نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین مدل تاثیر وفاق سازمانی در معاونت آموزشی و پژوهشی بر کاهش نفاق سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود. در این پژوهش از راهبرد ترکیبی استفاده شد. روش پژوهش در دو بخش کمی و کیفی انجام شد. در بخش کیفی از روش گرندد تئوری و در بخش کمی تحقیق از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی متخصصان و مدیران آموزش و پژوهشی  شامل 20 نفر ودر بخش کمی کلیه اساتید دانشگاه شاغل دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران در سال (1398) که با بهره ­گیری از فرمول کوکران تعداد 334 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شدند. در بخش کیفی بر اساس نمونه ­گیری حاوی اطلاعات غنی و در بخش کمی برای انتخاب نمونه ­ها از شیوه نمونه­ گیری طبقه ­ای استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه­ های محقق ساخته جمع ­آوری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده گردید. نتایج کیفی پژوهش؛ شرایط علی (اعتماد، معنویت سازمانی و هوش)، شرایط زمینه ­ای (مهارت ­های ارتباطی، ساختار سازمانی و تخیل)، شرایط مداخله­ای (موقعیت هیجانی، گروه ­های غیررسمی و رفتارهای سیاسی)، راهبرد (توسعه و بهبود فرهنگ سازمانی، شایسته ­سالاری سازمانی و آموزش مهارت­های همدلی) و نتایج (کاهش رفتار ضدشهروندی، کاهش نفاق سازمانی و کاهش اینرسی سازمانی) را در قالب مدل وفاق سازمانی بر کاهش نفاق سازمانی نشان داد. همچنین یافته ­های کمی حاکی است؛ وفاق سازمانی بر کاهش نفاق سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران موثر است و مدل پژوهش و شاخص ­های آن درحد قابل قبول و مناسب قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model of the effect of organizational harmony on reducing organizational hypocrisy and increasing educational output in Mazandaran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Roja Mofidian 1
  • Reza Yousefi Saeed Abadi 2
  • Saeed Saffarian Hamedani 3

1 Ph. D student in Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.

2 Faculty member of the Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.

3 Faculty Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to develop a model of the effect of organizational harmony in the Vice Chancellor for Education and Research on reducing organizational divisions in Mazandaran University of Medical Sciences. In this study, a hybrid strategy was used. The research method was performed in two parts: quantitative and qualitative. In the qualitative part, the grounded theory method was used and in the quantitative part of the research, the structural equation method (SEM) was used. The statistical population of this research in the qualitative stage of specialists and managers of education and research includes 20 people and in the quantitative part of all professors working at Mazandaran University of Medical Sciences in 2019, which using Cochran do formula estimated 334 people as the sample size Were. In the qualitative part based on sampling containing rich information and in the quantitative part stratified sampling method was used to select the samples. The required information was analyzed using researcher-made questionnaires. Exploratory and confirmatory factor analysis was used to analyze the data. Qualitative results of research; Causal conditions (trust, organizational spirituality and intelligence), contextual conditions (communication skills, organizational structure and imagination), intervention conditions (emotional situation, informal groups and political behaviors), strategy (development and improvement of organizational culture) Showed organizational meritocracy and empathy skills training) and results (reduction of anti-citizenship behavior, reduction of organizational hypocrisy and reduction of organizational inertia) in the form of organizational consensus model on reduction of organizational hypocrisy. There are also few findings; Organizational consensus is effective in reducing organizational hypocrisy in Mazandaran University of Medical Sciences and the research model and its indicators are acceptable and appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational harmony
  • organizational hypocrisy
  • educational and research output
  • University of Medical Sciences
Abdul Rahman W A W 2016. Empathy and Trust: Into a Better Workplace Environment, Journal of Business and Economics, Vol. 7, No. 12, Pp. 2025-2034.
Anvari M 2018. Structural factors of the formation of manifestation in Iran, Quarterly Journal of Islam and Social Studies, Vol. 5, No. 4, Pp.  145-118. [In Persian].
Ashgarf R, Amiri A N 2018. Identifying and Ranking the Factors Affecting the Occurrence of Hypocritical Behaviors in Iranian State-Owned Companies and Presenting Solutions Based on Islamic Texts: A Case Study of Parsian Gas Refining Company, Organizational Culture Management Quarterly, Vol. 16, No. 2, Pp.  325-305.
Bagheri M, Hosseinzadeh A H, Shojaei H 2018. The effect of social capital (social trust, powerlessness, social harmony, social bond) on women's political participation in Khuzestan province (Case study: Ahvaz), Social Development Quarterly, Vol. 12, No. 3, Pp. 62-29. [In Persian].
Clark Malissa A, Robertson Melissa M, Stephen Y 2019. “I feel your pain”: A critical review of organizational research on empathy, Journal of Organizational Behavior, Volume40, Issue2 Special Issue: The JOB Annual Review, Pp. 166-192.
Dolamore S 2019. Detecting empathy in public organizations: Creating a more relational public administration, Administrative Theory & Praxis.
Fehr R, Gelfand M J 2012. The forgiving organization: A multilevel model of forgiveness at work. The Academy of Management Review, Vol. 37, No. 1, Pp.  664-688.
Fernandes Garrett F C L 2017. Garfield Syndrome: Correlation between Organizational Hypocrisy, Organizational Cynicism and Distrust in organizational context, IUL School of Social Sciences, Dissertation submitted as partial requirement for the conferral of Master in Social and Organizational Psychology Supervisor: Phd. Nelson Campos Ramalho, September.
Ghanbari S, Soltangholi F 2019. Hypocritical Behaviors in Interpersonal Communication in Organizations. [In Persian].
Gill L, Schaddelee M, Ramsey P L, et all 2018. When empathy works: Towards finding effective ways of sustaining empathy flow. Asia-Pacific Management and Business Application, Vol. 6, No. 3, Pp. 115-136.
Kılıçoğlu G & Kılıçoğlu D Y 2019. Understanding organizational hypocrisy in schools: the relationships between organizational legitimacy, ethical leadership, organizational hypocrisy and work-related outcomes, International Journal of Leadership in Education.
Kılıçoğlua G, Yılmaz Kılıçoğlub D, Karadağ E 2017. Do Schools Fail to “Walk Their Talk”? Development and Validation of a Scale Measuring Organizational Hypocrisy, Leadership and Policy in Schools.
Kӧnig A, Graf-Vlachy L, Bundy J, ET all 2018. A blessing and a curse: How CEOs’ trait empathy affects their management of organizational crises. Academy of Management Review.
Mahsud R, Yukl G, Prussia G 2010. Leader empathy, ethical leadership, and relationsoriented behaviors as antecedents of leader-member exchange quality. Journal of Managerial Psychology, Vol. 25, No. 6, Pp. 561-577.
Miao Q, Zhou J 2020. Corporate Hypocrisy and Counterproductive Work Behavior: A Moderated Mediation Model of Organizational Identification and Perceived Importance of CSR, Vol. 12, No. 2, Pp. 1847.
Mousavi Najmuddin M and Farjam Zare A 2017.  A Study of the Role of Political Behaviors on the Occurrence of Hypocritical Behaviors Considering the Mediating Role of Spirituality, Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, Vol. 6, No. 4, Pp.  187-161. [In Persian].
Muller A R, Pfarrer M D, Little L M 2014. A theory of collective empathy in corporate philanthropy decisions. Academy of Management Review, Vol. 39, No. 1, Pp. 1–21.
Najafi K, Farahmand M 2019. A Study of Factors Affecting the Social Harmony of Lak and Lor Tribes (Case Study: Men of Khorramabad), Social Development Quarterly, Vol. 13, No. 4, Pp. 186-153. [In Persian].
Sarfarazi M, Shams M, Rahmanian M 2009. Identifying the Factors Affecting Organizational Empathy, Fifth International Conference on Management and Accounting, Tehran, Mehr Arvand Higher Education Institute and Center for Strategies for Achieving Sustainable Development.
Shahrasbi R, Moghali A, Ahmadi A A, et all 2019. Explaining and Presenting the Model of Organizational Empathy Improvement in the National Education Evaluation Organization with the Data Theory Approach, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, Vol. 13, No. 47, Pp. 197-171. [In Persian].
Shariati M 2019. Identifying the effective factors on creating organizational empathy in Omid Entrepreneurship Fund, Master Thesis, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Supervisor: Mehdi Sanei. [In Persian].
Shiri A, Yassini A, Hosseini A S 2018. The effect of organizational culture on hypocrisy in the organization with the mediating role of rumor spread in the layers of the organization, Organizational Behavior Studies, Vol. 7, No. 4, Pp. 243 -213. [In Persian].
Terrasi E M 2015. "Leaders who care: Exploring empathy as an essential trait in 21st century corporate leadership" (2015). Master's Theses and Doctoral Dissertations. 623. [In Persian].
Valente F 2016. EMPATHY AND COMMUNICATION: A MODEL OF EMPATHY DEVELOPMENT, Journal of New Media and Mass Communication 2016. Vol. 3, No. 1, Pp. 1-24.
Zare A, Alizadeh H, Sepehri S 2019. The Relationship between Bullying Leadership and Hypocritical Behavior: The Role of Perceived Silence and Interpersonal Trust, Journal of Transformation Management, Vol. 11, No. 21. [In Persian].