نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی بیماری اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 عضو هیات علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 عضو هیات علمی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

6 عضو هیات علمی، گروه علوم تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

7 عضو هیات علمی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

8 عضو هیات علمی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

با شروع عصر فناوری اطلاعات، نظام های آموزشی نیز دچار تحول شدند و نیاز به تجدید نظر در روش های سنتی آموزش و استفاده از روش های نوین یادگیری از سوی برنامه ریزان نظام های آموزشی احساس شده است. از آنجا که حدود نیمی از زمان برنامه آموزشی دانشجویان علوم پزشکی را آموزش بالینی تشکیل می دهد، محققان در مطالعه حاضر، با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط، مطالعات مختلف مداخله ای، توصیفی و مروری انجام شده به زبان های انگلیسی و فارسی که در بازه زمانی 2020-2000  در مورد یادگیری از راه دور در آموزش بالینی دانشجویان رشته های پرستاری، مامایی و اتاق عمل چاپ شده بودند در پایگاه های اطلاعات علمی معتبر Science direct ، PubMed ، Web of Science ، Scopus ، Sid ، Elsevier ، Google Scholar ،Magiran  جستجو کردند و مقالاتی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این مقالات نشان داد که استفاده از روش های مختلف یادگیری از راه دور، در بهبود مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل نقش ویژه ای دارد، زمانی که آموزش الکترونیک با آموزش حضوری ترکیب می­شود، می تواند تأثیر مثبتی را در ارتقای مهارت و صلاحیت بالینی دانشجویان ایفا نماید. مطالعات بیشتر با روش های دقیق تر برای ارتقای کیفیت و اثبات اثر بخشی این روش ها مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Distance learning in clinical education of nursing, midwifery, and operating room technology students: A narrative review

نویسندگان [English]

 • Parvin Esfandyari Nejad 1
 • Negin Moradi 2
 • Hatam Bostani 3
 • Kaveh Eslami 4
 • Mandana Izadpanah 4
 • Neda Orakifar 5
 • Fatemeh Borazjani 6
 • Masoume Hosseini Beidokhti 7
 • Parastoo Parsaei Mohammadi 8
 • Mina Iravani 1

1 Faculty Member, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty Member, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty Member, Department of Psychiatry, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

4 Faculty Member, Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

5 Faculty Member, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

6 Faculty Member, Department of Nutritional Sciences, School of Paramedical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

7 Faculty Member, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

8 Faculty Member, Department of Medical Librarianship and Information Sciences, School of Paramedical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

With the advent of information technology, educational systems changed accordingly, and the need for revisiting traditional teaching methods and using new learning methods have been felt by educational system planners. Since nearly half of the time medical students spend in university is devoted to clinical education, this education is of paramount importance. Therefore, by using relevant keywords, various interventional, descriptive, and review studies on distance learning in clinical education of nursing, midwifery and operating room technology students that were conducted in English or Persian and published in the scientific databases such as science direct, PubMed, Web of Science, Scopus, SID, Elsevier, Google Scholar, and Magiran between 2000-2020 were searched. The articles which met the inclusion criteria were selected and assessed. The findings of these articles showed that the use of different distance learning methods has a special role in improving the clinical skills of nursing, midwifery and operating room technology students. When combined with face-to-face training, e-learning can have a positive effect on promoting students' clinical skills and competence. Of course, further studies with more accurate methods are needed to improve the quality of these methods and prove their effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Distance learning
 • E-learning
 • Combined learning
 • Clinical education
 • Nursing
 • Midwifery
 • Surgery room technology
Adib Hagbagheri, M, Salsali, M, Ahmadi, M 2004, A qualitative study of iraniannurses’ undrestanding and experiences of professional power. Human Resources for Health, Pp. 2-9.
Amadi, F 2000, how clinical and care performance status. National seminar on quality in services and nursing and midwifery education. [In Persian].
Ahmed, A.M 2008, Role of clinical skills centers in maintaining and promoting clinical teaching. Sudanese Journal of Public Health, Vol.3, No.2, Pp.94-103.
Akiyama, M, Yoo B.K 2016, A systematic review of the economic evaluation of telemedicine in japan. J Prev Med Public Health, Vol.49, No.4, Pp.183-96.
Alavi, M, Abedi, H.A, 2006, Nursing students' experiences of effective clinical education, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences and Health Services, Vol.13, No.3, Pp.127-33.
Amini, A, Salmasi, H, Shaghaghi, A, et all 2005, The Effect on the amount of labor required clinical skills competency Clinical medical students of Tabriz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, Vol.5, No.1, Pp.8-12. [In Persian].
Amita, S, Jyoti, B, Yogesh, K 2014, Effectiveness of video-teaching programme regarding the concept of thermal protection of neonates. IOSR Journal of Nursing and Health Science   (IOSR-JNHS), Vol.3, Pp.01-06.
Anderson, M, Leflore, J 2008, playing it safe: simulated team training in the OR. AORN J, Vol.3, No.4, Pp.772-9.
Andreatta, P.B, Bullough, A.S, Marzano, D 2010, Simulation and team training. Clin Obstet Gynecol, Vol.53, No.3, Pp.532-44.
Arbabi, H.R 2007, Health education and communication, Boshra Publication, Tehran. [In Persian].
Bahadoran, P, Salami, G.T, Alvandian, L 2001, Evaluation of the extent to which nursing students' expectations about learning clinical skills from the maternal and neonatal health internship unit were met, Scientific Journal of Isfahan School of Nursing and Midwifery, No.16, Pp.82-6.
Baraz, S, Mohammadi, E, Boromand, B 2006, Comparison of two methods of face to face and distance education self-care on quality of life and physical problems in patients treated with maintenance hemodialysis. Rahavard-e-Danesh J, Vol.9, No.1, Pp.1-13. [In Persian].
Baraz, S, Fereidooni Moghadam, M, Lorizadeh, M.R 2008, Status of clinical education from the perspective of midwifery nursing students of Tehran University of Medical Sciences, Journal of Developmental Steps in Medical Education, Vol.5, No.2, Pp.102-12.
Barkha, D, Bidita, Kh, Mridula, D 2019, Comparison of the Effectiveness of Video‑assisted Teaching Program and Traditional Demonstration on Nursing Students Learning Skills of Performing Obstetrical Palpation, Indian J Neonatal Med Res, No.24, Pp.118-23.
Beig Moradi, A, Zhoozef Nia, A, Rahimi Nia, F, et all 1998, Survey of nursing students 'and nurses' opinions about clinical activities of nursing students during clinical education in internal medicine-surgery wards, Journal of Research in Medical Sciences, No.3, Pp.151-2.
Billings, D.M 2009, Teaching and learning in virtual worlds, J Contin Educ Nurs. No.40, Pp.489-90.
Billings, D.M 2010, using reusable learning objects, J. Contin. Educ. Nurs, Vol.41, No.2, Pp.54-5.
Blue, A.V, Stratton, T.D, Plymale, M, et all, 1998, The effectiveness of the structured clinical instruction module. Am J Surg, Vol.176, No.1, P. 67-70.
Bogossian, F, McKenna, L, Higgins, M, et all 2012, Simulation based learning in Australian midwifery curricula, Results of a national electronic survey, Women Birth. Vol.25, No.2, Pp.86-97.
Boyld,D, Goldhaber,D, Lankford,H, et all 2007, The Effect of Certification and Preparation on Teacher Quality, Journal of Future Child, Vol.17, No.3, Pp.45-68.
Bradley, P, Cooper, S, Duncan, F, et all 2009, A mixed methods study of resuscitation skills learning in uniprofessional and inter professional settings, Med Educ, No.43, Pp.912-22.
Chan, Z.C, 2012, Role-playing in the problem-based learning class, Nurse Educ Pract, Vol.12, No.1, Pp.21-27.
Catherine, R, Carmel, D, Deirdre, C, et all 2018, Using reusable learning objects (RLOs) in wound care education, Undergraduate student nurse's evaluation of their learning gain, Nurse Education Today J, Pp.3–10.
Chen, M.H, Huang, L.L, Wang, C-H, 2015, developing a digital game for stroke patients’ upper extremity rehabilitation– design, usability and effectiveness assessment. Procedia Manuf J, No.3, Pp.6-12.
Challacombe, B, Kavoussi, L, Patriciu, A,et all 2006, Technology insight: tele mentoring and tele surgery in urology, Nat Clin Pract Urol, Vol.3, No.11, Pp.611-7.
Chaman, S.J, Hakeem, A.R, Marangoni, G 2013, How can we enhance undergraduate medical training in the Operating room? A survey of student attitudes and opinions. J Surg Educ, Vol.70, No.3, Pp.326-33.
Dadgostarnia, M, Vafamehr, V 2010, Comparing the Effectiveness of Two Educational Approaches of  Electronic Learning and Training in Small Groups” and "Training Only in Small Groups" in Teaching Physical Examination, Iranian J Med Edu, Vol.10, No.1,Pp.11-18. [In Persian].
Dash, M 2014, Effectiveness of video assisted teaching module on contraceptive practice with special emphasis to emergency contraception among the eligible couples in the villages of Pondicherry—a pilot study, Res J Fam Commun Consum Sci. No.2, Pp.6‑10.
Davies, B.S, Rafique, J, et al 2012, Mobile medical education (momed)-how mobile information resources contribute to learning for undergraduate clinical students-a mixed methods study, Bmc medical education, Vol.12, No.1, Pp. 1.
Day, T.M, Raven, M.R, Newman, M.E 2005, The Effects of World Wide Web Instruction and Traditional Instruction and Learning Style on Achievement and Changes in Student Attitudes in a Technical Writing in an Agriculture Course, Journal of Agricultural Extension, Vol.39, No.4, Pp.65-75.
Deering, S, Brown, J, Hodor, J, et all 2006, Simulation training and resident performance of singleton vaginal breech delivery, Obste& Gynec, No.107, Pp.86-9.
Dehghani, Kh, Dehghani, H, Fallah Zadeh, H 2005, Problems of clinical training in the field from the perspective of nursing instructors and students of Shahid Sadoughi School of Nursing and Midwifery Yazd, Iranian Journal of Medical Education, Vol.5, No.1, Pp.22-24.
Deutsch, J.E, Lewis, J.A, Burdea, G 2007, Technical and Patient Performance Using a Virtual Reality-Integrated Tele rehabilitation System: Preliminary Finding. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng, Vol.15, No.1, Pp.30-5.
Diane, Ph, Maxine, D, Cate, N, et all 2013, The Virtual Maternity Clinic: A teaching and learning innovation for midwifery education. Nurse Education Today, No.33, Pp.1224–29.
Eastaugh, S.R 2002, Hospital nurse productivity, J Health Care Finance, Vol.29, No.1, Pp.14-22.
Ebadi, A, Yousefi Goshtasb, Sh, Khaghani Zadeh, et all 2010, Comparison the effect of conventional and distance training on nurses' clinical skills, Iranian Journal of Military Medicine, Vol.12, No.2, Pp.71-74.
Ellis, I, Hercelinskyj, G, McEvan, B 2011, Teaching telenursing with the Charles Darwin University Virtual Hospital, Telenursing. Hersey Philadelphia USA, Pp.5-16.
Emami, H, Aghdasi, M, Asousheh, A 2009, Electronic learning in medical education, Pajouhesh Dar Pezeshki, Vol.33, No.2, Pp.102-11.
Erfanian, F, Khadivzadeh, T, Khadem, N, et all 2008, The Effect of Teaching by Role Playing on Students' Counseling and Screening Skills toward IUD Clients, Iranian J Med Edu. Vol.8, No.2, Pp.275-83. [In Persian].
Erfanian, F, Khadivzadeh, T 2008. The effects of simulation based and traditional education on students' skill in pelvic examination. Ofogh-E-Danesh, Vol.14, No.2, Pp.61- 9. [In Persian].
Farahani, A, Keshavarz, L 2003, Media's role in the course of table tennis physical education degree distance education system, Olympic J. Vol.1, No.2, Pp.69-75. [In Persian].
Farnia, F 2000, Productivity in clinical education from the perspective of nursing and midwifery students, Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Vol.8, No.2, Pp.68-72.
Fasihi Harandy, T, Soltani Arabshahi, K 2003, A survey of input and process of clinical education in Iran University of Medical Sciences. Payesh (Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research), Vol.2, No.2, Pp.131-6. [In Persian].
Garrison, D.R 2011, E-learning in the 21st century, a framework for research and practice, Taylor & Francis.
Gerdprasert, S, Pruksacheva, T, Panijpan B, et all 2010, Development of a web-based learning medium on mechanism of labour for nursing students, Nurse Educ Today, Vol.1, No.30, Pp.464-9.
Gharib, M, Arefiyan, H, Khalkjali, H.R 2004, Compare to traditional education and cooperation on the level of learning. Tehran Univ Med Sci J. No.12, Pp.1016-7. [In Persian].
Goffman, D, Heo, H, Chazotte C, et all 2008, Using simulation training to improve shoulderdystocia documentation, Obst & Gynec. No.112, Pp.1284-7.
Gold, J.I, Kim, S.H, Kant, AJ, et all 2006, Effectiveness of virtual reality for pediatric pain distraction during IV placement. Cyberpsychol Behav. Vol.9, No.2, Pp. 207-12.
Gordon, J.A, Shaffer, D.W, Raemer, D.B, et all 2006, A randomized controlled trial of simulationbased teaching versus traditional instruction in medicine, a pilot study among medical students, Adv Health Sci Edu Theory Pract, Vol.11, No.1, Pp.33-39.
Guitton, M.J 2013, Telemedicine in tinnitus, feasibility, advantages, limitations, and perspectives, ISRN Otolaryngol, Vol.2013, Pp.1-7.
Hauwa'u Hayat, N, Maria, T, Ankur, Kh 2019, Evaluating the usefulness and utility of a webinar as a platform to educate students on a UK clinical academic programme. J R Coll Physicians Edinb, No.49, Pp.317–22.
Healy, D.G, Fleming, F.J, Gilhooley, D, et all 2005, Electronic learning can facilitate student performance in undergraduate surgical education, a prospective observational study, BMC Med Educ, Vol.5, No.1, Pp.23.
Himma, K.E, Tavani, H.T 2008. The handbook of information and computer ethics. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons.
Hovancsek, M, Jeffries, P.R, Escudero, E, etal 2009. Creating simulation communities of practice: An international perspective, Nursing Education Perspectives, Vol.30, No.2, P. 121-125.
Hristina, K, Ivan, K, Dejan, D 2013, Information Technology in Medical Education. Informatica Medica Slovenica, Vol.18, No.1/2, Pp.9-18.
Jane, W, Morgan, S 2012. Using online roleplay in undergraduate midwifery education, A case-study. Nurse Education in Practice. Vol.12, No.2012, Pp.279-283
Jones, LK 2005, Clinical education support for midwifery students, Australian Resource Center for Health care Innovation, Education for the Health work place, Februray Sydney.
Joyce, B.R, Weil, M, Calhoun, E 2008, Models of teaching, 8th ed, Pearson, Boston, London.
Karen, M, Peter, O, Maria, L 2018, Online learning versus blended learning of clinical supervisee skills with pre-registration nursing students: A randomised controlled trial, International Journal of Nursing Studies, No.82, Pp.30–9.
Karimi Pashaki, S 1996, A study and comparison of nursing students' attitudes towards the characteristics of an effective clinical instructor in nursing and midwifery schools affiliated to Guilan University of Medical Sciences, Quarterly Journal of Nursing and Midwifery Schools of Guilan Province, Vol.5, No.18, Pp.30-3.
Karimi, M.S 2009, Virtual training and Virtual Learning Standards [Internet], Available from: www.prozhe.com.
Karimi Alavijeh, M, Khalifeh Soltani, M, Bakhtiar Nasrabadi, H 2009, Prospects for the application of ICT in teaching and learning in higher education, higher education, Iran. Journal abbreviation, Vol.1, No.4, Pp.179-98. [In Persian].
Karimi Moonaghi, H, Dabbaghi, F, Oskouie Seid F, et al 2009, Teaching style in clinical nursing education: A qualitative study of iranian nursing teachers experiences, Nurse Education in practice, Vol.10, No.2018, Pp.8-12.
Kiegaldie, D, White, G 2006, The virtual patient development, implementation and evaluation of an innovative computer simulation for postgraduate nursing student, J Educ Multimedia Hypermedia, Vol.15, No.1, Pp.31-47.
Knipfer, C, Wagner, F, Knipfer, K, et all 2019, Learners’ acceptance of a webinar for continuing medical education. Int. J. Oral Maxillofac Surg, No.48, Pp.841–46.
Kordi, M, Rashidi, F, Mazloum, S.R, et all 2014, Comparison of the efficacy of web-based, simulation-based and conventional training on the retention knowledge and skills in management of postpartum hemorrhage in midwifery students, Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, Vol.16, No.89, Pp. 8-14.
Larsen, M.E, Nicholas, J, Christensen, H 2016. Quantifying app store dynamics: longitudinal tracking of mental health apps. JMIR MHealth UHealth. Vol.4, No.3.
Laschinger, S, Medves, J, Pulling, C, et all 2008, Effectiveness of simulation on health profession students' knowledge, skills, confidence and satisfaction. Int J - Bas Healthc, Vol.6, No.3, Pp.278-302.
Lotfi, M, Zaman Zadeh, V, Sheikhalipour, Z 2012, Effect of peer clinical teaching method on the education of operating room students, J Nurs Educ, Vol.1, No.1, Pp.78-83.
Luther, T 2005, Corporate E-Learning is created in three large corporations, Doctoral Dissertation. University of Pennsylvani.
Madan, A.K, Caruso, B.A, Lopes, J.E, et all 1998, Comparison of simulated patient and didactic methods of teaching HIV risk assessment to medical residents, Am J Prev Med, Vol.15, No.2, Pp.114-9.
Madi Neshat, M, Lashkardost, H, Tabatabaee Chahar, M 2013, Investigating the effect of role play scenarios on changing mood and empathy among nursing students in psychiatry, Journal of Medical Education Development & Development Center, Vol.10, No.4, Pp.431-8. [In Persian].
Makransky, G, Thisgaard, M.W, Gadegaard, H 2016, Virtual Simulations as Preparation for Lab Exercises: Assessing Learning of Key Laboratory Skills in Microbiology and Improvement of Essential Non-Cognitive Skills, PLoS ONE, Vol.11, No.6.
Manzoor, I, Mukhtar, F, Hashmi, NR. 2012, Medical students’ perspective about role-plays as a teaching strategy in community medicine. J Coll Physicians Surg Pak. Vol.22, No.4, Pp.222-5.
 
Martin-Parra, J.I, Manuel-Palazuelos, J.C, Maestre, J.M, et all 2014, Changing the paradigm in health care education: hospitalvirtual Valdecilla, Journal of Surgical Education.Vol.71, No.1, Pp.142-6.
Masoomi, Z, Khatiban, M, Grousain, M 2009, Effect of training on the recommendations of the World Health Organization bleeding After the delivery of knowledge and practice of midwifery employee, Journal of Nursing and Midwifery Beheshti University of Medical Sciences, Vol.19, No.65, Pp.25-9. [In Persian].
Memarian, R, Salsali, M, Vanaki, Z, et all 2006, Factors Affecting the Process of Obtaining Clinical Competency, J Zanjan Univ Med Sci, Vol.14, No.5, Pp.40-49. [In Persian].
Mettiäinen, S, Luojus, K, Salminen, S, et all 2014, Web course on medication administration strengthens nursing students’ competence prior to graduation, Nurse Education in Practice, Vol.14, No.4, Pp.368-373.
Miller, K.J, Adair, B.S, Pearce, A.J, et all 2014, Effectiveness and feasibility of virtual reality and gaming system use at home by older adults for enabling physical activity to improve health-related domains: a systematic review. Age and Ageing, Vol.43, No.2, Pp.188-95.
Mohammadi, N, Jafarian, N, Khodaveisi, M, 2000, Evaluation of clinical education problems from the perspective of nursing students in the last year of Hamadan Nursing and Midwifery School, Scientific Journal of Hamadan School of Nursing and Midwifery, Vol.9, No.18, Pp.50-5.
Mohammadi, F, Hosseini, M.A 2010, Rehabilitation Sciences Students' Perception from Clinical Self-Efficacy Compared to Evaluation by Clinical Teachers, Iranian J Med Edu, Vol.10, No.2, Pp.155-62. [In Persian].
Moreno-Ger, P, Torrente, J, Bustamante, J, et all 2010, Application of a lowcost web-based simulation to improve students’ practical skills in medical education, Int J Med Inform, Vol.79, No.6, Pp. 459-67.
Morris, L.D, Louw, QA, Grimmer-Somers, K 2009, The effectiveness of virtual reality on reducing pain and anxiety in burn injury patients: a systematic review. Clin J Pain, Vol.25, No.9, Pp.815-26.
Nasiriani, Kh, Farnia, F, Salimi, T, et all 2006, Nursing Graduates’ Selfassessment  of their Clinical Skills Acquired in Medical-Surgical Wards, Iranian Journal of Medical Education, Vol.6, No.1, Pp.93-9. [In Persian].
Oguz, K, Aylin, K, Metin, A, et all 2018, A case scenario study for the assessment of physician’s behavior in the management of COPD: the WHY study, International Journal of COPD, No.13, Pp. 2751–58.
Platz, E, Goldflam, K, Mennicke, M, et all 2010, Comparison of Web-versus classroom-based basic ultrasonographic and EFAST training in 2 European hospitals, Ann Emerg Med, Vol.56, No.6, Pp.660-7.
Rasekaba, T, Lim, K, Blackberry, I, et all 2016, Telemedicine for gestational diabetes mellitus (telegdm): a mixed-method study protocol of effects of a web-based GDM support system on health service utilization, maternal and fetal outcomes, costs, and user experience. JMIR Res Protoc, Vol.5, No.3.
Razavi, S, Mardani, M, Avizhgan, M 2012, Increase the continuity of learning the lessons of histology with discussion, Iran J Med Educ, Vol.11, No.9, Pp1162-70.
Rodrigues Baroni, J.M, Nascimento, L.R, Ada, L, et all 2014, Walking training associated with virtual reality-based training increases walking speed of individuals with chronic stroke: systematic review with meta-analysis, Braz J Phys Ther, Vol.18, No.6, Pp.502-12.
Saberiyan, M, Hajiaghajani, S 2006. Planning process in the medical curriculum, Salemi Publication, Tehran. [In Persian].
Sangestani, G, Bashirian S, 2000, A study of clinical education problems from the perspective of midwifery students of Hamadan University of Medical Sciences, Journal of Hamadan School of Nursing and Midwifery, No.17, Pp.41-8.
Scheetz, L.J 1989, Baccalaureate nursing student preceptorship programs and the development of clinical competence, J Nurs Educ, Vol.28, No.1, Pp.29-35.
Senge, P.M 1990. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. 1st ed. New York.
Sherman, E.C 1999, Using distance education for an MPH Degree Program in Health Services Administration for physician, Journal of the Association of American Colleges, Vol.74, No.5, Pp.615-6.
Shirazi, M, Lotfi, M 2010. The mangement of postpartum haemorrhage, Journal of Obstetrics and Gynecology, Vol.5, No.3, Pp.14-29. [In Persian].
Sttarzadeh, N, Yavarikiya, P 2000, A study of the characteristics of a clinical instructor based on the views of midwifery students of Tabriz School of Nursing and Midwifery, Proceeding of the 4th National Conference on Medical Education, Iran, Tehran University of Medical Sciences. 105. [In Persian].
Talebzadeh, M, Hosseaini, A 2007, Efficacy Remote Centers and Training Programs and Courses in High Schools Nationwide, Journal of Educational Innovations. Vol.19, No.6, Pp.73-92. [In Persian].
Tavangarian, D, Leypold, M.E, Nölting, K, et all 2004, Is e-learning the Solution for Individual Learning, Electronic Journal of E-learning, Vol.2, Pp.273-80.
Taylor, R.W 2002, Pros and cons of online learning–a faculty perspective, J Europ Industr Train. Vol.26, No.1, Pp.24-37.
Toledo, P, McCarthy, R.J, Burke, C.A, et all 2010, The effect of live and web-based education on the accuracy of blood-loss estimation in simulated obstetric scenarios, Am J Obstet Gynecol, Vol.202, No.4. Pp.1-5.
Tzallas, A.T, Tsipouras, M.G, Rigas, G, et all 2014, Perform: A system for monitoring, assessment and management of patients with Parkinson's disease. Sensors (Basel), Vol.14, No.11, Pp.21329-57.
Winslow, B.D, Chadderdon, G.L, Dechmerowski, S.J, et all 2016, Development and clinical evaluation of a mhealth application for stress management, Front Psychiatry, Vol.7, Article.130. Pp.1-8.
Wu, P.H, Kuo, C.H, Wu, P.L, et all 2006, Design a competence–based Networked Learning system: using sequence Control as Example Current Development in Technology- Assisted Education, Vol.2, No.6, Pp.787-91.
Zeighami, R, Mohsen, F, Jahan Miri, Sh, 2004, Problems of clinical education from the perspective of nursing students, Scientific Journal of Qazvin University of Medical Sciences, Vol.8, No.30, Pp.51-55.