نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی، مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق، گروه جراحی قلب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 عضو هیت علمی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

3 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خاتم النبیین کابل، کابل، افغانستان.

4 عضو هیات علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

5 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.

6 عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گروه قلب کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر دانستن نیاز و علایق آموزشی دانشجویان و فراهم سازی آنها و نهایتاً زمینه سازی جهت جذب دانشجویان خارجی برای تحصیل در دانشگاه­های ایران است. در این مطالعه توصیفی، حجم نمونه به تعداد 320 نفر و  بر اساس نسبت تعداد دانشجویان دانشگاه­ها و متناسب با تعداد دانشجویان رشته­های مختلف به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­های لازم برای انجام پژوهش از پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی و سؤالات پژوهشی استفاده شد. طیف مورد استفاده در پرسشنامه  طیف پنج ارزشی لیکرت بود. برای تحلیل سؤالات پژوهش از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (t تک نمونه­ای، t دو گروهی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی شفه و آزمون اولویت بندی فریدمن) استفاده شد. در مطالعه حاضر تعداد 320 دانشجو از 4 رشته مختلف که در افغانستان مشغول به تحصیل بودند و مایل به ادامه تحصیل در خارج از کشور بودندف وارد مطالعه شدند.  از این تعداد 60 نفر (۹/۳۱درصددرصد) هند و 59 نفر (۳/۳۱درصد) ایران را جهت ادامه تحصیل انتخاب کردند. از این تعداد 177 نفر (۳/۵۵درصد) امکانات آموزشی را به عنوان مهمترین عامل تأثیر گذار درانتخاب کشور جهت ادامه تحصیل انتخاب کردند. همچنین از این تعداد 94 نفر (۴/۲۹درصد) شهرت دانشگاه را مهمترین عامل تأثیرگذار در انتخاب دانشگاه جهت ادامه تحصیل انتخاب کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Afghan students’ willingness to continue their studies abroad and the related factors: A study of Afghan students studying at selected Afghan universities of medical sciences in the academic year 2019-2020

نویسندگان [English]

  • Ahmad Amouzeshi 1
  • Farshid Abedi 2
  • Mohammad Amiri 3
  • Zahra Amouzeshi 4
  • Alireza Jamshidi 5
  • Forod Salehi 6

1 Faculty member, Cardiovascular Diseases Research Center, Department of Cardiovascular Surgery, School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.

2 Faculty member, Infectious Diseases Research Center, Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.

3 General Physician, School of Medicine, Kabul University of Medical Sciences, Kabul, Afghanistan. Infectious Diseases Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

4 Faculty member, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery Birjand University of Medical Sciences, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran. Birjand University of Medical Sciences ,Birjand, Iran

5 Medical student, School of Medicine, Baghyattallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

6 Faculty member, Cardiovascular Diseases Research Center, Department of pediatric Cardiology, School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the educational needs and interests of students and the satisfaction of these in order to pave the way for attracting foreign students to study at Iranian universities. In this descriptive study, 320 students were randomly selected based on the ratio of the number of university students to the number of students in different fields. In order to collect the necessary data for the research, a questionnaire including demographic information and research questions was used. The questionnaire was scored based on a five-point Likert scale. To analyze the research questions, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (one-sample t-test, independent two-sample t-test, one-way analysis of variance, post hoc scheffe test, and Friedman test were used.Participants of this study included 320 students from different majors at Afghan universities who wanted to continue their studies abroad. Of these, 60 (31.9%) chose India and 59 (31.3%) chose Iran as their destination. Also, 177 (55.3%) of them considered educational facilities as the most important factor in choosing a country to continue their studies whereas 94 (29.4%) considered university reputation as the most important factor in choosing a target university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuing education
  • foreign students
  • higher education
Guest, D, Livett M, Stone N. 2006, “Fostering international student exchanges for science students”, Journal of studies in international education, Vol 10 ,. No.4, PP. 378-395.
Hassanian SM, Karimi-Moonaghi H , Khazaei M , et all, 2018, “Improvement of Learning and Professional Competency among Postgraduate Students through Designing and Implementation of Interprofessional Education”, J Isfahan Med Sch 36(496): 1106-15 [In Persian]
Institue for Resrarch and Planning in Higher Education (IRPHE )2009 ; The National Report of Higher Education, Science and Technology of Iran; Available at: http://www.irphe.ir/ [In Persian].
Johnson V ,2003 , “When we hinder foreign students and scholars, we endanger our National Security”. The Chronicle of Higher Education. 49(31): 7-9
Knight, J. 2003, “Internationalization of Higher Education Practices and Priorities”: IAU; Survey Report.
Nicolescu , L., Popescu , R ,  Pricopie . 2009; “Country Differences in the Internationalization of Higher Education–How can Countries Lagging Behind Diminish the Gap”; Review of International Comparative Management, Vol. 10, No. 5.
Rosenthal DA, Russell J, Thomson G ,2007 , “Social connectedness among international students at an Australian University”. Social Indicators Research.; 84(1), 71-82.
Shafizadeh H ,1392 , “Investigating the most important challenges and strategies for attracting foreign students in Iran”Rahbord journal No.69,PP.247-262[In Persian]