نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه کارآفرینی، واحد علی‌آباد‌کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد‌کتول، ایران.

2 عضو هیئت علمی،‌ گروه حسابداری و مالی، واحد علی‌آباد‌کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد‌کتول، ایران.

3 عضو هیئت علمی،‌ گروه مدیریت، واحد علی‌آباد‌کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد‌کتول، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه یک الگوی راهبری سازمانی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی به منظور ارائه یک مدل آموزشی – ساختاری بود. پژوهش از دیدگاه هدف کاربردی و به لحاظ روش کمّی و کیفی و برحسب رویکرد آمیخته – اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق در فاز کیفی اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان خبره و موفق و در فاز کمّی کلیه کارکنان شاغل در حوزه های مدیریتی و اجرایی بانک کشاورزی بود. در بخش کیفی نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد و این بخش پس از مصاحبه با 20 نفر از خبرگان به اشباع نظری رسید. حجم نمونه در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران برابر با 377 نفر محاسبه شد که برای اطمینان بیشتر پرسشنامه میان 400 نفر توزیع شد و نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در فاز کیفی یک پرسشنامه حاوی سؤالات باز برای مصاحبه و در فاز کمّی یک پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن به شیوه های مختلف بررسی و تأیید شد. متن مصاحبه ها با نرم افزار MAXQDA 2018 بررسی شد و ابعاد و مؤلفه های مدل شناسایی شدند. سپس مدل تحقیق با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار SMARTPLS 2.0 بررسی شد و تمامی ابعاد و مؤلفه های آن مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج تحلیل های کیفی و کمّی نشان داد که الگوی راهبری سازمانی با رویکرد توسعه کارآفرینی سازمانی به ترتیب اهمیت شامل سه بعد ساختاری، محیطی و رفتاری هستند. البته نتایج تحلیل عاملی نشان داد هر سه بعد تأثیرگذاری بالایی در الگوی راهبری سازمانی دارند. بعد رفتاری شامل دو مؤلفه ویژگی­های شخصی و مهارت­های بین فردی و بعد ساختاری شامل پنج مؤلفه فرهنگ سازی سازمانی، شفافیت، مشارکت و کارتیمی، ارزش های سازمانی و هنجار سازمانی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting an organizational leadership model with an organizational entrepreneurship development approach: An educational-structural model

نویسندگان [English]

  • kamran Rasouli 1
  • Parviz Saeidi 2
  • Mahmoud Reza Cheraghali 3
  • Mohammad Bagher Gorji 3

1 PhD student of Entrepreneurship, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Iran.

2 Faculty member, Department of Accounting and Management, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Iran.

3 Faculty member, Department of Management, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad Katoul, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to present an organizational leadership model with an organizational entrepreneurship development approach in order to provide an educational-structural model. The research is applied in purpose, quantitative and qualitative in method, and mixed-exploratory in approach. The statistical population of the research in the qualitative phase included university professors, managers and experts while the quantitative phase involved all employees working in the fields of management and administration at Agriculture Bank. In the qualitative phase, sampling was done using snowball method, and this phase reached theoretical saturation after interviewing 20 experts. The sample size in the quantitative phase was calculated based on Cochrane's formula to be 377, which was raised to 400 for more assurance. Sampling was done randomly. The data collection tool in the qualitative phase was a questionnaire containing open questions for the interviews, and in the quantitative phase, a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were checked and confirmed in different ways was used. The transcript of the interviews was reviewed with MAXQDA 2018 software, and the dimensions and components of the model were identified. Then, the research model was investigated based on confirmatory factor analysis using SMARTPLS 2.0 software, and all its dimensions and components were confirmed. The results of qualitative and quantitative analyses showed that the organizational leadership model with the organizational entrepreneurship development approach includes three structural, environmental and behavioral dimensions. The results of factor analysis showed that all three dimensions have a high impact on the organizational leadership model. The behavioral dimension included two components of personal characteristics and interpersonal skills while the structural dimension included five components of organizational culture building, transparency, participation and teamwork, organizational values, ​​and organizational norms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational-structural model
  • organizational leadership
  • organizational entrepreneurship development approach
Abolfazli Sab, Jamshid S, Zanozi SJ 2017, Designing and explaining the model of organizational entrepreneurship and organizational performance with the mediating role of market orientation. Business management perspective. Vol.30 ., No.4 , Pp. 49-65[In Persian].
Aghaei MA, HV, AdelValalaki P 2009, Characteristics of organizational leadership and earnings information content in Tehran Stock Exchange with emphasis on the role of earnings management. Iranian Management Sciences. Vol.4 ., No.16 , Pp. 27-53[In Persian].
Aghajani Afroozi AA, Darini VM, Parhizgar M 2012, Modeling barriers to organizational entrepreneurship in the Welfare Organization of Mazandaran Province. Social planning and development.  Vol.4 ., No.13 , Pp. 191-222[In Persian].
Ahmadpourdariani  M, Karimi A 2016, Organizational Entrepreneurship: From Theory to Practice.
Alimardani M, Ghahremani M, Abolghasemi M 2010, Investigating the relationship between organizational structure and organizational entrepreneurship (case study of Shahid Beheshti University). A new approach in the educational management of Arad Marvdasht University. Vol.1 ., No.1 , Pp. 129-142[In Persian].
Amlr NL 2001, culture rules: the foundations of law and other norms of governance.journal of comparative economics. Vol.35 ., No.4 , Pp. 669-688.
Aslani A 2018,  Investigating the Relationship between Organizational Leadership and Financing and Profitability Methods in Organizations Listed in Tehran Stock Exchange. Management Futurology. Vol.87 ., No.9 , Pp. 45-53[In Persian].
Babajani J, Abdi M2010, The relationship between organizational leadership and taxable profits of organizations. Journal of Financial Accounting Research. Vol.5 ., No.1 , Pp. 65-86[In Persian].
Bayarçelika, Ebru Beyza. Özşahin, Mehtap.(2014).How Entrepreneurial climate effects firm performance? Procedia- Social and Behavioral Sciences. Vol.150 ., No.9 , Pp.823-833.
Chiva R, Aleyre J 2009, organizational learning capability and job satisfaction: AnEPirical Assessment in the Ceramic Tile industry. British.Journal of management. Vol.20 ., No.5 , Pp. 323-340.
Covin JG, Slevin DP 1990, Judging entreprenurial style and organizational stractures: how to get your act together management review. Vol.31 ., No.8 , Pp. 43-52.
FarzinVash A, Dadgar Y, Mehrabad M et all 2017, The role of organizational leadership on the performance indicators of the banking system. Economic research and policies. Vol.25 ., No.82 , Pp. 261-310[In Persian].
Fuest C 2005, corporate tax policy,forein firm ownership and thin capitalization, Regional science and urban economics. Vol.35 ., No.5 , Pp. 124-150. 508-526.
Gabrilsen G, Gramlich J, Plenborg T 2002, Managerial ownership information content of earings and discretiory accuralsina non-us setting. Journal of business finance and accounting. Vol.29 ., No.9 , Pp. 967-988.
Golestani H, SM 2003, The role of creativity and innovation in entrepreneurship. International Conference on Management and Innovation. Vol.22 ., No.9 , Pp. 124-150[In Persian].
Jeffery R, Baron P 1994, organizationalentrepreneurship.iournal of management inquiry. Vol.14 ., No.4 , Pp. 386-398
Jogaratnam G, Ching-YickTse E 2006, Entrepreneurial orientation and the structuring of organizations. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.6 ., No.7 , Pp. 454–468.
Jogaratnam G, Ching-YickTse E 2006, Entrepreneurial orientation and the structuring of organizations, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.18 ., No.6 , Pp. 454–468.
Johan H, Retha S 2009, Creating corporate entreprenurship through strategic leadership. Journal of global strategic mznagement. Vol.2 ., No.1 , Pp.12-25.
Jonas G, Morten H, Alessandro MC 2007, Understanding the leadership role of the board chair person through a team production approach.International journal of leadership studies. Vol.3 ., No.1 , Pp. 21-45
Jonathan RM, Maureen O 2003, the corporate governance of bank.Journal of financial regulation and compliance Vol.14 ., No.4 , Pp. 75-382.
Kuratko DF, Montagno RV, Hornsby JS 1990, Developing an entrepreneurial assessment instrument for an effective corporate entreprenurial environment. strategy manage Vol.22 ., No.9 , Pp. 124-150.
L.Allen F 2005, on the relationship between cultural values and preferences and affective health in Nepal. Journal indexing metrics. Vol.51 ., No.1 , Pp. 71-82.
Lale G, Arzu I 2009, Transformational leadership, creativity and organozztionalonnovation.Journal of business research. Vol.62 ., No.4 , Pp. 461-473.
Parkinson I 1994, corporate power and responsibility, oxford university press/oxford, pearee.J.A.(1982.the company mission as strategic tool, slosn manage mentriview, spring. Vol.22 ., No.9 , Pp. 124-150.
Schumpeter JA 2008, the theory of economic development: An inquiry in to profits, capital, credit ,interest and the business cycle .Cambrige:Harvard University press. Vol.6 ., No.6 , Pp. 439 - 449
Sloan H 2001, inancial accounting and corporate governance a discussion, university of michigan.usa.AE Rochester Conference. Vol.72 ., No.4 , Pp. 323 - 349
Tarshizi A, Torbati HR 2018, The relationship between organizational leadership and organizational risk: the moderating role of social responsibility. Financial Accounting. Vol.3 ., No.7 , Pp. 135-151[In Persian].
WAheedali U, kabirumaitsma k 2018, Emerald publishing limited. Vol.2 ., No.11 , Pp. 59-80.
William O, Sylva W 2017, Corporate governance system and enterpreneuralorientaion in the banking sector: Evidence from a developing country. International journal of innovation and economic development. Vol.2 ., No.6 , Pp. 29-48.
YadaliFarsi J, AziziZiarat O, Khastar H 2009, Investigating the Relationship between Structure and Organizational Entrepreneurship (Case Study: Private Banks in Tehran). Entrepreneurship Development, Vol.2 ., No.5 , Pp. 55-80[In Persian].
Ziae B 2017, presenting a model of corporate entrepreneurship with corporate governance approach. World of Entrepreneurship management and sustainable development. Vol.14 ., No.4 , Pp. 342-352. [In Persian].