نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی، مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، مرکزمطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، تهران، ایران

3 دکترای مدیریت آموزشی، مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

پزشکی متشکل از چهار مقطع علوم پایه؛ فیزیوپاتولوژی؛ کارآموزی و کارورزی می باشد. دوره ١ ساله  فیزیوپاتولوژی شامل مباحث داخلی، فارماکولوژی، سمیولوژی (علامت شناسی و مهارتهای معاینه بالینی)، پاتولوژی می­باشد. امروزه کشورها برای آموزش پزشک نظامی به عنوان بخشی از پزشکان در سطوح عمومی و تخصصی، برنامه­های درسی مشخصی را طراحی کرده­اند. از مسائلی که باید پزشکان در طب نظامی به آن توجه داشته باشند، جنگ­های نوین  و روش­های پیشگیری و مقابله با آنها است. این پژوهش، با توجه به اهمیت منابع انسانی در طب نظامی و جهت بررسی آمادگی و حرفه­ای­سازی دانشجویان پزشکی، انجام شده است. هدف پژوهش، پاسخ مناسب در موقعیت­های نظامی و بحرانی است. روش کار در پژوهش حاضر ترکیبی بود.  در بخش کیفی با استفاده از داده های به دست آمده از تحلیل محتوای مقالات و نظرات 15 نفر از اساتید دانشگاه­، پرسشنامه سنجش نیاز طراحی شد. در بخش کمّی از روش دلفی و نمونه­گیری گلوله برفی استفاده شد. تکمیل پرسشنامه با استفاده از نمونه های دردسترس مشتمل بر 20 نفر از اساتید و 25 نفر از دانشجویان شرکت­کننده در دوره بودند. شاخص­های مورد ارزیابی پرسشنامه از سه بخش محتوا، مدرس و سازماندهی اخذ گردید. براساس نتایج، سه واحد آموزشی طب نظامی طی چهارهفته  به صورت  نظری-عملی به برنامه درسی فیزیوپاتولوژی پزشکی عمومی اضافه شده است. نتایج به دست آمده نشان  از اهمیت تدریس واحدهای آموزشی طب نظامی در دوره های فیزیوپاتولوژی و استفاده از منابع به­روز طب رزمی دارد و می­تواند در آموزش دانشجویان پزشکی عمومی جهت فضاهای نظامی و  بحرانی نقش بسیار مهمی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the first course of physiopathology for military medicine in general medicine curriculum

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Behzadnia 1
  • Mojtaba Khajeazad 2
  • Zahra Danial 3

1 Faculty of Trauma Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Faculty of the Medical Education and Development Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Ph.D. in Educational Management, Trauma Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

The general medicine program in Iran includes four curricular phases: basic sciences, physiopathology, externship, and internship. The 1-year phase of physiopathology involves internal medicine, pharmacology, semiology (symptom and clinical examination skills), and pathology. Today, countries have designed specific curricula to train military physicians as part of general and specialized physicians. One of the issues that physicians in military medicine should pay attention to is new wars and methods of preventing and defending them. This research was done to examine the importance of human resources in military medicine and to study the readiness and professionalization of medical students. The aim of this study is to respond appropriately in military and critical situations. This research used a mixed-method approach. In the qualitative phase, a needs assessment questionnaire was designed, and the data were obtained from the analysis of the content of articles and opinions of 15 experts and university professors. In the quantitative phase, the Delphi method and snowball sampling were used. The questionnaire was completed by available samples who were 20 teachers and 25 students participating in the course. The evaluated indicators of the questionnaire were obtained from three categories: content, teacher, and system. Based on results, a three-credit course of military medicine training was added to the general medicine physiopathology phase and offered in four weeks in a theoretical-practical manner. The results also showed the importance of teaching military medicine training in physiopathology courses and using up-to-date resources of military medicine. This course can play a very important role in preparing general medical students for military contexts and critical situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military medicine
  • Physiopathology course
  • Curriculum
Anagnostou, E., Michas, A. et all., 2020. Practicing military medicine in truly austere environments: what to expect, how to prepare, when to improvise. Military medicine, 185(5-6), pp.e656-e661.
Bahari A., Pouramin R., et. all., 2015. Integration of General Medical Physiopathology Curriculum in Mashhad University of Medical Sciences, Case Report, Ofogh Journal of Education Development, Vol. 2, No.7, Pp. 29-32[in Persian]
Cable, G., Cathcart, D., et all., 2021. The case for veteran-friendly higher education in Canada and the United Kingdom. Journal of Veterans Studies, 7(1), pp.46-54. 
Dehganzadeh, H., Mohammadimehr, M. et all., 2019. Designing the Curriculum of General Medicine Course with Military Approach. Future of Medical Education Journal, 8(4).
Fathi V. K., Pardakhti M.H , et all., 2011. Evaluating the effectiveness of virtual education courses in the Iranian higher education system (Case study: Ferdowsi University of Mashhad), Information and Communication Technology in Educational Sciences: Vol 1, No 4; Pp 5 - 21. [in Persian]
Gimbel, R.W., Pangaro, L. et all., 2010. America's" undiscovered" laboratory for health services research. Medical care, pp.751-756.
Howe, C.A., Ruane, B.M., et all., 2020. Promotion of cadaver-based military trauma education: integration of civilian and military trauma systems. Military medicine, 185(1-2), pp.e23-e27.
Khobdel M., Sadeh W. F., 2001. German Military Medicine, Journal of Military Medicine, Vol.3, No.1-2,Pp.65-72[in Persian]
Kitchener, S.J., Rushbrook, E., et all., 2011. Training Australian Defence Force Medical Officers to civilian general practice training standards—reflections on military medicine and its links to general practice education and training. Medical journal of Australia, 194, pp.S79-S83.
Nagy, C.J., 2012. The importance of a military-unique curriculum in active duty graduate medical education. Military medicine, 177(3), p.243.
Mohammadimehr, M. and Dehghanzadeh, H., 2019. Designing the curriculum of general medicine with military approach. Future of Medical Education Journal, 9(4), pp.26-33.
Rahmani R., Mehrvarz Sh., et all., 2015. The Role of Military Medicine in the Armed Forces and the Necessity of Developing Specialized Training Programs in Iranian Military Medicine, Journal of Military Medicine, Vol. 13., No. 4., Pp.247-252[in Persian]
Review and reform of basic course of general medicine educational program 2011, Kerman University of Medical Sciences, Pp.3[in Persian]
Roop, S.A., Murray, C.K., et all., 2001. Operational medicine experience integrated into a military internal medicine residency curriculum. Military medicine, 166(1), pp.34-39.
Soltani Shal R., Azadmarzabadi E., et all., 2017. Psychopathology and Complications of Navy Occupations, A Qualitative Study, Journal of Military Medicine, Vol. 19., No 1., Pp.72-83[in Persian]
Spooner, M.T., Alex, J.E., et all, 2019. Simulation training for operational medicine providers (STOMP): impact of a comprehensive skills-based curriculum for military general medical officers. Military medicine, 184(5-6), pp.e141-e146.
Villavicencio, J.L., Merrill, D.M. et all., 2005. The military medical school of Mexico: A tradition of excellence. World journal of surgery, 29(1), pp.S99-S104.