نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، دانشکده ی آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

فراگیری پزشکی مستلزم کسب تجارب بالینی در ارتباط با بیماران و مواجه با طیف گستردهای از تجارب عاطفی و
فیزیکی بیماران است. بنابراین فرصت مشاهده، مصاحبه و معاینهی بیماران یک امتیاز است که به دانشجویان پزشکی اعطا
شده است و دانشجویان بایستی نسبت به مسؤولیت خود در قبال بیماران و حرفهی پزشکی آگاهی یابند. از سوی دیگر در
سیستم سلامت و ارائه خدمات نیز استانداردها و دستورالعملهایی برای نحوهی برخورد با بیمار آموزشی و حد مجاز برای
چنین آموزشی به وضوح تدوین نشده است . در این مقالهی مروری با رجوع به مقالات و کتب، مسایل اخلاقی آموزش بالینی
پزشکی مورد بحث قرار گرفته است و سعی شده تا کدهای اخلاقی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشورمان ارایه
گردد. با توجه به جایگاه مقدس پزشکی از نظر اجتماعی و نیز دین اسلام تربیت پزشکان متعهد و متخصص در دانشگاه امری
ضروری است و از دانشجویان انتظار میرود که طی دوران آموزش پزشکی نسبت به ارتقای نگرشهای حرفهای، مهارتهای
ارتباطی، برخوردهای حرفهای و استانداردهای رفتار عمومی حساس باشند. در این مقاله با مرور متون کدهای اخلاقی و اصول
رفتاری آموزش بالینی در ارتباط با بیماران، اساتید بالینی، همکلاسیها، سایر افراد تیم درمان و اصول اخلاق حرفهای در
محورهای رفتار حرفهای دانشجویان در محیطهای آموزشی، پژوهشی و بالینی، آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of Ethical Consideration in Clinical Training; Propose Behavioral Codes in Iranian Educational System

نویسندگان [English]

  • Arezoo Farajpour 1
  • Leila Afshar 2

1 PhD student of Medical Education, School of Medical Education, Tehran Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 MD, PhD of Medical Ethics, Department of Medical Ethics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Medical Learning requires clinical experience in dealing with patients along a wide range of their emotional and physical experiences; hence, the opportunity to observe, interview and physical examination is a privilege that is granted to the medical students. Students must be aware of own responsibility towards patients and medical professionals; on the other hand, health systems have not been formulated enough standards and guidelines for patient treatment and education allowance for such training clearly.in this paper we mentioned clinical medical education and tried to introduce the appropriate ethical codes compatible with Iranian social and cultural conditions. According to the social and religious value of medicine, , medical Students are expected to be sensitive to promoting professional attitudes, communication skills and fulfill the expected professional standards during their education. In this paper, codes of ethics and professional standards of clinical training concerning patient, clinical educators, classmates and other members of the medical team in an educational, research and clinical setting were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Ethics
  • Professional Behavior
  • Code of Conduct
  • Professionalism
  • Clinical Training Setting
  • Medical Education
Abdolmaleki, MR, Afshar, L, Momeni, S 2014, Overview of Conflict OF Students and patients Rights in clinical training, Journal of Medical Ethics, Vol.8, No.27, Pp.115-127.
Chipp, E, Stoneley, S, Cooper, K 2004, Clinical placements for medical students: factors affecting patients’ involvement in medical education, The Clinical Teacher, Vol.26, No.2, Pp. 114-119.
CMA 2012, CMA Code of Ethics, canada: canadian medical association.
Council Ggm 2013, [cited 2013], Medical students: professional values and fitness to practise, uk: tomorrows doctors; Available from: http://www.gmc-uk. org/ education/ undergraduate/professional_behaviour .asp # 1intro.
Dent, J, Harden, A 2005, A Practical Guide for Medical Teacher, Elsevier.
Faculty of Medicine 2003, Affiliated Institutions Guidelines for Ethics & Professionalism In Healthcare Professional Clinical Training and Teaching, university of toronto: faculty of medicine, [cited 2013], Available from: http://www.facmed.utoronto.ca/Assets/FacMed+Digital+Assets/Faculty+of+Medicine+1/FacMed+Digital+Assets/staff/ethics2.pdf?method=1.
Howe, A, Anderson, J 2003, Involving patients in medical education, BMJ, pp. 326-327.
Gliatto P-MS, DN 2009, A Practical guild for Medical Teachers, Denet G HR, editor 2009.
Larijani, Bg, Sudehzahedi, F 2004, Ethical considerations in clinical training of medical, Special Issue of Journal of Diabetes and Lipid Disorders: Clinical Research Ethics in Iran, Vol.4,Pp.105-119.
Larijani, B, Farzaneh, Z 2004, medicine and modern medical ethics, Ethical considerations in clinical training of medical, Vol.4, Pp.1-11.
Professional behavior and dress codes, 2013, In: education SaCAd, Ministry of Health and Medical Education, editor, tehran-iran.
Program EgaciUoSM [cited 2013], medicine University of Sydney: medicine University of Sydney, Available from: http://sydney.edu.au/medicine/northern/tutors/pdfs/ethical_guidelines.pdf.
Simons, RJ, Imboden, E, Martel, JK 1995, Patient attitudes toward medical student participation in a general internal medicine clinic, Journal of General Internal Medicine, Vol.10, No.5, Pp. 251-254.
Stevens, DP 2002, Finding safety in medical education, Qual Saf Health Care, Vol.1, No.2, Pp. 109-110.
Tabeie, SZ, Afshar, L 2010, Ethical considerations in medical education and patient rights in teaching hospitals, Journal of Medical Ethics, Vol.4, No.13, Pp.89-105.
Warrior, B 2002, Reflections of an Education Professional, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, Vol.1, No.2, Pp.57-63.
Yamani, N, Liaghatdar, M, Changiz, T, et al 2010, How Do Medical Students Learn Professionalism During Clinical Education?, A qualitative study of Faculty Members' and Interns' Experiences, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 9, No.4, Pp.382-95.