نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه یادگیری الکترونیک، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزش پزشکی، دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 عضو هیئت علمی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ و میر در سراسر دنیا می باشند. با توجه به وقوع اجتناب ناپذیر ایست قلبی تنفسی در بیمارستان و نقش حیاتی پرستاران در احیای قلبی ریوی، آموزش مستمر احیای قلبی ریوی برای پرستاران الزامی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش احیای قلبی ریوی به روش شبیه سازی در پرستاران شاغل در بیمارستان بهارلو انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش های نیمه تجربی تک گروهی با پیش آزمون و پس آزمون  است. در پژوهش حاضر تعداد 169 پرستار شاغل به طور تصادفی وارد مطالعه شدند. پس از اجرای پیش آزمون، آموزش به روش شبیه سازی در مرکز مهارتهای بالینی اجرا شد و پس از آن پس آزمون انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون چهارگزینه ای و سیاهه وارسی مهارت احیای قلبی- ریوی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین نمرات دانش پرستاران در مرحله پیش آزمون (13/4±84/10) و پس آزمون  (60/1±18/17) و نیز میانگین نمره پیش آزمون  مهارت بالینی احیای قلبی- ریوی پرستاران (51/5±02/15) و میانگین پس آزمون مهارت بالینی (04/2 ± 4/32) به دست آمد که در هر دو حیطه این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (001/0=P). نتایج پژوهش نشان دادند که آموزش احیای قلبی ریوی به روش شبیه سازی در مرکز مهارتهای بالینی تأثیر مثبت بر دانش و مهارت بالینی در زمینه احیای قلبی- ریوی پرستاران داشته است و به عنوان یک روش اثر بخش در بازآموزی پرستاران توصیه می شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of simulation-based cardiopulmonary resuscitation training on knowledge and clinical skills of nurses in Baharloo Hospital

نویسندگان [English]

  • somayeh Akbari Farmad 1
  • Mehrnoosh Khoshnoodi far 2
  • Maryam Rezaee 3
  • Arezou Farajpour 4

1 Faculty member, Department of Medical Education, Virtual School, Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Faculty member, Department of Medical Education, Virtual School, Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 M.Sc. student of Medical Education, Virtual School, Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 Faculty member, Education Development Center, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Cardiovascular disease is the most common cause of death worldwide. Given the inevitable occurrence of respiratory cardiac arrest in hospitals and the vital role of nurses in pulmonary resuscitation, continuous training on pulmonary resuscitation is essential for nurses. The aim of this study was to investigate the effect of simulation-based pulmonary resuscitation training on knowledge and clinical skills of nurses working in Baharlou Hospital. This is a quasi-experimental single-group pre-test/post-test study involving 169 employed nurses who were randomly selected. A pre-test was initially administered to the nurses which was followed by simulation-based training offered in the Clinical Skills Center, and finally a post test was conducted. The data collection tool was a multiple choice test and a checklist of cardiopulmonary resuscitation skills. SPSS version 20 was used to analyze the data. According to the results of this study, there was a significant difference in the mean scores of nurses' knowledge in the pre-test stage (10.84±4.13) and post-test (18.17± 1.60) and in their mean scores of cardiopulmonary resuscitation skills in the pre-test (15.02±5.51) and in the post-test (32.4± 2.04) (P = 0.001). The results showed that simulation-based pulmonary cardiopulmonary resuscitation training had a positive effect on nurses' knowledge and clinical skills of cardiopulmonary resuscitation. This type of training is therefore recommended as an effective method in retraining of nursing staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiopulmonary resuscitation
  • Simulation-based training
  •   Clinical skills
Abd Elahi A, Yazdi K, Hosseini Sa, Khodam H. 2010. Effect Of Stational Education On Students’cardio-Pulmonary Resuscitation Activity. Iranian Journal Of Critical Care Nursing (Ijccn). Vol 3. no 3. Pp.105-108.  [in Persian]
Ayazi Z, Malekpour Teharani A, Rahimi-Madiseh M. 2012. The effect of CPR training on performance of nurses in selected hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences, 2010. Journal of Clinical Nursing and Midwifery.Vol. No 1. Pp.73-80 [in Persian]
Hosseini-Irani J, Ayazi Z, Malekpour-Teharani A, Salehi-Tali S, Rahimi-Madiseh M. 2012. The effect of CPR training on performance of nurses in selected hospitals of Shahrekord University of Medical Sciences, 2010. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. Vol  1. No 1. Pp.73-80 [in Persian]
Birkenes TS, Myklebust H, Neset A, Olasveengen TM, Kramer-Johansen J. 2012. Video analysis of dispatcher–rescuer teamwork–effects on CPR technique and performance. Resuscitation. Vol 83. No 4. Pp. 494-9
Brimnejad L. 2009.  Presence effect of professional resuscitate on cardiopulmonary resuscitation outcome in Emam Khomeyni hospital. J Babol Univ Med Sci. Vol 10. No 3. Pp.55-61 [in Persian]
Cook NF, McAloon T, O'Neill P, Beggs R. 2012. Impact of a web based interactive simulation game (PULSE) on nursing students' experience and performance in life support training—A pilot study. Nurse education today. Vol 32. No 6. Pp.714-20
Dane FC, Russell-Lindgren KS, Parish DC, Durham MD, Brown Jr TD.2000.  In-hospital resuscitation: association between ACLS training and survival to discharge. Resuscitation. Vol 47. No 1. Pp.7-83
Dehghani H, Dehghani K, ESLAMI M, Nasiriani K, Dehghani A, Fatehi F, et al. 2008. The impact of the time elapsed between cardio-pulmonary resusctation code announcement and start of resuscitation on outcome. Iran Journal Of Nursing (IJN). Vol 21. No 55. Pp.29-35 [in Persian]
Dezfulian C, Alekseyenko A, Dave KR, Raval AP, Do R, Kim F, et al.2012. Nitrite therapy is neuroprotective and safe in cardiac arrest survivors. Nitric Oxide. Vol 26. No 4. Pp. 241-50
Ghasemi M. 19th  International Cardiovascular Congress Milad Tower. 12-15 september. 2017. Tehran. Iran
Hamilton R.2005.  Nurses’ knowledge and skill retention following cardiopulmonary resuscitation training: a review of the literature. Journal of advanced nursing. Vol 51. No 3. Pp.288-97
Hanif AA, Rachman IA, Yuwono HS.2015. Factors influencing the success rate of cardiopulmonary resuscitation. Althea Medical Journal. Vol 2. No 4. Pp. 615-9
Heidarzadeh A, Forouzi Am, Kazemi M, Jahani Y. 2015. Comparing The Effect Of Two Methods Of Cardiopulmonary Resuscitation Education Including Computer-Based Stimulation And Mannequin Stimulation On Nursing Students'knowledge And Satisfaction. Journal of Medical Education Development. Vol 8. No 17. Pp.12-20. [in Persian]
Heidarzadeh A, Jahani Y. 2015. The Effect of computer simulation and mannequin on nursing students’ perception of self-efficacy in cardiopulmonary resuscitation. Iranian Journal of Medical Education. Vol 14. No 10. Pp.876-85. [in Persian]
Jafari Chokan NM, Reihani H, Kamandi M, Feiz Disfani H. 2017.  Assessment of Medical residentsâ knowledge and familiarity with cardiopulmonary resuscitation. medical journal of mashhad university of medical sciences. Vol 60. No 1. Pp.409-17. [in Persian]
Jafarian A. 2002. evaluation of succesful cardiopulmonary ressuscitation (CPR) rate in Haftom Teer Hospital. Razi Journal of Medical Sciences. Vol 9. No 30. Pp.1-327. [in Persian] 
Kardong-Edgren SE, Oermann MH, Odom-Maryon T, Ha Y. 2010. Comparison of two instructional modalities for nursing student CPR skill acquisition. Resuscitation. Vol 81. No 8. Pp.1019-24. [in Persian] 
Khoshrang H, Heidarzadeh A, Asadi A. 2007. Assessment of the Effects of Education in Clinical Skills Center on cardiopulmonary Resuscitation Knowledge of Physicians and Nurses Working in Educational Therapeutic Centers of Guilan University of Medical Sciences in 2004. Res Med Educ. Vol 0. Pp. 7-13.  [in Persian]
Lioyd-Jones D, Adams RJ, Brown TM. Executive Summary: Hearth Disease and stroke statistics-2010 update: Report from the American Hearth Association. Circulation. 2010;121:948.
Mohsenpour M, Imani Z, Abdolkarimi M. 2010. The effect of education of cardiopulmonary resuscitation (CPR) on knowledge of nursing staff and CPR team members in a hospital in Kerman province. J Qual Res Health Sci. Vol 9. No 1. Pp.2.  [in Persian]  
Monjamed Z, Hajiamiri P, Babaie GH, Beirami A. 2006. Comparison of the effect of CPR training methods (mannequin and film) on the knowledge and performance of nursing students. IJNR. Vol 1. No 2. Pp.7-14. [in Persian] 
Nasiripour A, Masoudi Asl I, Fathi E. 2012. The relationship of CPR success and time of patients’ referring to emergency department. Journal Mil Med.Vol 14. No 1. Pp.21-25. [in Persian] 
Omidifar N, Yamani N, Changiz T.2008. The efficacy of new method of cardiopulmonary resuscitation training in promoting knowledge and skills of 4th year medical students. Iranian Journal of Medical Education. Vol 8. No 1. Pp. 23-31. [in Persian] 
Saffari M, Amini N, Pakpour AH, Sanaeinasab H. 2013. Assessment the Medical Sciences StudentsKnowledge and Skill About Basic Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in Accidents and Disasters. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. Vol 1. No 1. Pp. 41-50  [in Persian] 
Salari A, Mohammad Nejad E, Vanaki Z, Ahmadi F. 2011. Effect of in-hospital cardiopulmonary cerebral resuscitation management on resuscitation outcomes. Iran J Crit Care Nurs.Vol 4. No 1. Pp. 13-22. [in Persian] 
 Sanford PG.2010. Simulation in nursing education: A review of the research. The Qualitative Report. Vol 15. No 4. Pp.1006-11. 
Upadhayay N.2017. Clinical training in medical students during preclinical years in the skill lab. Advances in medical education and practice. Vol 8. Pp.189-194.
Vadeboncoeur T, Bobrow BJ, Clark L, Kern KB, Sanders AB, Berg RA, et al.2007. The Save Hearts in Arizona Registry and Education (SHARE) program: who is performing CPR and where are they doing it? Resuscitation. Vol 75. No 1. Pp.68-75.