نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین. دانشکده بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. اهواز. ایران

2 کارشناس حشره شناسی پزشکی، گروه حشره شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه حشره شناسی،دانشکده بهداشت، دانشگاه جنذدی شاپور، اهواز، ایران

4 Golestan BLvd.

5 کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی، گروه حشره شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

آموزش الکترونیکی، به فرایندی اطلاق می­شود که در آن برای طراحی، مدیریت، ارائه، هدایت، تبادل، پشتیبانی و توسعة یادگیری از فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می­شود. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مرتبط با تمایل اعضای هیئت علمی جهت استفاده از آموزش الکترونیک است. معیارها و زیرمعیارهای مرتبط با مشارکت اعضای هیئت علمی در استفاده از آموزش الکترونیک از مطالعات منتشر شده استخراج شدند. جداول ماتریسی از معیارها و زیرمعیارها تهیه ­شده و توسط اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه، بر اساس مقیاس ساعتی تکمیل شد. وزن معیارها و زیرمعیارها با استفاده از نرم افزار  Expert Choice  11 تعیین گردید. مقایسة وزن عوامل در گروه­های مستقل از هم با استفاده از آزمون من ـ ویتنی انجام شد. میانگین سن شرکت کنندگان در مطالعه، 7/64± 44/37 سال بود. اغلب نمونه (درصد 60/4) را مردان تشکیل می­دادند. معیارهای شخصیتی، پداگوژیکی و اداری/ حقوقی به ترتیب وزن­های 0/395، 0/281 و 0/138 را به خود اختصاص دادند. زیرمعیارهای خودکارآمدی رایانه­ای، مهارت در تولید محتوای الکترونیک، پایین بودن اطلاعات اساتید در بهره­گیری از فناوری اطلاعات، عدم فرهنگ سازی و اطلاع­رسانی جهت تدریس مجازی و عدم وجود سیاست، خط مشی و قوانین اجرایی به عنوان مهم­ترین مؤلفه­های مؤثر بر استفاده اعضای هیئت علمی از آموزش مجازی معرفی شدند. آموزش مجازی فرصتی ویژه و استثنایی است که می­توان با رفع موانع موجود و در نظر گرفتن عوامل تشویقی و حمایتی در جهت استفاده و کاربرد آن توسط اعضای هیئت علمی و دانشگاه­ها موفق بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of factors affecting faculty members’ participation in e-learning before Covid-19 crisis based on the Analytic Hierarchy Process (AHP): A case study of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2019

نویسندگان [English]

  • Elham Jahanifard 1
  • Mohamad saleh Hassanzadeh kermanshahi 2
  • Mona Sharififard 3
  • Elham Maraghi 4
  • Fatemeh Rajaiee 5

1 Departemant of Medical Entomology and Vector Control, Ahvaz Jundishapur Univeristies of Medical Sciences , Ahvaz, Iran

2 BSc in Medical Entomology and Vector Control, Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Assistant professor, Department of research in education, Education Development Center (EDC), Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

4 Golestan BLvd.

5 MSc in Medical Entomology and Vector Control, Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

E-learning is a process in which information and communication technologies are used to design, manage, present, guide, exchange, support and develop learning. The purpose of this study is to identify factors affecting the willingness of faculty members to use e-learning. The criteria and sub-criteria based on which faculty members use e-learning were extracted from previous studies. Matrix tables of these criteria and sub-criteria were prepared and completed by faculty members working in the university on an hourly basis and the weight of the criteria and sub-criteria was determined using Expert Choice 11. Comparison of factor weights in independent subgroups was performed using Mann-Whitney test. The mean age of participants was 44.37± 7.64 years, and the majority of them (60.4 %) were men. The weights of personal, pedagogical and administrative / legal criteria were 0.395, 0.281, and 0.138, respectively. The following sub-criteria were the most important factors affecting the willingness of faculty members to use e-learning: Computer self-efficacy, skill in producing electronic content, poor information of professors in using information technology, lack of culture and publicizing for virtual teaching, and lack of policies, plans, and executive rules in this respect. E-learning is a special and exceptional opportunity that can be successful by removing the existing barriers and considering incentives and supportive factors for its use and application by faculty members and universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • E-learning
  • Analytic Hierarchy Process
  • Medical education
  • Covid-19 crisis
Abzari, M., Ghorbani, H., Zadeh, K. and Makinian, E., 2011. A AHP methodology for ranking the factors influencing trust in the internet. Journal of Information Technology Management, 3(7), pp.1-18. [In Persian]
Alkhalaf, S., Drew, S., Alghamdi, R. and Alfarraj, O., 2012. E-learning system on higher education institutions in KSA: Attitudes and perceptions of faculty members. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, pp.1199-1205.
Allami, A., Derakhshan, F. and Safdari, F., 2011. E–learning needs and barriers from perspective of educational staffs and Faculty Members of Qazvin University of Medical Sciences. Research in Medical Education, 3(1), pp.1-10. [In Persian]
Bahadorani, M. and Yamani, N., 2002. Assessment of knowledge, attitude and computer skills of the faculty members of Isfahan University of Medical Sciences in regard to the application of computer and information technology. Iranian journal of medical education, 2(1), pp.11-18. [In Persian]
Borjalilu, S., Borjalilu, N., Mohammadi, A. and Mojtahedzadeh, R., 2013. Identification and Prioritization of Factors Affecting E-teacher’s Performance based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP). Iranian Journal of Medical Education, 13(8), pp.681-691. [In Persian]
Dargahi, H., Ghazi Saidi, M. and Ghasemi, M., 2008. The role of e-learning in Medical Sciences Universities. Journal of payavard Salamat, 1(2), pp.20-29. [In Persian]
Eslami, K., Kouti, L. and Noori, A., 2016. Different Methods of Medical Sciences Virtual Education in Iran and Assessment of their Efficacy; a Review Article. Educational Development of Judishapur, 7(2), pp.128-137. [In Persian]
Folkestad, L.S. and Haag, S., 2002. Conflicting Ideologies and the Shift to E-Learning.
Gautreau, C., 2011. Motivational factors affecting the integration of a learning management system by faculty. Journal of Educators Online, 8(1), p.n1.
Ghodsipour, H., 2019. Analytic Hierarchy Process (AP). Admirable University of Technology: Tehran. [In Persian]
Giannoni, D.L. and Tesone, D.V., 2003. What academic administrators should know to attract senior level faculty members to online learning environments? Online Journal of Distance Learning Administration, 6(1).
Hasan, B., 2003. The influence of specific computer experiences on computer self-efficacy beliefs. Computers in human behavior, 19(4), pp.443-450.
Howell, S.L., Saba, F., Lindsay, N.K. and Williams, P.B., 2004. Seven strategies for enabling faculty success in distance education. The Internet and Higher Education, 7(1), pp.33-49.
Jenkins, M., Hanson, J., 2003. A guide for senior managers—e-learning Series No 1. LTSN Generic Centre. 1:21-3.
Karimi Monaghi, H. and Yazdi, M.H., 2014. Role modeling and mentor in nursing education. [In Persian]
Karimi Monaghi, H., Rad, M. and Bakhshi, M., 2013. Do the new methods of teaching in medical education have adequate efficacy?: a systematic review. Strides in development of medical education, 10(2), pp.271-280. [In Persian]
Keshavarzi, M.H., Salahi, M., Heidari, S.T., Salehi, M. and Amirianzadeh, M., 2020. Virtual education and feasibility assessment in the faculty of educational sciences and psychology of Islamic Azad University of Marvdasht. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 4(1), pp.20-27. [In Persian]
King, W.R. and He, J., 2006. A meta-analysis of the technology acceptance model. Information & management, 43(6), pp.740-755.
Maleki, A., Faghihzadeh, S. and Najafi, L., 2015. Faculty Members’ Attitude toward e-Learning Zanjan University of Medical Sciences. Education Strategies in Medical Sciences, 8(3), pp.159-164. [In Persian]
Mirsaidi, G., Imani, M.N. and Nazem, F., 2016. Evaluation of organizational infrastructure affecting the use of E-learning. Quarterly Journal of Nursing Management, 5(2), pp.51-58. [In Persian]
Mohammadi, A., Gharib, M., Zolfaghari, M., Mojtahedzadeh, R. and Ahmadian, S., 2016. Knowledege, atitude and faculty members’ performance on e-learning in Tehran University of medical sciences. [In Persian]
Mohammadzadeh Nasrabadi, M., Mousavi, M. and Pouya, M., 2015. Attitude and Incentives of Payam-e-Noor University Academics regarding e-learning. Iranian Journal of Information processing and Management, 30(2), pp.443-466. [In Persian]
Murphrey, T.P. and Dooley, K.E., 2000. Perceived strengths, weaknesses, opportunities, and threats impacting the diffusion of distance education technologies in a college of agriculture and life sciences. Journal of agricultural education, 41(4), pp.39-50.
Narenji, F., Mostafavi, Z., Ebadi, R. and Uzbashe, A., 2014. Identifying of learning needs of faculty members in online higher education. Educational and Scholastic studies, 3(3), pp.29-53. [In Persian]
Omoiee Milan Ghashghagh, M., Mehdinezhad, V. and Yaghoubi, N., 2011. Assessing Factors Affecting the Tendancy to Use Electronic Learning Systems among Faculty Members. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 2(3), pp.28-38. [In Persian]
Rahimi, B., Jebraeily, M., Oghli, M., Rashidi, A. and Masomi, R., 2013. The barriers of e-learning implementation in medical sciences domain and provided the necessary solutions. Journal of Urmia Nursing & Midwifery Faculty, 11(6). [In Persian]
Reihani, T., Pourghaznein, T., Ajam, M. and Hasanzadeh, F., 2012. A comparative study of lecturing and presenting pamphlets methods in nursing students' learning and satisfaction. Modern Care Journal, 9(4). [In Persian]
Saaty, T.L., 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of services sciences, 1(1), pp.83-98.
Sabzwari, S., Kauser, S. and Khuwaja, A.K., 2009. Experiences, attitudes and barriers towards research amongst junior faculty of Pakistani medical universities. BMC medical education, 9(1), pp.1-7.
Sarmali, SK., Teymourpour, B., 2014. Ranking the components of designing educational tools based on social network in schools based on the hierarchical analysis process. Information and communication technology in educational sciences. 2(14):67-86.
Sedghpoor, S. and Mirzaee, S., 2008. Attitude challenges in faculty members about e-learning. Journal of technology of education, 3(1), pp.77-87.
Selwynn, N., 2003. ICT in Adult Education: Defining the Territory: Synthesis paper prepared for the OECD/NCAL International Roundtable.
Zamani, B.B.E. and Madani, S.A., 2011. Guidelines for Increasing the Efficiency and Effectiveness of Teachers in Virtual Education. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 2(3), pp.39-50.
Zolfaghari, M., Sarmadi, R., 2009. Attitudes of Nursing and Midwifery, Tehran University faculty members to teach the system approach. Journal of Nursing and Midwifery Tehran University of Medical Sciences (Life),15(1):31-9. [In Persian]