نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مسئول، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده داروسازی، پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران،

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل رفتاری-شناختی مؤثر بر آموزش در دانشکده داروسازی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. در همین راستا و به منظور استخراج تأثیر عوامل رفتاری-شناختی بر آموزش مطالعه ای توصیفی-تحلیلی، از نوع مقطعی و به روش سرشماری در نیمه دوم سال 1398 انجام شد. محیط پژوهش دانشکده داروسازی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که بر مبنای یافته های منتج از مراحل قبلی پژوهش اعم از مطالعات مرور نظام مند، کیفی و دلفی تدوین و اعتبارسنجی شد. برای ورود و تأیید صحت اطلاعات وارد شده و به منظور تجزیه و تحلیل با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون t برای نمونه های مستقل در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد اساتید و دانشجویان ایرانی دانشکده داروسازی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص عوامل سه گانه نوآوری، اضطراب و فشار روانی، و تمرکزجویی به عنوان مهم ترین عوامل رفتاری-شناختی مؤثر بر آموزش توافق داشتند. در مقابل، اساتید و دانشجویان خارجی دانشکده داروسازی پریس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص عوامل چهارگانه تلاش برای جستجوی اطلاعات، هوش درون شخصی، صلاحیت شناختی و آگاهی به عنوان مهم ترین عوامل رفتاری-شناختی مؤثر بر آموزش توافق داشتند. عوامل رفتاری-شناختی مؤثر بر آموزش دانشجویان ایرانی و خارجی رشته داروسازی متفاوت از یکدیگرند. بنابراین، ضروری است سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران و مسئولان حوزه آموزش علوم پزشکی کشور، علی الخصوص در مقطع دکترای عمومی رشته تحصیلی داروسازی، این موضوع  را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of the Cognitive-Behavioral Factors on Education in Faculty of Pharmacy at the International Campus of Iran University of Medical Sciences

نویسنده [English]

  • Elham Movhed

Officer, PhD in Health Care Management, Faculty of Pharmacy, International Campus, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of the current study was to determine the cognitive-behavioral factors affecting education in the Faculty of Pharmacy at Iran University of Medical Sciences. This was a descriptive-analytical study with a cross-sectional design, implemented in the late 2019 and early 2020, using census sampling method. The data collection tool was a questionnaire prepared based on the previous phases of the study including a systematic review, a qualitative phase, and a Delphi study. The SPSS software was used to analyze the data. Since the dependent variable had a normal distribution, independent sample t-test was used. According to the results, Iranian professors and students believed that innovation, anxiety and psychological stress, and concentration are the most important cognitive-behavioral factors affecting education. On the other hand, foreign professors and students believed that the most important factors affecting education were attempt to search information, intrapersonal intelligence, cognitive competence, and awareness. The cognitive-behavioral factors selected by Iranian students were different from those selected by foreign students. Therefore, policymakers, planners, managers, and experts must take into account the results of this study, particularly as far as Pharm.D. programs are concerned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive science
  • Behavior
  • Education
  • Faculty
  • Pharmacy
Amiri M, Dowran B, Salimi H, et al 2019. The relationships between student stressors with psychological problems in students in a military Medical Sciences University in Tehran. Journal of Military Medicine, Vol.21., No.4: Pp.380-389. [in Persian]
Andreas O 2003. Emotion and motivation in learning. Lund University Cognitive Studies: Pp.1-35.
Boekaert M 2011. Emotions, emotion regulation, and self-regulation of learning. New York: Routledge.
Connor C, Fishman B, Ponitz C, et al 2009. The ISI classroom observation system: Examining the literacy instruction provided to individual students. Journal of Educational Researcher, Vol.38., No.2: Pp. 85-99.
Douglas K 2009. Sharpening our focus in measuring classroom instruction. Journal of Educational Researcher, Vol.38., No.7: Pp. 518-521.
Edgoose J & Zakletskaia L 2015. BREATHEOUT: A randomized controlled trial of a structured intervention to improve clinician satisfaction with “difficult” visits. Journal of American Board of Family Medicine, Vol.28., No.1: Pp.13-20.
Efklides A 2011. Interactions of metacognition with motivation and affect in self-regulated learning: The MASRL model. Journal of Educational Psychologist, Vol.46: Pp. 6-25.
Ghafoori M, Hejazi M, Sheikhi M 2019. The relationship of coping strategies with academic stress in nursing students. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, Vol.7., No.3: Pp.41-48. [in Persian]
Heidari A, Rad M, Ghasemi M 2015. Academic engagement in medical education. Journal of Development Strides in Medical Education, Vol.12., No.2: Pp.366-376. [in Persian]
Jafari A 2018. The prediction of internal-external motivation for learning based on attribution styles and self-efficacy in medical sciences students. Journal of Education Strategies in Medical Science, Vol.11., No.1: Pp.7-14. [in Persian]
Kamran G 2012. Investigate the knowledge and attitudes of medical faculty in course design. Journal of Ardebil Health, Vo.2., No.1. [in Persian]
Kremer T, Martins M, Tempski P, et al 2019. Investigating the impact of emotions on medical students' learning. Journal of Health Professions Education: Pp.1-9.
Kremer T, Roriz-Filho J, Leite A 2016. Emotionally difficult experiences faced by medical students during training. Journal of Health Professions Education, Vol.2: Pp.24-32.
LeBlanc M & Monteiro S 2015. Predictable chaos: A review of the effects of emotions on attention, memory and decision making. Advance in Health Science Education, Vol.20: Pp.265-282.
McConnell M 2015. Emotions and learning: cognitive theoretical and methodological approaches to studying the influence of emotions on learning: Researching Medical Education. West-Sussex: John Wiley & Sons Publications.
Niaz-Azari K 2014. The study of effective factors on professors' tendency to arrange lesson plan in teaching: Based on Mazandaran University of Medical Sciences. Journal of Research in Curriculum Planning, Vol.11., No.15: Pp.80-91. [in Persian]
Pianta R 2009. Conceptualization, measurement, and improvement of classroom processes: Standardized observation can leverage capacity. Journal of Educational Researcher, Vol.38., No.2: Pp.109-119.
Raat A, Hell E, Kuks J, et al 2015. Student distress in clinical workplace learning: differences in social comparison behaviors. Journal of Advance in Health Sciences Education, Vol.20: Pp.101-111.
Salehi M & Hosseini Z 2018. The relationship of educational planning and intelligence beliefs with creativity among medical students. Journal of Advance in Health Sciences Education, Vol.11., No.2: Pp.1-6. [in Persian]
Shakurnia A, Tavalla M, Aslami M, et al 2019. Educational and psychological characteristics of students as predictors of students’ academic failure in Ahvaz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, Vol.19., No.39: Pp.359-371. [in Persian]
Sweller J & Kalyuga S 2011. Cognitive load theory. Springer: New York.
Talebi S, Rastegar A, Seif M 2019. Investigating the relationship between stressful educational period and interaction with patient. Journal of Medical Education Development, Vol.13., No.4: Pp.358-366. [in Persian] 
Zhang P & Fai-Ng F 2012. Analysis of knowledge sharing behavior in construction teams in Hong Kong. Journal of Construction Management and Economics, Vol.30., No.7: Pp.557-574.