نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت چالش های رساله نویسی براساس تجارب زیسته دانشجویان دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان تازه فارغ التحصیل دوره دکتری در رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است ، که ابتدا به مطالعه ی، حوزه پژوهش شامل کلیه‌ی منابع مکتوب و دیجیتال، مقالات خارجی مندرج در پایگاه‌ها اطلاعاتی و سپس مصاحبه با کارشناسان پرداخته شد. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل  دانشجویان و فارغ التحصیلان دکتری و اساتید و کارشناسان در رشته های علوم انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی بودند. روش نمونه‌گیری در این بخش از پژوهش بر مبنای روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاک محور (دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره دکتری) بوده است. ابزار پژوهشی مورد استفاده جهت گردآوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق بر روی تعداد 12 نفر از فارغ التحصیلان دوره دکتری بود که در ادامه  با بکارگیری روش 7 مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین ترتیب پس از تحلیل تجارب زیسته حوزه پژوهش 210 کد مفهوم اولیه استخراج شد و در ادامه مراحل تحلیل علمی کلایزی به 172 کد مفهوم اولیه تقلیل یافت. در نهایت به سه دسته اصلی چالش های اداری، آموزشی- پژوهشی و دانشجویی استخراج گردیده و باکمک نرم افزار علوم اجتماعی ( مکسیدا 18 ) دسته بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of dissertation writing based on the lived experiences of doctoral students at Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Abbas Zabihi Fard 1
  • Mahboubeh Sadat Fadavi 2
  • Narges Saedian Khorasgani 2

1 PhD student of Educational Management, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran

2 Faculty member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to provide a model for managing the challenges of dissertation writing based on the lived experiences of doctoral students in Islamic Azad University. The research method was qualitative and phenomenological. The statistical population of this study included all newly graduated PhD students in the humanities of Islamic Azad University, who first studied the field of research including all written and digital resources, foreign articles in databases and then interviewed experts. Participants in the study included students and doctoral graduates and professors and experts in the humanities at the Islamic Azad University. The sampling method in this part of the research was based on the criterion-based purposeful sampling method (PhD students and graduates). The research tool used to collect data in this study was a semi-structured in-depth interview on 12 doctoral graduates, which was then analyzed using the 7-step Claizey method. Thus, after analyzing the lived experiences of the research field, 210 primary concept codes were extracted and in the continuation of Klaizi scientific analysis, the initial concept codes were reduced to 172. Finally, they were extracted into three main categories of administrative, educational-research and student challenges and were classified with the help of social science software (Maxida 18).

کلیدواژه‌ها [English]

  • PhD Thesis
  • Challenges
  • Research
  • Graduate Studies
Asghari F, Nemati M A 2016. The Quality Challenge of Doctoral Dissertation in Iran Based on the Concept of Value Chain. Iranian Cultural Research Quarterly, Vol. 9, No. 2, Pp. 191-159. [In Persian].
Bahi Mehr S 2012. Identifying Challenges and Problems in the Process of Developing Master's Theses in Librarianship and Information from the Perspective of Library Students. Master Thesis. kharazmi University. [In Persian].
Behi Mehr S, Riahi Nia N, Mansoorian Y 2014. Identifying Dissertation Problems from the Perspective of Information Science Students in Tehran Universities. Academic Library and Information Research. Vol. 48, No. 1. Pp. 59-39. [In Persian].
Khorsandi M, Jahani F, Vakilian K, Et all 2015. Explaining the existing challenges in compiling general doctoral dissertations based on the experiences of graduates of this field: a qualitative study. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. Vol. 22, No. 5, Pp. 853-842. [In Persian].
Komba S C 2016. Challenges of writing theses and dissertations among postgraduate students in Tanzanian higher learning institutions. International Journal of Research Studies in Education, Vol. 5, No. 3, Pp. 71-80.
Lundgren SM, Halvarsoon M 2009. Students expectations, concerns and comprehensions when writing theses as part of their education. Nurse Educ Today. Vol. 29, No. 5, Pp. 527-32.
Mansoorian Y 2010. One Hundred Tips in Thesis Writing. Book of Information and Communication and Science (Generalities), Pp. 93-87. [In Persian].
Matin M, Khan M 2017. Common problems faced by postgraduate students during their thesis works in Bangladesh. Bangladesh Journal of Medical Education, Vol. 8, No. 1, Pp. 22-27.
Yemani Dozi Sorkhabi M, Sohrabi M, Goldasteh A, Et all 2017. Analysis of the situation of factors affecting research experiences (dissertation process) of graduate students and its changes in Shahid Beheshti University. Quarterly Journal of the Higher Education Association of Iran. Vol. 8, No. 1, Pp. 18-1. [In Persian].