of this Framework design for influencing the dimensions of experience management in Mazandaran universities of medical sciences). The research method was applied in terms of purpose and descriptive in terms of descriptive method. The statistical population of the study included faculty members, visiting professors and faculty members and staff with postgraduate education in Mazandaran University of Medical Sciences in 1400. The sample size was determined non-randomly, using Cochran's formula to 153 people. The data collection method in the present study was library, and the measurement tool included a researcher-made questionnaire, the construct validity of which was confirmed by factor analysis method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data, Kolmogorov-Smirnov K-S test was used to normalize the research variables and to answer the research questions, regression analysis and structural equations were used using SPSS22 and LISREL software.The results showed that there is a positive and significant effect between ips and components of experience management in Mazandaran universities of medical sciences. Based on this, it was found that 69% of experience management in Mazandaran universities of medical sciences to the dimensions and components of experience management, which includes four dimensions: 1. Acquisition of experience 2. Formation of experience documentation team, 3. Dissemination of experience 4. Continuity of experience documentation in organization. Is dependent. These dimensions can explain and predict the management of experience in Mazandaran universities of medical sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience Management
  • Experience Dissemination
  • Experience Acquisition
Becker H & Ghedin. F (2020). Clients’ Relational Conceptions of Conjoint Couple and FamilyTherapy Quality: A Grounded Formal Theory. Journal of Marital and Family Therapy, 38(1), pp. 41-264.
Bergmann R. (2016). Experience Management: Foundations, Development Methodology, and Internet-Based Applications: Springer-Verlag.
Dalkir K & Liebowitz J. (2016). Knowledge management in theory and practice. MIT press.Educational Planning 2015. 4 (7): 55-82. [Persian].
Elahi S, Azar A, Rajabzadeh. (2014). Designing the organizational experience model of managers and explaining its main elements. Scientific Journal of Business Strategies. Volume 2, Number 8, winter 2004, pp. 65-77.
Elahi S, Bahar Yafar A & Salehi A. (2005). Designing the structure of the system for documenting organizational experiences. Managers. Journal of Humanities Teacher (Management Special Issue), Volume 9, Number 3, Pages 52-23.
Harrington MH & Viyon T. (2011). Trust in e-commerce in a commercial website a comparative study. Asia Pacific Journal of Marketing, 23(1), 108-126.
Khaki G. (2013). research case study method for documenting organizational experiences (with the approach of developing excellence projects and executive theses) Foujan Publishing, Tehran.
Khodamradi S, Saadatmand M, Mousavi, SA & et al. (2014). Provide a local model for documenting experiences in law enforcement. Bushehr Disciplinary Knowledge, Volume 5, Number 16, Pages 105-89.
Milton NR. (2019). Knowledge acquisition in practice: a step-by-step guide. Springer Science & Business Media. Procedia Technology, 16(1), pp. 1086-1095.
Salimi J, Azizi N, Alimohammadi B. (2015). [The Study of Barriers and Strategies for theInternationalization of Higher Education Programs Technical Engineering]. Quarterly Journal ofEducational Planning. 4 (7): 55-82. [Persian].
Salo J. (2012). Customer experience management in the music industry online communities. International Journal of Music Business Research, 1(2), 7-29.
Sobhanifard Y &  Bonyadi Naeini A, Arsanjani M A. (2015), A Study of Employee Experience Management from the Organization Inspired by Customer Experience Management Approach, International Conference on Innovation in Business and Economic Management, Tehran .
Sun Z, Lau SK. (2007). Customer experience management in e-services. In E-service intelligence, pp. 365-388, Springer, Berlin, Heidelberg.
Terzieva M. (2014). Project Knowledge Management: How OrganizationsLearn from Experience. Procedia Technology, 16(1), pp. 1086-1095.
Tulayi Ruhollah (2008), Presenting a native model for documenting the experiences of experts in the oil industry of the Islamic Republic of Iran. Human Resource Management in the Oil Industry, Volume 2, Number 5, pp. 78-51.