نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد الامارت، دانشگاه آزاد اسلامی، دوبی، امارات.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی آموزش های مهارتی اثربخش جهت ارتقای مراکز علمی کاربردی استان مازندران انجام پذیرفت. پژوهش مذکور از نظر هدف کاربردی و بر مبنای ماهیت داده‌ها نیز از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی -  کمّی ) بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل کلیه خبرگان حوزه آموزش های مهارتی اثربخش بود که با استفاده  از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی، تعداد 30 خبره انتخاب شدند. گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش در بخش کمّی شامل کلیه مدرسان رسمی مراکز علمی کاربردی استان مازندران به تعداد 3000 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی و گلوله برفی تعداد 608 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش حاضر از مصاحبه­های نیمه عمیق و در بخش کمّی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی هر دو ابزار مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شدند. روش تحلیل داده­ ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد بود و در بخش کمّی، جهت روایی مدل و تعیین میزان روابط عوامل شناسایی شده از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در مجموع 6 بعد اهداف شغلی، مربی، محیط، دانشجو، محتوا و مدیریت، 28مؤلفه و252شاخص از ابعاد الگوی آموزش های مهارتی اثربخش می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a Model of Effective Skill Training to Improve Training in Applied Science Centers

نویسندگان [English]

  • Hedayat Kialashaki 1
  • Abbas Khorshidi 2
  • Kamran Mohammad Khani 3
  • Ali Akbar Khosro Babadi 4

1 PhD Student, Department of Educational Management, Emirate Branch, Islamic Azad University, Dubai, Emirate

2 Faculty Member, Department of Educational Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Faculty Member, Department of Higher Education Management, Science and Research Branch, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Faculty member, Department of Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to provide a model of effective skill training to promote applied science centers in Mazandaran province. The research was applied in terms of purpose and based on the nature of the data; it was an exploratory mix (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative part of the research included all experts in the field of effective skills training who were selected using the purposeful snowball sampling method, 30 experts. The second group of the statistical population of this study in the quantitative part included all the official teachers of applied science centers in Mazandaran province in the number of 3,000 people who were selected by random sampling and snowball method of 608 people as the sample size. In the qualitative part of the present study, semi-in-depth interviews were used and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. The validity and reliability of both instruments were evaluated and confirmed. The method of data analysis in the qualitative part of the theoretical coding was taken from the method of data theory of the foundation and in the quantitative part, confirmatory factor analysis was used to validate the model and determine the relationship between the identified factors. The results of the study showed that a total of 6 dimensions of career goals, instructor, environment, student, content and management, 28 components and 252 indicators of the dimensions of the skill training model are effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skills training
  • Effectiveness
  • Scientific-applied centers
Abbaszadegan S M, Torkzadeh J. (2014). Educational needs assessment in organizations. Tehran Publishing Company. [In Persian]
Alipour H, Haji Mirrahimi S, Basam S (et al). (2018). the effect of technician training courses of technical and vocational centers in job skills of graduates in Imam Khomeyni center. Journal of Agricultural Education Administration Research, Vol.10. No.44, Pp.3-19. [In Persian]
Salmani S, Safzadeh H, Azma F. (2015). Investigation and role of skill training in entrepreneurship of graduates of Comprehensive University of Science and Technology (Case study; Scientific and Applied Center of Post Company), Journal of Educational Research, Vol.10 ., No.43,  Pp. 73-86. [In Persian]
Rahimnia F, Hassani Rad P S. (2016). Investigating the opportunity-based and resource-based approach to international entrepreneurship. International Business Opportunities and Challenges Conference. [In Persian]
Khorshidi A. (2018). School Educational Management, Tehran, Yastroon Publishing. [In Persian]
Hosseinpour R, Rezayat G, Seyed Neghab G. (2019). Designing a Model for Evaluating the Effectiveness of Training and Teaching Courses in Military Organizations. Scientific Journal of Islamic Education, Vol.27. No.44, Pp. 25-57. [In Persian]
 Hejazi A, Saei Mehraban R. (2017). Establishment and development of training schools. Journal of Labor and Society, Vol.213. Pp. 61-73. [In Persian]
Javadi Boura M, Izadi S. (2018). A Model of Effective Teaching at Teacher-education University: A Teacher-student Supportive Approach. Journal of Curriculum Research, Vol.7. No.2, Pp. 145-166. [In Persian]
Parsa A, Sheikh R. (2018). Investigating the effect of entrepreneurship education on cultivating entrepreneurial talent of students of public vocational schools in Ahvaz, the first national education conference in Iran 1404, Tehran, Research Institute of Science, Technology and Industry. [In Persian]
Armestrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice, London and Philadelphia, Kogan Page, 10TH Edition.
Chaghari M, Saffari M, Ebadi A (et al). (2017). empowering education: A new model for in-service training of nursing staff. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, Vol.5. No.1, Pp. 32-26.
Feeley K J, Bravo-Avila C, Fadrique B (et al). (2020). Climate-driven changes in the composition of New World plant communities. Nature Climate Change, Pp. 1-6.
Veselá D, Klimová K. (2014). Knowledge-based economy vs. creative economy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.141. Pp. 413-417.
Хакимов, Н. (2020). Reforming the education system in the conditions of a new stage of development, Vol.19.
Yayilgan S Y, Arntzen A A, Stavseng G H. (2015). Knowledge, Technology and Innovation (KTI): Opportunities, iss challenges of KTI transfer between Norway and the Balkans countries. In 2015 International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET) (Pp. 1-7). IEEE.
Roaal, D (2018). Complementary skills training for researchers at all career stages. , Journal of Accounting and Economics, No.60, Pp.  74- 92.