نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

3 عضو هیئت علمی،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

4 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی چالش ها و ضرورت های تحقق برنامه درسی چند فرهنگی در نظام آموزشی تمرکزگراست. برنامه درسی چند فرهنگی به عنوان یک نیاز ضروری در جوامع چند فرهنگی که می خواهند به صورت مسالمت آمیز زندگی مشترکی را دنبال کنند، امری حیاتی است. این رویکرد مسائلی همچون نژادپرستی و سایر انواع تبعیض را رد کرده و به چالش می کشد و در عوض تکثر قومی، فرهنگی و نژادی را تأیید می کند. پژوهش حاضر ازنظر ماهیت داده‌ها از نوع پژوهش آمیخته است. ابتدا از طریق مطالعه کیفی به تبیین الگوها، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها از دیدگاه خبرگان پرداخته شد و سپس با استفاده از پژوهش کمی با روش تحلیل عاملی از دیدگاه متخصصان برنامه درسی، کارشناسان تألیف کتب درسی، از دبیران دوره دوم متوسطه که به‌صورت خوشه‌ای انتخاب شده بودند به ارزیابی الگو، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن‌که مورد تأیید خبرگان است، پرداخته شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر به طور کلی در آموزش چند فرهنگی با تأکید بر فرهنگ بومی هر منطقه و حفظ و احترام به آن و به کارگیری آن در امر آموزش و در عین حال آشنا کردن دانش آموز با فرهنگ ها و قومیت های دیگر جامعه و ایجاد شرایط شناخت و تعامل با آنها، احساس ملی گرایانه همراه با شناخت در دانش آموز ایجاد می شود که دارای پایه های محکمی است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges and Necessities of Realizing a Multicultural Curriculum in a Centralized (Dominant) Education System

نویسندگان [English]

  • Roghaieh Bagher Nezhad 1
  • Alireza Araghieh 2
  • Isa Barghi 3
  • Amir Hossein Mehdizadeh 4
  • Batul Faghih Aram 4

1 PhD Student in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

4 Faculty member, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Islamshahr, Islamshahr, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the challenges and necessities of implementing a multicultural curriculum in a centralized education system. Multicultural curriculum is a vital need in multicultural communities that want to live together peacefully. This approach rejects and challenges issues such as racism and other forms of discrimination, and instead acknowledges ethnic, cultural, and racial pluralism. The present research is a mixed study in terms of the nature of the data. In the qualitative phase of the study, the relevant patterns, dimensions, components, and indicators were identified and prioritized based on the perspective of experts in the field. The quantitative phase involved factor analysis of the perspective of experts in curriculum design and textbook development as well as secondary school teachers who were selected using cluster sampling to evaluate the model, dimensions, components and indicators as already approved by experts. According to the results of the present study, a multicultural curriculum puts an emphasis on the indigenous culture of each region which should be preserved, respected and reflected in education. In the meantime, familiarizing students with other cultures and ethnicities of society and setting the stage for recognizing and interacting with them will create a nationalistic feeling along with a deeper understanding in the student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Multicultural
  • Challenges
  • Necessities
  • Educational system
Banks C A. (2011). Multicultural education: Issues and perspectives.Vol.7. Pp. 247- 269.
Piri M, Harfati Sobhani M. (2015). "Requirements and strategies for implementing a multicultural curriculum in the country's education system." The fourth annual conference of the Iranian Curriculum Studies Association. Culture and curriculum, Bu Ali Sina University of Hamadan.
Gharibi J, Golestani S H, Jafari S E. (2014). "Fundamentals of the value of multicultural education". Teaching research, second year, Vol.1.
Mostafazadeh E, Keshte Aray N, Ghule Zadeh A. (2019). The necessity of multicultural education, and the analysis of its components in Iranian educational system. Research in Curriculum Planning, Vol.16 ., No.60, Pp. 20-35.
Mohammadi A, Parvin E, Mohammadi S. (2019). "Multicultural curriculum. Must be lost in the centralized education system of Iran". National Conference on Curriculum Change in Education Courses.
Hamidizadeh K. (2015). "Assessing the place of multicultural curriculum in middle school textbooks (literature, history and education)". National Conference on Multicultural Education.
Khodarahmi M, Maleki H. (2016). The Interactive Relationship between Society and School in the High School Curriculum. Journal of Curriculum Studies, Vol.10. No.39, Pp. 155-182.
Khosravi Babadi A, Halajdehghani A, Babaie B. (2018). Study of the appropriateness of curriculum components of schools with multicultural education from the viewpoint of managers and teachers of secondary and high schools. The Journal of Modern Thoughts in Education, Vol.13, No.3, Pp. 93-75.
Rahimi A, Abasi N. (2015). Pathology of problems in multi-cultural schools. Journal of Cultural Management, Vol.9, No.27, Pp. 105-115.
Sadeghi, Alireza (2012). "Explaining the features and necessities of developing a multicultural curriculum in Iran". Journal of Culture Strategy.
Malekipor A, Hakimzadeh R. (2016). Multicultural curriculum, syllabus international identity, national identity, curriculum, curriculum native identity. Qualitative Research in Curriculum, Vol.1, No.4, Pp. 41-55.
Nouri M, Firoozi N. (2019). "Multicultural Culture and Curriculum". Fourth International Conference on Humanities and Education with a focus on sustainable development.
Yazdani F, Ghorbanian Ch. (2018). "Analysis of the effect of multicultural curriculum philosophy on the lines of the Iranian education system and how to deal with its problems and events". The second scientific-research conference of new approaches in humanities