ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین بر اساس کوریکولوم آموزشی موجود از دیدگاه دریافت کنندگان این خدمات در دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

محمود جهانگیرنژاد؛ امیر دیبایی؛ حشمت الله لطفی؛ مینا ظاهری عبده وند

دوره 3، شماره 3، آبان 1391، صفحه 1-7