مقاله پژوهشی

بررسی کیفی مؤلفه‌های برون و درون‌سازمانی جهت جهانی شدن برنامه آموزشی در دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران(با تأکید بر مدیریت توسعه منابع انسانی)

سعید یوسف وند؛ اکرم هاشمی پور؛ مصطفی امیدنژاد؛ الهه منیشداوی؛ مطهر ضیایی

نامه به سردبیر

مقاله پژوهشی

بررسی دانش، توانمندی و نیازسنجی آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان پزشکی درحیطه دانش اعتیاد: گامی در راستای ارتقای برنامه درسی آموزشی پزشکی عمومی در ایران

الهام زارعان؛ معصومه معزی؛ الهام سقایی؛ سعید مردانی؛ فریبا فتح اللهی دهکردی

رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در استفاده از آموزش الکترونیک، پیش از بحران کرونا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعة موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1398

الهام جهانی فرد؛ محمد صالح حسن زاده کرمانشاهی؛ منا شریفی فرد؛ الهام مراغی؛ فاطمه رجایی