نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نوآوری و مالکیت فکری بر اقتصاد دانش بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش پانل دیتا صورت گرفت. روش تحقیق حاضر  علّی بود. بدین منظور داده های فصلی طی بازه زمان 2009 تا 2018 مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه فروض تأثیر نوآوری و حقوق مالکیت معنوی بر توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، یازده کشور امارات متحده عربی، اردن، بحرین، ترکیه، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، لبنان، مصر از منطقه جغرافیایی خاورمیانه به جهت تشابه ساختاری بیشتر با ایران انتخاب شدند. نتایج حاصله تأثیرگذاری مثبت و معنادار نوآوری و مالکیت فکری بر اقتصاد دانش بنیان (رشد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات) را تأیید کرد. با توجه به نتایج تحقیق مشاهده می شود که نتایج منطبق بر فرضیه­هایتحقیق بود. همچنین، نتایج پژوهش حاضر که بر پایه مدل رشد درونزا استخراج و تحلیل شده است، نشان می دهد که نوآوری و مالکیت معنوی نقش مثبت و تأثیرگذاری در شکل گیری و تحقق اقتصاد دانش بنیان دارند. پس به‌عنوان نتیجه سیاستی مقتضی است سیاست‌گذاران اقتصادی در تقویت بنیه خلاقانه و تشویق نیروی انسانی در جهت ترویج و توسعه اختراعات گام بردارند و همچنین با وضع قوانین و مقررات مربوطه از رشد حقوق مالکیت فکری در جهت بهره‌برداری و منتفع گشتن مخترعان که باعث رشد دوسویه دو عامل نوآوری و مالکیت فکری می باشد، حمایت کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the role of innovation and intellectual property in the realization of knowledge-based economy: A case study of information and communication technology industry

نویسندگان [English]

  • Alireza Dehghan Tarzjani 1
  • Mehrzad Ebrahimi 2
  • Hashem Zare 2
  • Abbas AminiFard 2

1 PhD student, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

2 Faculty member, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the impact of innovation and intellectual property on knowledge-based economy in the information and communication technology industry using data panel method. This was a causal study involving quarterly data from 2009 to 2018. In this study, the impact of innovation and intellectual property rights on the development of ICT industry in eleven countries from the Middle East that are structurally similar to Iran was examined. These included the UAE, Jordan, Bahrain, Turkey, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, Lebanon, and Egypt. The results confirmed the positive and significant impact of innovation and intellectual property on the knowledge-based economy (growth of information and communication technology industry). These results are in accordance with the research hypotheses. Also, the results of this research that were extracted and analyzed based on endogenous growth model show that innovation and intellectual property have a positive and effective role in the formation and realization of knowledge-based economy. Therefore, economic policymakers should take steps to strengthen creativity and encourage human resources to promote and develop inventions, and by enacting relevant laws and regulations to increase intellectual property rights for the benefit of inventors. This will lead to mutual growth of two factors: Innovation and intellectual property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-Based Economics
  • Innovation
  • Intellectual Property
  • Panel Data
  • Information and Communication Technology Industry
Abdoli Gh. (2007), "National System of Innovation, Innovation and Economic Leap", Iranian Economic Research Quarterly, No. 31, Pp. 126-103. [In Persian]
Alamkhah A. Sadeghi Shahedani M. (2015), "A Review of Knowledge-Based Economics Literature: From Formation to Practice", Technology Development Quarterly, No. 44, pp. 17-17. [In Persian]
Ansari M, Haghshenas Gorgabi M. (2016), "Identification and explanation of key factors in the success of knowledge-based companies in Iranian manufacturing companies based on the method of grounded theory", Technology Development Management Quarterly, No. 5, pp. 74-41. [In Persian]
Asghari Kh, Danesh Fard K, Mirsepasi N. (2018), "Analysis of the performance of knowledge-based companies", Journal of Productivity Management, No. 45, pp. 30-7. [In Persian]
Emadzadeh M, Shahnazi R. (2007), "Study of the principles and indicators of knowledge-based economy and its place in selected countries in comparison with Iran", Economic Research, No. 4, Pp. 175-143. [In Persian]
Ezzeddine S, Hammami M. (2018). “Nonlinear Effects of Intellectual Property Rights on Technological Innovation “, Journal of Economic Integration, 2, 1337-1362.
Flynn Anna E. (2004) Knowledge Management Process: The care and feeding of knowledge workers, 2004, 89th Annual International Supply Managemant Conference.
Hall B.H. (2018). “Is there a role for patents in the financing of innovative firms? “ Patents and financing.
Hekmati F, Mohammadzadeh s, Diman y. (2015), "The effect of improving the business environment and respect for intellectual property rights on the economic growth of middle and high income countries", Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, No. 22, Pp. 130-119. [In Persian]
Hggie K, Kingston J. (2003) choosing your knowledge management strategy, Journal of Knowledge Management Practice.
Khayatian M.S, Tabatabayan   H, Amiri M, Elyasi M. (2014), "Analysis of Factors Affecting the Growth and Sustainability of Knowledge-Based Companies in Iran", Quarterly Journal of Innovation and Value Creation, No. 6, pp. 74-57. [In Persian]
Khodaparast Mashhadi M. Samadi S, Hooshmand M, Salimifar M. (2009), "The effect of supporting the protection of intellectual property rights on economic growth", Quantitative Economics Quarterly, No. 4, pp. 123-101. [In Persian]
Madonado-Guzman G, Lopez-Torres G.C, Garza-Reyes J.A, Kumar V, Martinez- Covarrubias, J.L. (2016),“Knowledge management as intellectual property: evidence from Mexican manufacturing SMEs”, Management Research Review, Vol. 37, No. 7, Pp. 830-850.
Mirani Nina Sheikh Ismaili S, Mirani V. (2014), "Study of the effects of the dimensions of knowledge-based economy on production growth in Iran", Sanandaj Azad University Industrial Management Quarterly, Knowledge Management Special Issue, pp. 77-90. [In Persian]
Munari F, Toschi L. (2015). "Do patents affect VC financing? Empirical evidence from the nanotechnology sector." International Entrepreneurship and Management Journal Vol. 11, No. 3, Pp 623‐644.
Porteimori Fard Tabrizi F, Jamshidi L. (2014), "Study of innovative practices of knowledge-based companies in Semnan", Journal of Industry and University, No. 23 and 24, Pp. 51-37. [In Persian]
Radmanesh S.A, Tabatabayan S.H, Farahani Bourghani S. (2016), "Entrepreneurial University and its role in the realization of knowledge-based economy", National Congress of Higher Education of Iran. [In Persian]
Santosus M, Surmacz J. (2004) The ABCS of knowledge management, Knowledge Management.
Steinmueller, W.E. 1996. “The U.S. Software Industry: An Analysis and Interpretive History.” In The International Computer Software Industry: A Comparative Study of Industry Evolution and Structure. Edited by D.C. Mowery. New York: Oxford University Press.
Stiglitz Joseph E. (1999). “PUBLIC POLICY FOR A KNOWLEDGE ECONOMY", journal of World Bank.
Trajtenberg M. (1990) “A Penny for Your Quotes: Patent Citations and the Value of Innovations.” The Rand Journal of Economics 21, Pp, 172-187.
Varhrami V. (2016), "Knowledge-Based Economics and Innovation Management", National Congress of Higher Education of Iran. [In Persian]
Waldmeir P, Kehoe L. (1999) “E-commerce Companies Sue to Protect Patents: Intellectual Rights Given Legal Test.” Financial Times (October 25): 16.
Walsh M. (1995). “Bowing to Reality, Software Maker Begins Building a Patent Portfolio.”The Recorder (Aug. 17): 1.
Zack M.H. 1999, Social context and interaction in ongoing computer supported management groups, organization science, Vol. 6, No. 4, Pp 394-422.