نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه مطالعات بنیادین علم، پژوهشکده علم و دین، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، تهران، ایران

چکیده

توجه به رویکرد سلامت‌محور در ارائه دروس معارف اسلامی برای دانشجویان علوم پزشکی می‌تواند منشأ پویایی و کارامدی این دروس گردد. هدف این مطالعه بررسی امکان پذیری ارائه دروس مبانی نظری اسلام  با رویکرد به مباحث حوزه سلامت و ارائه چارچوب کلی برای تدوین سرفصل‌های جدید این دروس است. این مطالعه با رویکرد کیفی و در سال تحصیلی 99-98 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. نمونه گیری به شکل هدفمند و شامل 22 نفر از مدرسان دروس مبانی نظری اسلام در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کارشناسان حوزه معارف اسلامی و متخصصان حوزه سلامت و آشنای به مباحث حوزه معارف اسلامی بودند. ابزار مطالعه پرسشنامه بازپاسخ محقق ساخته و اجماع نظرات با روش گروه اسمی و دلفی انجام شد. تمامی مشارکت کنندگان ارائه دروس مبانی نظری اسلام را با رویکرد سلامت محور از جهت اهداف این دروس و ارائه به‌حسب ابعاد سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی ) امکان‌پذیر دانستند. 60 درصد معتقد بودند امکان ارائه به‌حسب سرفصل‌های مصوب وجود دارد. 100 درصد این رویکرد را برای دانشجویان علوم پزشکی مفید و ضروری دانستند. سرفصل‌ها و موضوعات پیشنهادی با رویکرد سلامت‌محور، موردتوافق 72 درصدمشارکت کنندگان قرار گرفت. بر این اساس رویکرد سلامت‌محور در دروس مبانی نظری اسلام از جهت اهداف، سرفصل‌ها و ابعاد سلامت امری ممکن و ارائه آن برای دانشجویان پزشکی مفید و ضروری می‌باشد. امکان‌پذیری این رویکرد می‌تواند پایه و اساس ایجاد تحول، نوآوری و درنتیجه کارامدی بیش تر این دروس باشد. سرفصل ها و موضوعات پیشنهادی زمینه مناسبی را برای بازنگری این دروس فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility of revisiting the courses on the theoretical foundations of Islam with an approach to health issues in medical universities

نویسندگان [English]

  • mahmood ayubi 1
  • Abdul Hamid Akouchkian 2

1 Faculty member , Islamic sciences Group, medical college, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 PHD student, Department of Bassic Science Studiesm. Sub-research institute of science and religion, Research Institute of Islamic Culture and Education, Tehran, Iran

چکیده [English]

Adopting a health-oriented approach in teaching Islamic Thought courses for medical students can be a source of dynamism and efficiency of these courses. The purpose of this study is to investigate the feasibility of offering these courses with an approach to health issues and to provide a general framework for developing new topics in these courses. This study was conducted using a qualitative approach in Isfahan University of Medical Sciences in the academic year of 2019-2020. Purposeful sampling included 22 instructors of the courses on theoretical foundations of Islam in Isfahan University of Medical Sciences, along with experts in the field of Islamic education and specialists in the field of health who had familiarity with Islamic thought. Data collection tool was a researcher-made questionnaire prepared by the consensus and Delphi group methods. All participants considered it possible to present the theoretical foundations of Islam with a health-oriented approach in terms of the objectives of these courses and in terms of health dimensions (physical, mental, social, and spiritual). Also, 60% believed that it is possible to offer these courses according to the approved topics. All of the participants considered this approach useful and necessary for medical students. The proposed topics with a health-oriented approach were agreed upon by 72% of the participants. Accordingly, adopting a health-oriented approach in the theoretical foundations of Islam in terms of objectives, topics and dimensions of health is possible and its implementation is useful and necessary for medical students. The feasibility of this approach can be the basis for transformation, innovation and, consequently, greater efficiency of these courses. The suggested topics provide a good basis for revisiting these courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility Study
  • Review
  • Courses of Theoretical Foundations of Islam
  • Health-Based Approach
Ashouri Talouki, N,2001, Islamic Education Courses; Problems and Issues Ahead, Isfahan Culture Magazine, No. 22, Pp.4-16. [in persian]
Amini, M, et al.,2013, Analysis and evaluation of barriers to the effectiveness of Islamic education courses, Journal of Education Development in Medical Sciences, No.10, Pp. 13-22. [in persian]
Aghajani Qanad, M, Study of the Attitudes of Ilam University Students Towards Islamic Education Courses, Master Thesis, Ilam, 2001. [in persian]
Deputy Minister of Islamic Education Professors and Courses, new titles and topics of Islamic education courses, approved by the 542nd session of the Supreme Council of the Cultural Revolution: 2007, Qom, published by Bada'a al-Rasool. [in persian]
Firoozi, R,2015, Pathology of courses and position of professors of Islamic education according to the views of Urmia medical students in professional doctoral courses, epistemological studies in Islamic University, Vol.19., No. 63, Pp 151-175. [in persian]
Gholami Ganjavi, Ab, et al.2019, Recognizing the harms and efficiency strategies of Islamic education courses in Shiraz University of Medical Sciences. Epistemological Studies in Islamic University, Vol.23., No. 80, Pp 415-428. [in persian]
International statiscial classification of Diseases and Health Releated problems ICD-10.2 Edition Geneva   Switzerland. WHO 2005.  [in persian] 
Liaghatdar, M, et al.,2008 Survey of Students' Satisfaction with General Courses of Islamic Education in Kerman, Journal of the Islamic Revolution, No. 14, Pp 1-22.  [in persian]   
Rostami, B, et al. 2016, Students' Satisfaction with the Quality of Educational Services, Department of Islamic Education, Zanjan University of Medical Sciences, Journal of Development Strategies in Medical Education, No. 5, Pp1-14. [in persian]
Yousefi Loyeh, V,2007, The effect of teaching Islamic education courses on students' religious attitudes, Journal of Islamic Education, Vol, 3.No, 5,Pp153-184. . [in persian]
World health organization (1997) Review of the constitution EB 10 1/7, p.2. [in persian]