نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

2 عضو گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

3 کارشناسی اتاق عمل و دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، دانشکده پیراپزشکی البرز، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

4 دانشجوی دکترا آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

پاندمی کرونا، منجر به تغییر آموزش های حضوری دانشگاهها به شیوه ی غیر حضوری و مجازی شده که ضمن برخورداری از مزایای متعدد، معایبی نیز دارد که در کنار مشکلات ناشی از بحران کوید-19 می تواند آثار زیان باری بر اثربخشی آموزش برجای بگذارد بنابراین درک تجارب و چالشهای دانشجویان هر دانشگاه می تواند به مسئولین آموزشی در ارائه راهکارهای مناسب برای حل بخشی از مشکلات کمک نماید. در همین راستا این پژوهش کیفی به روش تحلیل محتوا؛ از طریق مصاحبه ساختارمند از 24 دانشجو در رشته های مختلف کارشناسی پیوسته و ناپیوسته انجام شد. درنهایت متن مصاحبه ها به روش تحلیل محتوا و با کمک نرم افزار MaxQDA2  تحلیل شد. نتایج حاصل از داده ها در چهار طبقه اصلی؛ «موانع فردی در کارآمدی آموزش مجازی» با زیر طبقات: ویژگی های شخصیتی، تأثیرات محیط خانواده و امکانات و منابع، طبقه ی «آموزش ناکارآمد» با زیر طبقات: کمیت، کیفیت و نظم ارائه محتوا و ارزشیابی، طبقه ی «پیامدهای منفی» با زیر طبقات: هویت گم شده، تنش روانی، تعارض در استفاده از فضای مجازی و در نهایت طبقه ی «آورده ها» با زیر طبقات: محتوای در دسترس، کاهش هزینه ها، حذف معضلات حضور در کلاس، حضور در خانواده و تقویت معنوی دسته بندی شد. بر اساس نتایج؛ دانشجویان با چالشهای جدی در محیط خانواده و مراکز آموزشی مواجه هستند که ضروری است در هر دانشگاه به طور ویژه و متناسب با ساختار آن محیط، راهکارهای موثری در جهت تعدیل و حل مشکلات ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

E-learning challenges and opportunities as experienced by the students Alborz University of Medical Sciencesduring the Covid-19 pandemic: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Leila Sadati 1
  • Rana Abjar 1
  • Sedigheh Nosrati Abarghoee 2
  • Fatemeh Edalat 3
  • Zahra Nouri 4

1 Faculty member, Department of Operating Room, Para medicine Faculty, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.

2 Member of Anesthesiology Department, School of Paramedical Sciences, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran

3 Bachelor of operating room and Master student of intensive care nursing, Alborz School of Paramedical Sciences, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.

4 ph.D. student of medical education, Center for Educational Research in Medical Sciences (CERMS), Department of Medical Education. School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran. Iran.

چکیده [English]

The COVID-19 pandemic crisis has led to the shift from in-person education to e-learning in universities. In addition to its many benefits, e-learning also has its own disadvantages that can have detrimental effects on the effectiveness of education during the pandemic in addition to the problems caused by the COVID-19 crisis itself. Therefore, understanding the experiences and challenges of the students of universities can help education authorities in providing appropriate solutions to alleviate some of these problems. To this aim, this qualitative research was conducted using content analysis method. Structured interviews were conducted with 24 students in various undergraduate and graduate programs. Finally, the text of the interviews was analyzed by content analysis using MaxQDA2 software. Four main categories emeraged after data analysus: "Individual barriers to the effectiveness of e-learning" (sub-categories: personality traits, effects of family environment and facilities and resources); "Inefficient education" (sub-categories: quantity, quality, and order of content presentation and evaluation); "Negative consequences"(subcategories: lost identity, psychological stress, conflict in the use of cyberspace; and "Gains" (subcategories: available content, reduced costs, eliminaton of the problems of class attendance, family attendance and spiritual empowerment). Based on the results, students face serious challenges in the family environment and educational centers, and it is necessary to provide effective solutions to solve problems in universities, specifically and in accordance with the structure of their environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Virtual education
  • Qualitative approach
  • Content analysis
Adeoye, IA, Adanikin, AF, & Adanikin, A 2020, ‘COVID-19 and E-Learning: Nigeria Tertiary Education System Experience’, International Journal of Research and Innovation in Applied Science (IJRIAS) |, vol. V, no. V, pp. 2454–6194.
Ahmady S, Sadati L, & Taiebi Z 2019. Operating Room Students, Graduates and Faculty Members’ Experiences of the Curriculum of Operating Room Noncontinuous Undergraduate Program: A Qualitative Study. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 18, No. 56, Pp. 506-517. [in persian]
Al-Balas M, Al-Balas H, Hatim M J, et al 2020. Distance learning in clinical medical education amid COVID-19 pandemic in Jordan: Current situation, challenges, and perspectives. BMC Medical Education 20, No. 341.
Zeytoonli A, Rezaei soufi M, 2016. Study the Effectiveness of E-Learning Courses in Payam Noor University. Communicayion Management in Sports Media, Vol. 14, No. 13, Pp. 50-57. [in persian]
Coman C, Țîru L, Meseșan-Schmitz L, et al 2020. Online teaching and learning in higher education during the coronavirus pandemic: Students’ perspective. Sustainability (Switzerland), Vol. 12, No. 24, Pp. 1–24.
Dhawan S, 2020. Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational Technology Systems, Vol. 49, No. 1, Pp. 5–22.
Dost S, Hossain A, Shehab M, et al 2020. Perceptions of medical students towards online teaching during the COVID-19 pandemic: A national cross-sectional survey of 2721 UK medical students. BMJ Open, Vol. 10, No. 11, P. e042378.
Gaur U, Majumder M, Sa B, et al 2020. Challenges and Opportunities of Preclinical Medical Education: COVID-19 Crisis and Beyond. SN Comprehensive Clinical Medicine, Vol. 2, No. 11, Pp. 1992–1997.
Gishen F, Gill D, Bennett S, 2020. Covid-19—the impact on our medical students will be far-reaching. BMJ: British Medical Journal.
Goodarzvand M, Esmaeili M, 2012. Information technology impression on education quality. Jornal of New Approaches in Educational Administration, Vol. 2, Pp. 1-24. [persian]
Hamdi MS, 2007. MASACAD: A multi-agent approach to information customization for the purpose of academic advising of students. Applied Soft Computing Journal, Vol. 7, No. 3, Pp. 746–771.
Kebritchi M, Lipschuetz A, Santiague L, 2017. Issues and Challenges for Teaching Successful Online Courses in Higher Education: A Literature Review. Article in Journal of Educational Technology Systems, Vol. 46, No. 1, Pp. 4–29.
Khanfar, AR 2020, ‘Distance-learning Entrepreneurship education in the time of Corona virus - Covid-19 challenges and solution’, Journal of Entrepreneuship Education, vol. 23, no. 1, pp. 1–17.
Kian M, 2014. Challenges of Virtual Education: A Report of What Are Not Learned. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, Vol. 5, No. 3, Pp. 11-21. [in persian]
Longhurst GJ, Stone DM, Dulohery K, et al 2020. Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) Analysis of the Adaptations to Anatomical Education in the United Kingdom and Republic of Ireland in Response to the Covid-19 Pandemic. Anatomical Sciences Education, Vol. 13, No. 3, Pp. 301–311.
Olum, R et al. 2020, ‘Medical Education and E-Learning During COVID-19 Pandemic: Awareness, Attitudes, Preferences, and Barriers Among Undergraduate Medicine and Nursing Students at Makerere University, Uganda’, Journal of Medical Education and Curricular Development, vol. 7, pp. 1–9.
Pei L, Wu H, 2019. Does online learning work better than offline learning in undergraduate medical education? A systematic review and meta-analysis. Medical Education Online, Vol. 24, No. 1, Pp. 1–13.
Rahimi H, Shahin A, Agha Babayi R, 2014. An Analysis of Services Quality Virtual and Face to Face Training in University of Amirkabir. Education Strategies in Medical Sciences, Vol. 7, No. 2, Pp. 75-81. [in persian]
Rajab MH, Gazal AM, Alkattan K, 2020. Challenges to Online Medical Education During the COVID-19 Pandemic. Cureus, Vol. 12, No. 7, Pp. 1–11.
Sani I, Hamza Y, Chedid Y, et al 2020. Understanding the consequence of COVID-19 on undergraduate medical education: Medical students’ perspective. Annals of Medicine and Surgery, Vol. 58, Pp. 117–119.
Shafiei Sarvestani M, Mohammadi M, Afshin J, et al 2019. Students’ Experiences of E-Learning Challenges; a Phenomenological Study. Interdiscip J Virtual Learn Med Sci, Vol. 10, No. 3, Pp. 1–10.
Shahbeigi F, Nazari S, 2012. Virtual education: Benefits and limitations. The Journal of Medical Education and Development, Vol. 6, No. 1, Pp. 47-54. [in persian]
Tavakol M, 2012. Virtual Applications and Real Problem: Education and Higher Education in Iran. Journal of Social and Development Sciences, Vol. 3, No. 5, Pp. 152–160.
 
Torda AJ, Velan G, Perkovic V, 2020. The impact of the COVID-19 pandemic on medical education. Medical Journal of Australia, Vol. 213, No. 4, Pp. 188-188.
Waghmare, PP & Gupta, A 2020, ‘Challenges and Solutions to Continuing Medical Education amid Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic and National Lockdown in India’, MedEdPublish, vol. 9, no. 1.
Wilcha RJ, 2020. Effectiveness of virtual medical teaching during the COVID-19 crisis: Systematic review. JMIR Medical Education, Vol. 6, No. 2, P. e20963.