نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی توانمندسازی اعضای هیئت علمی در دانشگاه­ آزاد اسلامی استان اصفهان به روش آمیخته انجام گرفت. فاز اول پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی با استفاده از نظریه زمینه ­ای انجام شد. بر اساس اصل اشباع نظری از تعداد 13 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و صاحب نظر در حوزه توانمندسازی با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند ملاک­ محور مصاحبه نیمه­ ساختار­ یافته به عمل آمد. شد .داده ­ها با استفاده از مدل  استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه خروجی فاز کیفی کشف 134 مفهوم، 11 مقوله اصلی و 29 مقوله فرعی بود. روش پژوهش در فاز کمّی توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه­ آزاد اسلامی استان اصفهان )1540 نفر( بود بود که با استفاده از فرمول کوکران 308 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع­ آوری داده ­ها در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از فاز کیفی با 134 گویه بود که روایی صوری آن توسط تعدادی از نمونه آماری و روایی محتوایی آن توسط تعدادی از متخصصان تأیید گردید. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی مقوله ­­ها، بالاتر از 7/0براورد گردید. از روش تحلیل عاملی تأییدی برای اعتبارسنجی مدل و تحلیل داده­ها استفاده گردید که با توجه به نتایج به دست آمده، مدل پیشنهادی به لحاظ شاخص­ های برازش، مورد تأیید است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and validation of the empowerment model for faculty members of Islamic Azad University of Isfahan Province (A mixed method study)

نویسندگان [English]

  • Razieh Fayaz 1
  • Badri Shah Talebi 2
  • Reza Ebrahimzadeh 3

1 Ph.D. student of Management and Cultural Planning, Department of Management and Cultural Planning, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Faculty Member, Department of Cultural Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The present study was aimed to design and validate the empowerment model for faculty members of Islamic Azad University of Isfahan Province using a mixed method design. The first phase of the study was conducted under the framework of qualitative approach using grounded theory. Semi-structured interviews were conducted based on the principle of theoretical saturation on 13 managers and faculty members of the Islamic Azad University of Isfahan Province as well as experts in the field of empowerment using purposeful sampling method. The data were analyzed using Strauss and Corbin model in three stages of open, axial and selective coding. The results of the qualitative phase yielded 134 concepts, 29 sub-categories and 11 main categories. The research method was descriptive survey and the statistical population included all full-time faculty members of Islamic Azad University of Isfahan Province (n =1540), and using Cochran formula, 308 members were selected using convenience sampling method. The data collection tool in the quantitative phase of the study was a researcher-made questionnaire which was developed based on qualitative phase. It included 134 items, and its face and content validities were confirmed by a number of the participants and a number of experts, respectively. The reliability of the tool was estimated to be higher than 0.7, using Cronbach's alpha coefficient for all categories. Confirmatory factor analysis was used to validate the model and the data analysis, and according to the results, the proposed model was confirmed based on the fit indices. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Faculty member’s empowerment
  • Grounded theory
  • Islamic Azad University
Abel, S.E. and Hand, M.W., 2018, October. Exploring, defining, and illustrating a concept: Structural and psychological empowerment in the workplace. In Nursing forum ,Vol.53 No 4 , pp. 579-584.  doi:10.1111/nuf.12289 
Abi Hassanpour M., Pour S. and ghayour Baghbani M, 2019. Explanation the role of self-efficacy in the relationship between job burnout and psychological empowerment, Managment, Transformation Managemet Journal, Vol. 10 No 2, pp.179-202. [In Persian]. doi: 10.22067/pmt.v10i2.65710.
Afif, A.H., 2018. The relationship between perceived organizational supports with job satisfaction and organizational commitment at faculty members of universities. Sleep and Hypnosis (Online), Vol.20 No 4, pp.290-293. doi: 10.5350/Sleep.Hypn.2018.20.0164
Ahadi, S., Suandi, T., Ismail, M. et all., 2011, May. Influence of organizational culture on psychological empowerment of academicians in research universities. In 12th International Conference on HRD Research and Practice across Europe: Sustaining Growth through Human Resource Development ,pp. 25-27.
akbari sefedeh, M., hashemnia, S., Rezghi Shirsavar, H. (2018). 'The Relationship between Organizational and Professional Commitment to Empower Nurses in Milad Hospital', Journal of healthcare management, Vol. 9 No 1, pp. 61-72. [In Persian]
Aldighrir, W.M., 2019. The Analysis of Self Leadership Strategies and Its Relationship with Psychological Empowerment Faculty Members at Emerging Saudi University. AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM, Vol. 9 No 1, pp.109-121. dio: 10.24042/alidarah.v9i1.3828
Azar, A. and Momeni, M., 2004. Statistics and its application in management. Tehran: Samt. [In Persian]. 
Bakhtyari, A., Farajollahi, M., Sarmadi, M. et all., 2019. Design and validation of faculty member's cognitive empowerment model in blended learning environments. Education Strategies in Medical Sciences, Vol.  11 No.5, pp.122-130. [In Persian]. doi: 10.29252/edcbmj.11.05.14
Dabo, Z. and Ndan, R.T., 2018. Impact of employee empowerment on organization performance: evidence from quoted bottling companies in kaduna. International Journal of Economics, Business and Management Research, Vol. 2 No.1, pp.360-369.
Dahou, K. and Hacini, I., 2018. Successful employee empowerment: Major determinants in the Jordanian context. Eurasian Journal of Business and Economics, Vol.11 No.21, pp.49-68. doi: 10.17015/ejbe.2018.021.03
darvishi, S. (2019). 'Empowering Managers, base of improving the quality of service in sheriffs & police stations', Supervision & Inspection, Vol. 1398 No.47, pp. 91-108. [In Persian].
galavandi, H. (2016). 'Investigate the Relationship Between Organizational Change Based on Management Factors With Organizational Performance Based on BSC', Journal of Applied Sociology, 27(2), pp. 141-156. [In Persian].  doi: 10.22108/jas.2016.20496
Galavandi.H., Amrahi.A, (2012). 'Analyzing the Relation between Labor Life Quality and Cognitive Aspects of Enabling in University (Based on Islamic Approach)', Irainian Journal of Management in the Islamic University, Vol.  1 No.3, pp. 447-464. [In Persian].
García-Juan, B., Escrig-Tena, A.B. and Roca-Puig, V., 2019. The empowerment–organizational performance link in local governments. Personnel Review , Vol. 48 No.1, pp.118-140. doi:10.1108/pr-09-2017-0273
Ghaleei, A., mohajeran, B., Darvishi, Z., et all. (2019). 'Analysis of the relationship between the components of quality of working life and dimensions of psychological empowerment', Journal of Educational Scinces, Vol. 25 No 2, pp. 197-212. [In Persian]. doi: 10.22055/edu.2019.21467.2147
Hasani, K. and Sheikhesmaeili, S., 2016. Knowledge management and employee empowerment. Kybernetes, Vol. 45 No 2,pp. 337-355. doi: 10.1108/K-04-2014-0077
Hemmati, A., Talebi, B., Yari Haj Atalou, J. et all., 2018. Structural modeling of career and organizational consequences of psychological empowerment among faculty members of Islamic Azad University in West Azerbaijan Province, Iran,(2017). Journal of Occupational Health and Epidemiology, Vol.  7 No 2, pp.119-129. doi: 10.29252/johe.7.2.119
Idris, A., See, D. and Coughlan, P., 2018. Employee empowerment and job satisfaction in urban Malaysia. Journal of Organizational Change Management, Vol. 31 No 3, pp. 697-711. doi: 10.1108/JOCM-04-2017-0155
Kundu, S.C., Kumar, S. and Gahlawat, N., 2019. Empowering leadership and job performance: mediating role of psychological empowerment. Management Research Review, Vol. 42 No.5, pp. 605-624. doi: 10.1108/MRR-04-2018-0183
Lee, S.D. and Jang, D.H., 2012. Support for innovation in historically black colleges and universities: Exploring associations with disposition toward change, empowerment, and organizational trust. Journal of Black Studies, Vol.  43No 8, pp.912-935. doi:10.1177/0021934712463236 
Mohapatra, I. and Sundaray, B.K., 2018, March. Impact of employee empowerment on employee performance. In International Journal of Advanced Technology and Engineering Research, National Conference on Recent Trends in Science, Technology and Management ,Vol. 1, pp. 98-102.
Moradininia, S., Torkiantabar, M., hasommi, T. (2019). 'relationship between organizational learning and librarian empowerment of public libraries in Markazi Province', The Journal of Modern Thoughts in Education, Vol. 14 No 1, pp. 141-131. [In Persian]
Mutiso, G.M., 2017. Effect of employee empowerment on job satisfaction at Machakos level five hospital in Kenya. MBA project, University of Nairobi.
Nawaz, K., Usman, M., Qamar, H.G.M., et all, U., 2020. Investigating the Perception of Public Sector Higher Education Institution Faculty Members about the Influences of Psychological Contract on Organizational Commitment. American Journal of Industrial and Business Management, Vol. 10 No.01, p.144. doi:10.4236/ajibm.2020.101010
Pitoyo, D., Yuniarsih, T., Ahman, E. and Suparno, S., 2019, May. Model of Employee Empowerment and Organizational Performance at National Strategic Manufacturing Companies in West Java. In 1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018). Atlantis Press. doi: doi:10.2991/icebef-18.2019.48
Poornezhad Araghi, F.P. and al-Hamdi, S.A.S., (2018). InvestigatingThe Relationship Between Empowerment Of Employees And Organizational Performance In The Organization Of Tax Affairs.‏ International Journal Of Quantitative Economics And Applied Management Research, Vol.  4 No.11,pp. 1-9.
Safari, S. (2018). 'The Role of Faculty Development on Social Capital In Distance Education Context (Case: Payame Noor University)',  Iranian Distance Education Journal, Vol.  1 No.2, pp. 81-94. [In Persian].
Shahbazian, A. and Beheshtifar, M., 2020. Employee Psychological Empowerment Models and Teaching ways of the Method. Revista Tempos e Espaços em Educação, Vol. 13 No.32, pp.1-25. doi: 10.20952/revtee.v13i32.13180
Shukla, A., Singh, S., Rai, H. and Bhattacharya, A., 2018. Employee empowerment leading to flexible role orientation: A disposition-based contingency framework. IIMB management review, Vol. 30 No.4, pp.330-342. doi: 10.1016/j.iimb.2018.08.002
Tavakoli Dastjerdi, F., Neyestani, M., Mirshahjafari, E. et all., 2017. Educational Needs Assessment of Empowerment Programs for Faculty Members of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 17 No 51, pp.471-481. [In Persian].
Warda, M.H.A., 2020. The Impact of Psychological Empowerment on the Effectiveness of Performance: A Field Study on Three Higher Education Institutions in Saudi Arabia. International Journal of Teacher Education and Professional Development (IJTEPD) , Vol.  3 No.1, pp.15-41. doi: 10.4018/IJTEPD.2020010102
Xiaojun, F., 2018, December. Employee Empowerment in the Network Era. In 4th International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2018). Atlantis Press.