نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکترای تخصصی پرستاری، گروه آموزشی پرستاری کودکان و مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 کاندیدای دکتری پرستاری، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت انسان در جهت کشف ناشناخته‌های جهان و استفاده از دانش حاصل برای تکامل فردی و اجتماعی، در گرو ارتباط و تعامل با همدیگر است. زمینه ساز این ارتباط همان وجه تمایز انسان با حیوان یعنی زبان است. این مطالعه با هدف بررسی مروری موانع زبان در موفقیت دانشجویان انجام شده است. در این مطالعه مروری دامنه‌ای، مطالعات انجام شده با هر نوع طراحی در زمینه موانع زبان در موفقیت دانشجویان به دو زبان فارسی و انگلیسی، محدوده زمانی 2020-2010 و در بانک‌های اطلاعاتی PubMed، Embase، Scopus، Web of Science، ProQuest، Science Direct، Springer، Cochrane library، Google Scholar، MagIran، SID، Iran Doc، Iran Medex و Elmnet جستجو شد. در مجموع 2347 مطالعه یافت شد و در نهایت 13 مطالعه وارد این مطالعه شد. با توجه به نتایج مطالعات بررسی شده موانع زبان باعث ایجاد سه دسته کلی مشکلات آموزشی، تحقیقی و ارتباطی می‌شود. یک سری راهکارهای حمایتی و مشاوره‌ای جهت غلبه بر این مشکلات در برخی از مطالعات اشاره شده است. با توجه به تأثیر موانع زبان تقریباً در تمام حیطه‌های موفقیت دانشجویان، تنوع قومیتی و گویشی در ایران و جهان و تنوع زبان در محیط‌های آموزشی، نتایج این بررسی زمینه‌ای را در خصوص بررسی مشکلات زبان دانشجویان جهت شناسایی هر چه بهتر راهکارهایی غلبه بر این مشکلات فرآهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the language barriers to student success: A Scoping Review

نویسندگان [English]

  • Marzieh Hasanpour 1
  • Mehraban Shahmari 2

1 PhD of Nursing, Pediatric and Neonatal Intensive Care Nursing Education Department, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 PhD Candidate in Nursing, Department of Medical-Surgical, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The progress of human beings to discover the unknown of the world and to use acquired knowledge for personal and social development depends on communication and interaction with each other. The basis of this communication which distinguishes humans from animals is language. This study was conducted with the aim of reviewing the language barriers to students. In this scoping review study, studies with any design conducted on language barriers to students' success and published in Persian or English from 2010 to 2020 were searched in the following databases: PubMed, Embase, Scopus, Web of Science, ProQuest, Science Direct, Springer, Cochrane library, Google Scholar, MagIran, SID, Iran Doc, Iran Medex, and Elmnet. Overall, 2347 original articles were found, of which, 13 were included in this review. According to the results of the selected studies, language barriers create three general categories of educational, research, and communication problems. A number of supportive and advisory strategies to overcome these problems have been suggested in some studies. Given the impact of language barriers in almost all areas of student achievement, ethnic and dialect diversity in Iran and the world, and language diversity in educational settings, the results of this study provide a basis for examining students' language problems in order to better identify solutions to overcome these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language barriers
  • Student
  • Success
Abdulghani HM, Al-Drees AA, Khalil MS  et all,  2014, 'What factors determine academic achievement in high achieving undergraduate medical students? A qualitative study', Medical teacher, Vol.36 ., No.sup1 , Pp. 43-48.
Al-Zubaidi KO, Rechards C. 2010, 'Arab Postgraduate Students in Malaysia: Identifying and overcoming the cultural and language barriers', Arab World English Journal, Vol.1., No. 1 , Pp. 23.
Arefi, M. 2008, Arefi M. Investigation on linguistic-cognitive skills of bilingual children with different economical-cultural backgrounds', JOURNAL OF Educational Innovations, Vol.- ., No.22 , Pp. 95-104
Arksey H, O'Malley L, 2005, 'Scoping studies: towards a methodological framework', International journal of social research methodology, Vol.8 ., No.1 , Pp. 19-32.
Boughton MA, Halliday LE, Brown L, 2010, 'A tailored program of support for culturally and linguistically diverse (CALD) nursing students in a graduate entry Masters of Nursing course: A qualitative evaluation of outcomes', Nurse Education in Practice, Vol.10 ., No.6 , Pp. 355-360.
Crawford T, Candlin S, 2013, 'A literature review of the language needs of nursing students who have English as a second/other language and the effectiveness of English language support programmes', Nurse Education in Practice, Vol.13 ., No.3 , Pp. 181-185.
Denham SA, Tietze M, Allam Z et all, 2018, 'Academic success of undergraduate nursing students', Nurse Education in Practice, Vol.33 ., No.- , Pp. 172-77.
Fatima N, 2001, 'International female graduate students' perceptions of their adjustment experiences and coping strategies at an urban research universit', Vol.- ., No. ED452336 , Pp. 71.
Garrett JE, Holcomb S, 2005, 'Meeting the needs of immigrant students with limited
English ability. ', International Education,, Vol. 35 ., No. 1 , Pp. 49-64.
Heir J, 2016, 'The Challenges and Barriers to Academic Success Immigrant Students Encounter in Primary Grades'.
Hellstén M, Prescott A , 2004, 'Learning at University: The international student experience', International Education Journal, Vol.5 ., No. - , Pp. 344-51.
Ibragimova ER, Tarasova AN, 2018, 'Language-related problems of international students of Elabuga Institute of Kazan Federal University', Revista ESPACIOS, 39. Vol.39 ., No. 02 , Pp-.
Jenkins SJ, Boyd LD, 2020,'Perceived Barriers to Academic Success for International Students Studying Dental Hygiene in the U.S', J Dent Educ, Vol. 84 ., No.1 , Pp. 81-87.
Jeong SY-S, Hickey N, Levett-Jones T, et al 2011, 'Understanding and enhancing the learning experiences of culturally and linguistically diverse nursing students in an Australian bachelor of nursing program', Nurse Education Today, 31: 238-44. Vol.31 ., No. 3 , Pp. 238-44.
Khozaei F, Naidu S, Khozaei Z et all, 2015, 'An exploratory study of factors that affect the research progress of international PhD students from the Middle East', Education & Training, Vol.57 ., No. 4 , Pp. 448-460.
Landa LGG, 2008, 'Academic language barriers and language freedom', Current Issues in Language Planning, Vol.7 ., No. 1 , Pp. 61-81.
Lee DS, 1997. 'What Teachers Can Do To Relieve Problems Identified by International Students', New directions for teaching and learning, Vol.70 ., No. - , Pp. 93-100.
Lin J-CG, Yi JK , 1997, 'Asian international students' adjustment: Issues and program suggestions', College student journal. Vol.31 ., No. 4, Pp. 473-479.
Liu D ,2016, 'Strategies to promote Chinese international students’ school performance: resolving the challenges in American higher education', Asian-Pacific journal of second and foreign language education, 1: 1-15 Vol.1., No. 1 , Pp. 1-15.
Malau-Aduli BS, 2011, 'Exploring the experiences and coping strategies of international medical students', BMC medical education, Vol.11 ., No. 1 , Pp. 40.
Medved D, Franco A, Gao X, Yang F, 2013, 'Challenges in teaching international students: Group separation, language barriers and culture differences'.
Mikkonen K, Elo S, Kuivila H-M et all, 2016, 'Culturally and linguistically diverse healthcare students’ experiences of learning in a clinical environment: A systematic review of qualitative studies', International journal of nursing studies, 54: 173-87. Vol.54 ., No. - , Pp. 173-187.
Mohammadi M, Mousavi Khameneh M, Monadi M, 2019, 'Sociological study of semi-linguiesm consequences', Cultural Sociology Quarterly,. Vol.10 ., No. 2 , Pp. 111-140. [in Persian].
Mokhtari H MS, 2013, 'The linguistic obstacles of bilingualism phenomenon to turkmen-persian bilingual student's information behavior', Journal of Academic Librarianship and Information Research, 47: 85-96. Vol.47 ., No. 1 , Pp. 85-96. . [in Persian].
Nyika A, 2015, 'Mother tongue as the medium of instruction at developing country universities in a global context', South African Journal of Science, 111: 1-5. Vol.111 ., No. 1/2 , Pp. 1-5.
Organization, World Health. 2003. "Essential public health functions: a three-country study in the Western Pacific Region." In.: Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific.
Pham MT, Rajić A, Greig JD et all, 2014, 'A scoping review of scoping reviews: advancing the approach and enhancing the consistency', Research synthesis methods, 5: 371-85. Vol.5 ., No. 4 , Pp. 371-385.
Poyrazli S, Lopez MD, 2007,'An exploratory study of perceived discrimination and homesickness: A comparison of international students and American students', The Journal of psychology, 141: 263-80. Vol.141 ., No. 3 , Pp. 263-280.
Robertson M, Line M, Jones S et all,. 2000, 'International students, learning environments and perceptions: A case study using the Delphi technique', Higher education research & development, 19: 89-102 Vol.19., No. 1 , Pp. 89-102.
Salamonson Y, Everett B, Koch J  et all, 2009,  'Learning strategies of first year nursing and medical students: A comparative study', International journal of nursing studies, Vol.46 ., No. 12 , Pp. 1541-1547.
Sawir E, Marginson S, Forbes-Mewett H et all, 2012, 'International student security and English language proficiency', Journal of Studies in International Education, 16: 434-54. Vol.16., No. 5 , Pp. 434-454.
Sharif M, Nowrozi RA, Musavizadeh M, 2013, 'The feasibility of bilingual curriculum planning in elementary education of east and west azerbaijan', Curriculum research, Vol. 2 ., No. - , Pp. 31-54.[ in Persian].
Sherry M, Thomas P, Chui WH,2010, 'International students: A vulnerable student population', Higher education, Vol.60 ., No. 1 , Pp. 33-46.
Singh M, 2005, 'Enabling transnational learning communities: Policies, pedagogies and politics of educational power.' in, Internationalizing higher education Springer, Dordrecht, Pp. 8-36.
Smith L, 2007, 'Foreign students still face hurdles', Chronicle of higher education, Vol.53 ., No. 45, Pp. 31-41.
Stoynoff S ,1997, 'Factors associated with international students' academic achievement', Journal of instructional Psychology, Vol.24 ., No. 1 , Pp. 56.
Sylvain MS. 2010. The language of success: A case study of the academic achievement of ESL students who thrive in spite of language barriers, Capella University, Vol.- ., No. -, Pp. 9-36.
Tricco AC, Lillie E, Zarin W et all,2018, 'PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation', Annals of internal medicine, Vol.169 ., No. 7 , Pp. 467-473.
Vargas-Bello-Pérez E, Hernández-Castellano LE, 2019, 'Practical and innovative solutions to overcome language barriers in veterinary and animal science education in the European Union', Journal of Applied Animal Research, Vol.47 ., No. 1 , Pp. 429-432.
Yeh CJ, Inose M, 2003, 'International students' reported English fluency, social support satisfaction, and social connectedness as predictors of acculturative stress', Counselling Psychology Quarterly, Vol.16 ., No. 1 , Pp. 15-28.
York TT, Gibson C, Rankin S, 2015, 'Defining and measuring academic success', Practical Assessment, Research, and Evaluation, 20: 5. Vol.20 ., No. 1 , Pp. 55