نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

2 عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات سیاست گذاری و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

نحوه تدریس مدرس و تهیه طرح درس در کیفیت آموزش دارای اهمیت است و از آنجایی که ایجاد انگیزه در اساتید برای تدوین طرح درس می تواند در ارتقای سطح کیفی آموزش پزشکی موثر باشد، پژوهش حاضر با هدف تعیین نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد طرح درس بر اساس مدل تضمین آموزش انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی است که در سال 1394 انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم بودند که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. در این مطالعه از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش شامل مشخصات دموگرافیک و سؤالات نگرشی مشتمل بر 14 سؤال استفاده شد. در نهایت داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 توسط آزمون های T مستقل و ANOVA، در سطح معناداری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شد. میانگین نمره کل نگرش اعضای هیأت علمی شرکت کننده در مطالعه 59/7±9/33به دست آمد. یافته ها نشان داد که میانگین نمره نمره نگرش نسبت به طرح درس در میان دو گروه آموزشی بالینی و علوم پایه اختلاف معناداری داشت (01/0P=). همچنین میانگین نمره نگرش در میان افرادی که سابقه شرکت در کارگاه های طرح درس داشتند به طور معناداری بیشتر از افرادی بود که سابقه گذراندن کارگاه طرح درس نداشتند (04/0P=). نتایج حاکی از آن بود که اساتید دانشگاه از نظر نگرش نسبت به طرح درس در قالب اجزای مدل تضمین آموزش در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. بنابراین لزوم برنامه ریزی‌های دقیق و مستمر برای بهبود این مسأله حائز اهمیت می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the attitudes of Faculty Members at Qom Medical University to Lesson Plan based on using ASSURE model

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ramezani 1
  • Zahra Dashti 1
  • Siamak Mohebi 2
  • Gholamreza Sharifirad 3

1 M.Sc. student in Health Education & Health Promotion, School of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

2 Faculty member, Department of Health Education & Health Promotion, School of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

3 Faculty member, Department of Health Education & Health Promotion, School of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

چکیده [English]

Teaching method and developing lesson plans are imperative in quality of education, hence to motivate teachers to develop lesson plans can be effective in improving the quality of medical education. This research aimed to gauge the opinions of faculty members at Qom medical university about Lesson Plan based on using ASSURE model in 2015. This conducted research was a descriptive-analytical cross sectional study. The population was consisted of all faculty members of Qom University of Medical Sciences, but the participants were entered into the study by census method; then a questionnaire in two parts including demographic characteristics and attitude questions consisting of 14 questions was distributed. Eventually, the data were analyzed by using SPSS software version 16th and by Independent T tests, and ANOVA at the significant level of less than 0.05; and the mean of total score of whole attitudes obtained from faculty members participating in the study were estimated 33.9±7.59. Results showed that the mean score of attitude towards lesson plans was significantly different between the two clinical and basic sciences of educational group (P-value=0.01). Also the mean score of attitude among the people participated in the workshop lesson plan was significantly more than those who had not participated in the workshop lesson plan (P-value=0.04). The results of this study showed that university teachers were not in proper conditions in terms of attitudes towards lesson plan according to ASSURE model, therefore, the importance of careful and effort planning for the improvement of this issue should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lesson Plan
  • Faculty Member
  • Attitude
  • ASSURE Model
1-Brawn, J 1998, Microteaching: a program of teaching. Tehran: School public.Pp.97.
     
2-Sharifi M, Jourabchi Z, Alipour HM 2002, Teachers effectiveness on student assessment of teachers and the course. Journal of Qazvin Uni Med Sci,Vol.22, Pp.81-87.
     
3-Damari, B 2001, [Survey factors affecting in participating and non-participating students in basic sciences classes Tehran University Medical Sciences]. TebTazkie,Vol.41,Pp.36-40.
     
4-Hover, KH 1992, The professional teachers hand book. 3rd ed. USA: Allyn and Bacon Inc,Pp.208-301.
     
5-Nikbakhsh, N, Amri, P, Mohammadi,KH, et al 2011, [Evaluation of lesson plans of faculty members of medical and dental schools of Babol University of Medical Sciences]. Journal of Babol University Medicaln Science, Vol.12, No.1, Pp.14-18.
     
6-Saberian, M, Haji Aghajani, S, Ghorbani, R, et al 2003, [Instructors point of view about lesson planning]. Journal of Babol University Medical Science, Vol.5,No.2, Pp.33-36.
     
7-Hatami, G 2009, [Pishrafte herfeae va naghshhaye 12 ganeye moalem: didgah va amalkarde azaye heat elmye daneshgahe oloom pezeshkye Bushehr-1387]. Sabz Journal: Abstract of 10th National Congress of Medical Education. Shiraz: Shiraz University of Medical Science.
     
8-Jalilian, N 2009, [Ahamyate tadvine tarhe dars az didgahe azaye heat elmye daneshgahe oloom pezeshkye Kermanshah dar sale 1387]. Sabz Journal: Abstract of 10th National Congress of Medical Education. Shiraz: Shiraz University of Medical Science.
     
9-Jafari, N 2009, [Eshtebahate shayea dartadvine tarhe dars]. Sabz Journal: Abstract of 10th National Congress of Medical Education. Shiraz: Shiraz University of Medical Science.
     
10-Mansourian, M, Behnam pour, N, Padash, L, et al 2008, Attitudes of Faculty members of University of Medical Sciences in lesson plan. Journal of Gorgan Bouyeh Nursing & Midwifery Faculty. spring and summer,Vol.5, No.1, Pp.13-18.
     
11-Baran, B 2010, Experiences from the Process of Designing Lessons with Interactive Whiteboard: ASSURE as a Road Map. Contemporary Educational Technology, Vol.1, No.4, Pp.367-380.
     
12-Smaldino, SE, Lowther, DL, Russell, JD 2012, Instructional technology and media for learning. 10th Ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
     
13-Sharifirad, Gh, Kamran, A, Azizi, N, et al 2013, Using ASSURE Model on studying the knowledge and attitudes of Isfahan Medical University Faculty Members about Lesson Plan. Journal of Health System Research, Vol.9, No.10, Pp.1082-1093.
     
14-Sharifian, F, Nasr, B 2006, Developing Effective Teaching Indicators in Universities and Higher Education Institutionsand its Accomplishment in Isfahan University. Quarterly journal of Research and Planning in highereducation,Vol.11,No.3, Pp.25-52.
     
15-Emdadi, Sh, Amiri, S 2004, Knowledge and attitudes about programming and faculty development in medical sciences' lessons. Proceeding of the National Conference on Medical Education. Iranian Journal of Medical Education.Vol.2, No.14
     
16-Kamran, A, Sharghi, A 2011, Knowledge and Attitude of Academic Staffs of Ardabil University of MedicalSciences on Lesson Planning. Journal of Health and Hygiene, Vol.2, No.1, Pp.30-39.
     
17-Bazrafkan, L, Nik seresht, A 2002, Faculty members view about designing lesson plans on attending existence condition.Iranian Journal of Medical Education,Vol.7,Pp.24-28.
     
18-Salehi, Sh 2004, Changes in the curriculum of nursing and midwifery. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research,Vol.23, No.3, Pp.3.