مقاله پژوهشی

نامه به سردبیر

مقاله پژوهشی

بررسی دانش، توانمندی و نیازسنجی آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان پزشکی درحیطه دانش اعتیاد: گامی در راستای ارتقای برنامه درسی آموزشی پزشکی عمومی در ایران

الهام زارعان؛ معصومه معزی؛ الهام سقایی؛ سعید مردانی؛ فریبا فتح اللهی دهکردی

صفحه 1114-1125

10.22118/edc.2021.278616.1749

رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در استفاده از آموزش الکترونیک، پیش از بحران کرونا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعة موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1398

الهام جهانی فرد؛ محمد صالح حسن زاده کرمانشاهی؛ منا شریفی فرد؛ الهام مراغی؛ فاطمه رجایی

صفحه 1126-1138

10.22118/edc.2021.276548.1739