نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران ، ایران

چکیده

با اینکه دغدغه اصلی کشورها و دولت ها برقراری عدالت آموزشی و گسترش فرصت‌های آموزشی برای همه دانشجویان و به تعبیری بهتر پاسخگو نمودن آموزش است، اما این آموزش‌ها نتوانسته است دانشجویان را برای دنیای واقعی آماده کند. اکوسیستم حاکم بر نظام آموزشی حاضر در حال تجربه سکانس‌هایی چالش برانگیز است. نظام های آموزشی باید بتوانند پاردایم جدیدی ایجاد کنند و بدون توجه به محدودیت‌ها و بحران‌ها، برای همگان خدمات ارائه کنند. نظام آموزشی باید با استقرار و پیاده‌سازی پارادایمی جدید موجب تقویت و توسعه آن بعنوان یک نظام سرمایه‌‎ای از نیروهای انسانی ماهر شود و برای جامعه آموزشی خلق ارزش و ثروت نماید. باید پارادایم وضع موجود که در برابر تغییر مقاومت می کند را شکسته، به بـازنگری جامع و انطباق محتوی آموزشی مقاطع مختلف با تحولات و پیشرفت‌های علمی دنیا و سـازگاری آن بـا نیازهـای مخاطبان بپردازد تا میزان تاب‌آوری در مقابل بحران ها را بالا برده؛ به سمت خلق آینده مطلوب، محتمل و باورپذیر حرکت کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changing the ecosystem of the higher education system

نویسندگان [English]

  • Mina Mahami-Oskouei 1
  • Leila Nemati-Anaraki 2
  • Mojgan ZareiVenovel 1

1 Ph.D Student, Department of Medical Library and Information Science, Student Research Committee, School of Health Management & Information Sciences, Iran university of Medical Sciences, Tehran ,Iran

2 Faculty member, Department of Medical Library and Information Science, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Although the main concern of countries and governments is to establish educational justice and expand educational opportunities for all students, and in a better sense, to respond to education, but this education has not been able to prepare students for the real world. The current education ecosystem is experiencing challenging. Education systems must be able to create a new paradigm and provide services to all, regardless of constraints or crises. The educational system should establish and implement a new paradigm to strengthen and develop it as a system of skilled man and create value and wealth for the educational community. It must break the existing paradigm which resists versus change, review comprehensively and adapt the educational content of different sections based on scientific developments in the world and the needs of the audience to be able to increase resilience to crises; Move towards creating a desirable, probable and believable future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigm
  • Education System
  • Evaluation
  • Resilience
  • Desirable Future
Abdi H, Jafari-Mirshah SE, Nili MR  et al 2020. A Study of the Visons and Missions of Iran’s Higher Education in 2025 Plan: An Analysis of Priorities and Opportunities.Jsfc, Vol.13, No.49: Pp.221-248. [in Persian]
Cooper J, Basson J, Schaap P 2006. A training programme based on the principles of social constructivism and focused on developing people for the future world of work: An evaluation. Human Resource Development International, Vol.9, No.4: Pp.467-483.
Hosseini-Largani SM, Fathi-Vajargah K 2018. Conceptualizing of Scraped Ccurriculum in Iran’s higher education system. Research in Curriculum Planning, Vol.15, No.30: Pp.1-27. [in Persian]
Khuntia DK, Kumar BP 2019. Paradigm Shift in Curriculum: A Visionary Mission. International Journal of Education, Vol.8, No.1: Pp.38–42.
Salehi-Omran E, Einkhah F, Barani S 2019. Investigating the Position of Skill Learning in the Comprehensive Scientific Map of Iran. Iranian Higher Education, Vol.11, No.1 : Pp.1-38. [in Persian]
Taatila V 2017. Paradigm shift in higher education?. On The Horizon, Vol.25, No.2: Pp.103-108.