نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى، جامعه شناسى اقتصادى و توسعه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمى، رشته جامعه شناسى، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمى، رشته جامعه شناسى، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تاثیر روش های نوین اموزش سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و درمان بر اعتماد اجتماعی از دیدگاه دانشجویان اقتصاد و علوم اجتماعی می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و جامعه آماری این تحقیق دانشجویان رشته اقتصاد که در حال گذراندن درس آموزش سرمایه گذاری بودند، بود. نمونه تحقیق بر مبنای فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای ، 240 نفر برآورد گردید. برای جمع آوری داده های مربوط به متغیر مهارت های ارتباطی و توانمندسازی اجتماعی از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها از شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی استفاده شد. نتایج نشان می دهند آموزش از طریق گروه ها کوچک باعث افزایش توانمندی درسی دانشجویان و همچنین  ارتقا سطح مهارتهای ارتباطی و اعتماد اجتماعی دانشجویان شد. نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش به سبک نوین علاوه بر افزایش نمرات و درصد قبولی دانشجویانی باعث افزایش توانمندی دانشجویان در سایر حوزه های تخصصی میگردد که این مطابق با یافته های پژوهش های قبلی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of New Methods of Investment Education in the Field of Health and Treatment on Social Trust from the Perspective of Economics and Social Science Students

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Abdolreza Adhami 2
  • Mehrdad Nawabakhsh 3

1 PhD Student, Economic Sociology and Development, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Faculty member, Sociology, North Tehran Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Faculty member, Sociology, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is the effect of new investment methods in the field of health and treatment on social trust from the perspective of economics and social science students. The research method is applied in terms of purpose, and the statistical population of this research is economics students who are taking an investment education course, Budget. The research sample was estimated based on Cochran's formula and by stratified sampling method, 240 people. Used to collect information about variable communication skills and social empowerment. Central tendency index and dispersion index were used to analyze the data descriptions. The results show that teaching through small groups increases the strength of students and also improves the level of communication skills and social trust of students. The results of this study showed that teaching in a new style increases grades and the rate of student acceptance increases capable students in other specialized fields, which is in line with your previous findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern education
  • Communication skills
  • Empowerment in social trust
Abbaszadeh M, Hosseini S S, Budaghi A. (2017). Sociological study of students' participation in evaluating the quality of education and its related factors (Case study: students of Tehran, Tabriz, Isfahan, Allameh Tabatabai, Shahid Beheshti, Shahid Bahonar Kerman, Bouali Hamedan and Ferdowsi universities of Mashhad). Educational measurement and evaluation studies. Vol.7, No.19, Pp. 75-103. [In Persian]
Aminifar M, Kargariyan Marvasti E. (2018). A sociological study of the university and how it affects general security and social trust. Central Law Enforcement Knowledge Quarterly. No,24, Pp. 1-30.[In Persian]
Darvish M, Javanmard K, Hazrati Soomeh Z. (2020). Sociological study of the effect of social capital components on the performance of local management (Islamic councils of cities and villages - municipalities and rural areas). Journal of New Attitudes in Human Geography.Vol.12, No.3, Pp. 597-671. [In Persian]
Jesri P, Ahmadi F, Fatehipoor M. (2013). “Effects of relationship marketing (RM) on customer
Jindal H. (2020). Population Growth in India and its Impact: A Sociological Study. Available at SSRN 3581054.
Khanifar H. (2009). Investigating the relationship between the components of trust and organizational commitment of employees. Journal of Public Management. No.2. [In Persian]
Maqbool Eghbali M. (2007). A Survey of Citizens' Social Trust as an Effective Component on Their Participation and Cooperation with the Municipality, M.Sc. Thesis in Social Welfare Planning, Faculty of Social Sciences, University of Tehran. [In Persian]
Pishvaei M, Zaker M, Bakhtiari Far A. (2017). Sociological study of students' social trust, Third Conference on Psychology and Behavioral Sciences, Tehran. [In Persian]
Putnam R. (1993). Mjaking Democracy work civic Traditional in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press.
Sharipour M. (2011). Investigating the Relationship between Types of Trust and Social Trust among Students of Mazandaran University. [In Persian]
Sheikhi M, Etebarian A, Ebrahimzadeh R. (2020). Sociological study of strategies and consequences of non-radical protest action in the organization. Sociological studies. [In Persian]
Uduji J I, Okolo-Obasi E N, Asongu S A. (2020). The Impact of Corporate Social Responsibility Interventions on Female Education Development in the Rural Niger Delta Region of Nigeria. Progress in Development Studies, Vol.20, No.1, Pp. 45-64.
Yee R, Yeung A, Edwin Cheng T. (2009). “An empirical study of employee loyalty, service quality and firm performance in the service industry”, International Journal of Production Economics, Vol. 124, No.1, Pp. 109-120.
Zetumka P. (2007). Trust in sociological theory. Translation Gh, Ghaffari. Tehran: Shirazeh Publishing. Third edition. [In Persian]