نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا، گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

4 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران ، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی علی-ساختاری آموزش کارآفرینی با تکید بر نظرات نخبگان علمی – دانشگاهی بود. با بررسی مدلها و نظریات مربوط به عوامل موثر در ایجاد کارآفرینی و مصاحبه اکتشافی با صاحبنظران، ابعاد و شاخص های اولیه را شناسایی و الگوی اولیه تدوین، سپس پانل دلفی متشکل از 20 نفر از خبرگان تشکیل شد. پرسشنامه ها  توزیع و نظرات تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه نشان داد آموزش کارآفرینی برای فعالیت­های آموزشی خرد و متوسط متشکل از ابعاد مهارت های: آی تی، فنی، کارآفرینی و مدیریتی است. این ابعاد از 47 شاخص تشکیل شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزاراس پی اس اس وآلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. برای تعیین اولویت ابعاد و شاخص های تشکیل دهنده از تکنیک مقایسات زوجی در نرم افزار اکس پرس چویس استفاده شد. نتیجه نشان داد مهارت های کارآفرینی مهمترین نقش را در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ایفا می نمایند. برای تعیین اثربخشی مدل، نمونه 384 تایی از دانش آموختگان انتخاب و پرسشنامه نهایی ارائه، در این حالت اختلاف نمرات قبل و بعدآموزش بعنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شد. با استفاده از نرم افزاراس پی اس اس و تحلیل رگرسیون چندگانه، رابطه مثبت بین آموزش کارآفرینی با مهارت های فوق تأئید شد. نتایج مدل سازی با نرم افزار آموس نیز معنادار بودن رابطه مثبت بین مهارت ها و آموزش کارآفرینی را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a causal-structural model of entrepreneurship education with emphasis on the opinions of the scientific-academic elite

نویسندگان [English]

  • Ali Shabani Kalate Mola Mohammadgholi 1
  • Fereydoon Azma 2
  • Parviz Saeidi 3
  • Tayebeh Tajari 4

1 Ph.D. Student, Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

3 Faculty member, Department of Accounting and Finance, Aliabadaktol Branch, Islamic Azad University, Aliabadaktol, Iran

4 Faculty member, Department of Educational Sciences, Farhangian University,Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a causal-structural model of entrepreneurship education with an emphasis on the views of the scientific-academic elite. In order to identify the initial dimensions and indicators and to generate the initial model, models and theories on the effective factors in creating entrepreneurship were examined followed by exploratory interviews with experts in the field. Then a Delphi panel consisting of 20 experts was formed. Questionnaires were distributed among the participants, and their opinions were analyzed. The results showed that entrepreneurship education for micro and intermediate educational activities consists of the dimensions of: IT skills, technical skills, entrepreneurial skills, and management skills. These dimensions consist of 47 indicators. The reliability of the questionnaire was assessed using PSSS software and a Cronbach's alpha of 0.89 was obtained. To determine the priority of the dimensions and constituent indices, the pairwise comparison technique was used in X-Press Choice software. The results showed that entrepreneurial skills play the most important role in creating small and medium educational jobs. To determine the effectiveness of the model, a sample of 384 graduates was selected and the final questionnaire was distributed among them. Then the difference in scores before and after the training was considered as a dependent variable. Using SPSS software and multiple regression analysis, the positive relationship between entrepreneurship education and the above skills was confirmed. The results of modeling using Amos software also showed a significant positive relationship between these skills and entrepreneurship training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model design
  • Entrepreneurship education
  • Academic elite
  • Pairwise comparisons
Alayo M, Maseda Amaia, Iturralde T et al 2019, Internationalization and  entrepreneurial orientation of family ME The influence of the family character. International Business Review Vol.32 ., No.9 , Pp.158-165.
Al-Lawati EH 2017, Exploration Entrepreneurial of Marketing   
Alwani SM, Rudgarnejad F 2010, Entrepreneurship development model in small and medium organizations. Business Management Perspective Quarterly, Vol.4 ., No.37 , Pp.141-155[In Persian].
Faraji F, Ehsanifar T, Naderi N et al 2014, Investigating the Role of Entrepreneurship in Economic Development, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, Vol.1 ., No.4 , Pp.178-189[In Persian].
Imani MN2009, Entrepreneurship education in universities: (A framework for planning, implementation and evaluation of entrepreneurship programs), Educational Management Research Quarterly, Vol.3 ., No.11 , Pp.141-155[In Persian].
jolian J 2018, The impact of e-commerce adoption on   business strategy in Saudi Arabian small and medium enterprises (SMEs). Review of Economics and Political SciencScience. Vol.22 ., No.4 , Pp. 415-435.
Khaki G 2009, Research method with an approach to dissertation writing, Tehran, Foujan Publications.[In Persian].
Kraus S, Kallmuenzer A, Stieger D et al 2017, Entrepreneurial paths to family firm performance.,Journal of Business  Research. Vol.22 ., No.4 , Pp. 415-435.
Kubberoed E, Hagen S 2015MENTORING MODELS IN   ENTREPRENEURSHIP EDUCATION. Proceedings of      EDULEARN Conference 6th-8th July, Barcelona, Spain.
Marketing Orientation model among SMEs in Oman.,     International Journal of Economics & anagement    Sciences. Vol.66 ., No.7 , Pp.656-664.
Mehrdad H 2011, Investigating the effective factors in creating entrepreneurship in Lorestan province with emphasis on the role of education, Quarterly Journal of New Approach in Educational Management of Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Vol.4 ., No.8 , Pp.97-114[In Persian].
Moghimi SM, Ahmad Pourdariani M 2008, Entrepreneurship training in business And small and medium-sized works in Iran; Needs and Strategies, Entrepreneurship Development Quarterly,
Mohammadpour Tarkayesh M, Mirzazadeh Barijogh F 2010,  Investigating the Impact of Creating and Developing Small and Medium Businesses on Economic Growth, First Shiraz International Conference on Innovation and Entrepreneurship Management. [In Persian].
Mokhber Dezfuli A, Jamshidi O, Haji Mirrahimi SD 2014, Conference International Models of Management in the Age of Progress, University of Tehran International Conference Center.
Mousavi S, Kafi F 2014, Investigating the importance and necessity of entrepreneurship education Today, the Second National Conference on Entrepreneurship and Competitiveness.
Naderi N, Amiri S, Del Angizan S et al 2014, Conceptual modeling of the effect of entrepreneurship education components on students' attitudes toward business in workshops and workshops, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, Vol.14 ., No.9 , Pp.17-34[In Persian].
Ocass A, Weerawardena J 2009, Examining the role of International entrepreneurship, innovation and international  market performance in SME Internationalization. European Journal of Marketing., Vol.13 ., No.4 , Pp.391-412.
Ogbari ME, Olokundun MA, Uzuegbunam J et al 2018, Data on entrepreneurship education and entrepreneurial  performance of aspiring entrepreneurs in selected    Nigerian universities. (2018).  Data in Brief  Vol.13 ., No.4 , Pp.391-412.
Omidi Najafabadi M, Zamani M, Mirdamadi M 2016, Designing a model for entrepreneurial intentio of agricultural students, Journal of Education for   Business., Vol.32 ., No.1 , Pp.1-7.
RaisiNafchi S, Abdollahi E, Hamzavi P 2014, Identify obstacles Available in Innovative and Entrepreneurial Small and Medium Business Development, First. Tehran International Conference on Accounting and Management.
Sabzeh B 2014, Designing an Entrepreneurship Curriculum Template for Pre-Children Elementary school and its evaluation from the perspective of curriculum specialists, entrepreneurship and educators, Quarterly Journal of Preschool and Primary Studies, Vol.19 ., No.8 , Pp.141-155[In Persian].
Shaemi Barzaki A, Teymouri H 2006, The relationship between entrepreneurship and innovation at the level Micro-lawyers, the first national conference on transformation management, University of Isfahan.
Shekari A, Zarei Sabhati E, Yazd Khasti A 2015, The role of the pattern Godard Business Entrepreneurship Training on Apprenticeship Skills of Trainees Technical and vocational education centers (Case study: Isfahan province), two quarterly theories and Curriculum Practice, Vol.7 ., No.14 , Pp.300-311[In Persian].
Strobl A, Bauer F, Matzler Kn 2018, The impact of industry-wide and 
Taki E, Farzaeizadeh M, Notash H 2015, Identifying the Sustainability Competencies of Small and Medium Business Entrepreneurs, Quarterly Journal of Entrepreneurship Development, Vol.11 ., No.2 , Pp.179-188[In Persian].
Talebi K, ZareYekta MR 2002, University entrepreneurship education and its role in the creation and development of small and medium enterprises (SMEs) knowledge-based, Entrepreneurship Development Quarterly, Vol.8 ., No.17 , Pp.152-155[In Persian].
target market environmental hostility on entrepreneurial leadership in  mergers and acquisitions. Journal of World Business. Vol.30 ., No.6 , Pp.1541-1544.
Usaci D 2015, Predictors of professional entrepreneurial  intention and behavior in the educational field., Social and  Behavioral  Sciences Vol.54 ., No.8 , Pp.1190-1197.
Vol.9 ., No.40 , Pp.207-218[In Persian].
Yunis M, Tarhini A, Kassar A 2018, The role of ICT and innovation in enhancing organizational performance: The catalysing effect of corporate entrepreneurship. Journal of Business Research Vol.90 ., No.3 , Pp.522- 528.