نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 عضوهیات علمی،گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 عضوهیات علمی،گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

آموزش الکترونیکی با برخورداری از ویژگـی دسترسی جهانی و اجرای طرح­های منعطف، فرصت­های مهمی را برای تداوم آموزش پزشکی پیشنهاد می­کند. پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی آموزش الکترونیکی برای دانشگاه­های علوم پزشکی که در استان خوزستان انجام شده است. روش این پژوهش بر حسب داده­ها یک مطالعه آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) بوده است. در اجرای بخش کیفی این پژوهش اطلاعات از دو منبع مطالعات پژوهش­های مرتبط و مصاحبه  با اعضای هیئت علمی و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و آموزش مجازی دانشگاههای علوم پزشکی خوزستان بصورت گلوله برفی به دست آمد. از آن­جایی که روش نمونه­گیری بر اساس روش همگن بود، این پژوهش با تعداد 15 متخصص به مرحله اشباع رسید. در بخش کمّی با روش دلفی که برای طراحی پرسشنامه طبق توافق نظر کارشناسان صورت پذیرفت (پایایی0. 7). سپس تعداد 250 پرسشنامه طبق اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری برای تعیین حجم نمونه در مدل­یابی معادلات ساختاری به صورت تصادفی تکمیل گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­های آماری از نرم افزار Spss و ایموس و آزمون کلموگروف-اسمیرونوف استفاده شد و برای آزمون فرض آماری و تحلیل عاملی تأییدی از روش معادلات ساختاری استفاده شد­. روش آماری به کار گرفته شده برای آزمون سؤالات در این پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری و بهره گرفتن از نرم افزار AMOS است. نتایج نشان داد ویژگی­های فردی فراگیران، محتوا و مطالب آموزشی، مدیریت، کادر متخصص، به کارگیری سخت افزارها و نرم افزارها، پذیرش و جایگاه آموزش، عوامل بیرونی (محیطی) و انجام ارزشیابی بر آموزش به شیوه الکترونیکی تأثیرگذارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting an E-learning Model for Khuzestan Universities of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Ganjeali 1
  • Gholamhossein Barekat 2
  • Mohammad Hosseinpour 3

1 PhD student, Department of Educational Administration, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Faculty member, Department of Educational Administration, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Administration, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Relying on its global access and flexible design, e-learning offers important opportunities for continuing medical education. The aim of this study was to develop an e-learning model for medical universities in Khuzestan province. The method of this research in terms of the data collected was a mixed method exploratory study (i.e., qualitative and quantitative). To implement the qualitative phase of this research, data were obtained from studies on related topics and interviews with faculty members and experts in the field of information technology and virtual education at universities of medical sciences in Khuzestan province using snowball method. Because the sampling method was homogeneous, the study reached data saturation with 15 experts. In the quantitative phase, Delphi method was used to design the questionnaire according to the agreement of the experts (reliability of 0.7). Then, 250 questionnaires were randomly completed according to the principles of sample size determination in multivariate regression analysis in structural equation modeling. SPSS, AMOS, and the Kolmogorov-Smirnov test were used to analyze the statistical data. The structural equation method was used to test the statistical assumption and confirm factor analysis. The statistical method used to test the questions in this study is structural equations modeling using AMOS software. The results showed that e-learning is affected by the following factors: the individual characteristics of learners, educational content and materials, management, expert staff, application of hardware and software, acceptance, the position of education, external (environmental) factors, and assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • E-learning
  • University of medical sciences
Abuatiq. A 2019. E-Learning in Nursing: Tool Development for Evaluating Virtual Patient Learning Systems Teaching and Learning in Nursing. Vol. 14. No. 4. Pp. 291-297.
Al-Fraihat  D. Joy M.  Masa'deh R et all 2020. Evaluating E-learning systems success: An empirical study Computers in Human Behavior. Vol.102. Pp. 67-86.
Alhabeeb A.  Rowley J 2018. E-learning critical success factors: Comparing perspectives from academic staff and students. Computers & Education.Vol.127. 1-12.
Aloia L. Vaporciyan A 2019. E-Learning Trends and How to Apply Them to Thoracic Surgery Education Thoracic Surgery Clinics. Vol.29. No.3. Pp.285-290.
Ashwin S. Guddeti R  2020. Affective database for e-learning and classroom environments using Indian students’ faces. hand gestures and body postures Future Generation Computer Systems. Vol.108. Pp.334-348.
Ballu  A. Yan  X. Blanchard  A et all  2016. Virtual metrology laboratory for e-learning. Procedia CIRP.Vol. 43.Pp 148-153.
Barteit S. Guzek D.  Jahn A. et all  2020.رضا بهنام فر مهرداد مستغاثی  Evaluation of e-learning for medical education in low- and middle-income countries: A systematic review Computers & Education Vol 145. Article 103726
Bazm. S 2014. Study of e-learning platform in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services. Yazd. Journal of Medical Education. Journal of Medical Education Studies and Development Center. Babol University of Medical Sciences. Vol.3. No 1. Pp. 46 -51.[in Persian]
Behnamfar  R. Mostaghasi M  2020. Investigating the amount and share of e-learning articles in medical sciences in the country's medical science education journals. Journal of Development Steps in Medical Education. Vol.14.  Pp. 61- 66. [in Persian]
Beidoğlu  M. Dinçyürek S. Akıntuğ Y 2015. The opinions of school counselors on the use of information and communication technologies in school counseling practices: North Cyprus schools. Computers in Human Behavior.Vol. 52.Pp. 466-471
Choudhur S. Pattnaik S 2020. Emerging themes in e-learning: A review from the stakeholders' perspective Computers & Education. Vol.144. Article 103657.
Daryazadeh. S 2016  Necessity of using e-learning and its effectiveness in patient self-care. Razi Journal of Medical Sciences. Iran University of Medical Sciences. Vol. 23. No.149. Pp. 9-17.
Duarte V. Duarte D.  Fonseca J et all 2020. Benchmarking machine-learning software and hardware for quantitative economics. Journal of Economic Dynamics and Control. Volume 111. Article 103796.
Farhan W.  Razmak J.  Demers S. et all  2019. E-learning systems versus instructional communication tools: Developing and testing a new e-learning user interface from the perspectives of teachers and students. Technology in Society. Vol. 59. Article 101192.
Ghasemi  M. Fardanesh  H. Hatami  Jet all  2018. Evaluation of Electronic Learning System of Medical Education (Case Study of Shahid Beheshti School of Medical Education). Journal of Educational Strategies in Medical Sciences. Vol.11. No. 4. Pp. 39- 52. [in Persian]
Hakimzadeh  R. Afandideh. N  2014.  Evaluating e-learning quality; Tehran University of Medical Sciences. Journal of Educational Strategies. Vol. 7. No. 4. Pp26.[in Persian]
Hosseini S N. Atai M.  Ahmadi Joybari  T et all  2015. Kermanshah University of Medical Sciences and Health Services Faculty Members Attitude on Electronic Education. Interdisciplinary Journal of Virtual Education in Medical Science.[in Persian]
Islami K. Coty  L. Nouri A 2016. Various methods of virtual science education in medical sciences used in Iran and their effectiveness. review review. Quarterly Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education. Vol. 7. No. 2. Pp 129-137.[in Persian]
Jouanjus E. Lapeyre-Mestre M. Nodot  et all 2019. Teaching Basic Knowledge on Substance Use Disorders: The Impact of e-Learning on Health Professionals Clinical Therapeutics.Vol. 41. No. 10. Pp 2154-2161.
Karimian Z. Kejouri  J. Taaghb  M M 2015.  Analysis of Evidence-Based Medical Course Learning Methods in Universities Abroad and Abroad. Journal of Virtual Education in Medical Sciences  [in Persian]
Khan B 2005.  Managing e-Learning: Design. Delivery. Implementation. and Evaluation. Hershey. PA: Information Science Publishing. 2005. 424p. Aid Data. CORE SUPPORT IIEP 2003- [Internet]. 2013 [2013 April 12]. Available from http://www.aiddata.org/project/show/19647947
Latif A.  Gulzar N. Choudhary S et all  2019.  Impact of a co-produced e-learning intervention on medication review provision to medically under-served groups Research in Social and Administrative Pharmacy.Vol.15. No. 5. Pp. e7
Mahdipoor  Y. Sohrabzehi  S 2018. A Study of Students' Perspectives on Traditional Education and Electronic Education at Zahedan University of Medical Sciences and Payame Noor University. First Conference on Information Technology and Health Promotion. Tehran Information Technology and Health Promotion Association.[in Persian]
Mahmoudi  M.  Sharifi. A 2017.  the godess Study of the Benefits and Challenges of Classes and Electronic Education in Iranian Universities with a Focus on Payame Noor University. 9th International Conference on Psychology and Social Sciences. Tehran. Mehr Ishraq Conference Partners.[in Persian]
Marbouti F. Diefes-Dux  H A. Madhavan K 2016. Models for early prediction of at-risk students in a course using standards-based grading. Computers & Education. 103. 1
Mayer. R 2019. Searching for the role of emotions in e-learning. Learning and InstructionIn press. corrected proof. Article 101213.
Miri  MS.  Alipour  F. Jahani Golbar  SH 2016. Investigating the existing obstacles and determining the factors affecting the development of e-learning from the perspective of the participants in the continuing education programs of Jahrom University of Medical Sciences in 29. 2nd International Conference on Engineering and Applied Sciences. Dubai. Idea Managers Institute of Vira Capital.[in Persian]
Mohamad. K.. Tasir. Z  2013. Educational data mining: A review. The 9th International Conference on Cognitive Science.
Mohammadi  Z.Vanhari  M. Asadian M et all 2018.  Evaluation of e-learning situation in Payame Noor University. Mahmoudabad Center. 3rd International Conference on New Research in Educational Sciences. Psychology and Social Studies of Iran. Tehran. Soroush Hekmat Mortazavi Center for Islamic Studies and Research.[in Persian]
Naderi Far  M.  Qalajayi  F.  Jalal al-Dini  A. et all 2016. Challenges of e-learning in medical sciences: Review of texts. Journal of Educational Development in Medical Sciences. Vol. 9. No. 23. Pp.102 to 111.[in Persian]
Nami  K.  Yousefpour  Y 2018,  The Role of Electronic Content and New Technologies in Education. 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Tehran. Iran Management Association.[in Persian]
Nazeri N. Dori  S. Atashi  A 2017,  Investigating the factors affecting e-learning in the fields of medical sciences. Informatics Journal and Biological Health. Vol. 4. No. 2. Pp.98 -107.[in Persian]
Nobakht  M. Gholami  H. Emadzadeh  A   2016, Evaluation of e-learning course in medical education based on e-learning criteria in Mashhad University of Medical Sciences. Journal of Yazd Medical Sciences Training and Development Center. Vol.11. No. 4. Pp. 287-300.[in Persian]
Nowruz D. Razavi  Seyed A  2014, Fundamentals of Educational Design. Second Edition. Tehran: Samat.[in Persian]
Pain C.  Klar A. Hayslett A et all 2019,  The Use of E-Learning. Narrative. and Personal Reflection in a Medical School Ethics and Palliative Care Course (FR482E). Journal of Pain and Symptom Management. Vol. 57. No. 2. Pp.439.
Rafighi. M 2016, A Study of the Challenges of Effective Learning of Electronic Learning of Medical Sciences Education in Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services. 10th Congress of Pishgaman Pishgaman. Tehran. Pishraft Iranian Islamic Model Center.[in Persian]
Rezaei  A A. Zahedi  M H 2018, The role of new technologies in the development of e-learning (looking at the opportunities and challenges ahead in domestic universities and higher education centers). Journal of Research in Educational Systems. Vol. 12. No 40. Pp. 205- 222.[in Persian]
Rodrigues MW. Zárate  L E. Isotani S 2018, Educational Data Mining: A review of evaluation process in the e-learning.
Rud Saz  A . Kamalian  A R. Amiri  M. et all 2017. Identifying the causal factors affecting the pattern of virtual university education in Iran. Journal of Research in Educational Systems. Vol. 11. No. 36. Pp.121-144.[in Persian]
Shi D. Wan .T. Xing H  et all 2020,  A learning path recommendation model based on a multidimensional    knowledge graph framework for e-learning Knowledge-Based Systems. Vol. 195. Article 105618.
Stępień A. Pacia M. Janiec S et all  2017, Randomized study to compare two methods of e-learning of ECG interpretation among medical students. Porto Biomedical Journal. Vol.2. No. 5. Pp. 195.
Vodovar D. Ricard J D.  Zafrani L E  et all 2020, valuation d’un enseignement multimodal intégrant du e-learning dans l’apprentissage de la réanimation et de la médecine d’urgence au cours du second cycle des études médicales. La Revue de Médecine InterneIn press. corrected proof. Available online.
Zandi  S. Abedi  D. Yousefi A 2020, Introduction to e-Learning as a new educational technology and its integration in medical education programs. Pp.65-76.[In Persian]
Zimmermann  R. Mousty  E. Mares P. et all 2019, E-learning et simulation en échographie focalisée pour la formation continue des sages-femmes en salle de naissance. Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie Vol. 47. No. 12. Pp. 836-840.