نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر نگاهی نقادانه به سیستم ارزشیابی استاد توسط دانشجویان در دانشگاه‌ها با بررسی انتقادات به آن در پژوهش‌های داخلی است. نظام آموزش عالی ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های جدی مربوط به کیفیت آموزش مواجه شده است که ارزشیابی از استاد نیز در صورتی که به شکل صحیح انجام پذیرد هم باعث بهبود کیفیت آموزش دانشگاه‌ها و هم بازخورد مناسب را برای تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی، تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی در اختیار مسؤولان قرار می‌دهد. لذا این مطالعه به روش مروری نظامند تدوین شده است که در آن کتب و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش در پایگاه‌های اطلاعاتی: Magiran، SID، Google، Scholar، Ensani، sciencedirect با کلیدواژه‌های؛ ارزشیابی، استاد، دانشجو، کیفیت آموزش Evaluation, professor, student, education qualityدر بازه زمانی (1370-1396؛ 1993-2018) با تأکید بر منابع فارسی جستجو و گردآوری شدند. نتایج حاصل از مطالعات پژوهش‌ها بیانگر این امر است که سیستم فعلی ارزشیابی اساتید توسط دانشجو اگر چه ایرادات فراوانی دارد اما در حال حاضر در بسیاری از کشورها در حال اجراست لذا باید اصلاحاتی در آن اعمال شود یا ارزشیابی از استاد به وسیله ترکیبی از منابع اطلاعاتی صورت پذیرد و در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات سیاستی برای بهبود فرایند ارزشیابی ذکر شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Teacher Assessment System by the Students (Systematic Review)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Keykha 1
  • Abdolhussein Shakurnia 2

1 Ph.D. student of economics and finance management, Department of Management and Educational Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Faculty Member, Department of Immunology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was to critically evaluate the teacher's assessment system by university students by examining the criticisms of it in internal research. Iran's higher education system has faced serious challenges to the quality of education in recent decades. The assessment of the professor, if properly done, improves the quality of university education and appropriate feedback for analyzing educational issues, provides decision making and strategic planning to the authorities. Therefore, this study  was compiled by a systematic overview in the books and articles related to the subject of research in databases: Magiran, SID, Google Scholar, Ensani, sciencedirect with keywords; evaluation; professor; student; quality of teaching assessment; professor, student, education quality during the time period (1370-1396; 1993-2018) with an emphasis on Persian sources. Therefore, the outcomes of research indicated that the current system of evaluation of professors by students, although it has many problems, was currently being implemented in many countries, therefore, modifications should be made or the assessment of the professor by a combination of information sources. Finally, based on the results, policy suggestions for improving the evaluation process are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Teacher
  • student
  • university
Abbasi M, Iranfar S, Rezaei M, et al 2004, The Relationship Between the Ranks of Comprehensive Exam of Basic Sciences and Teacher Evaluation in Kermanshah University of Medical Sciences (1991-2003). J KermanshahUniv Med Sci, Vol. 8, No. 3, Pp. 4-17 [In Persian]
Adhami A 2005, Academic assessment by students. Baztab. Vol. 2, No.3, P 3[In Persian]
Afshar M, Hasanzadehtaheri M, Riasi H, et al 2010, Evaluation of faculty members by students with different educational development. Journal of Birjand University of Medical Sciences, Vol. 17, No. 2, Pp118-126[InPersian]
Aghamolaei T, Abedini S 2007, Comparison of self-evaluation and faculty members in Hormozgan University of Medical Sciences by students with self-assessment by a professor. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 7, No. 2, Pp. 191-198 [In Persian]
Alhija F 2016, Teaching in higher education: Good teaching through students’ lens. Studies in Educational Evaluation. Studies in Educational Evaluation, Vol. 2, No 54, Pp. 4-12
Amini M, Honardar M 2008, Professor's Evaluation from the Viewpoints of Professors and Students of Jahrom University of Medical Sciences. Journal of Semnan University of Medical Sciences, Vol. 9, No. 3, Pp. 171-179 [In Persian]
Arabi Mianroodi A, Asgari Baravati Z, Khanjani N 2012, Explaining the Benefits and Disadvantages of Different Teachers' Evaluation Methods from the Viewpoints of Professors of Kerman University of Medical Science. Strides Dev Med Educ. Vol. 9, Pp. 65-76 [In Persian]
Asgharpour M, Zahra M, Borhani N 2010, Factors Affecting Student Evaluation from Teacher: Comparing Faculty Views with Students. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 10, No. 2, Pp. 186 [In Persian]
Benton S, Cashin W 2012, Student ratings of teaching: A summary of research and literature. The IDEA Center, KS.
Berk R 2013, Top five flashpoints in the assessment of teaching effectiveness. Medical Teacher, Vol.35, No.1, Pp. 15-26.
Berk, R 2014, Should Student Outcomes Be Used to Evaluate Teaching? The Journal of Faculty Development. Vol. 2, No. 1, Pp. 87
Boud D 2007, Rethinking assessment in higher education: Learning for the longer term. Routledge, London.
Bradford C, Braaten M 2018, Teacher evaluation and the demoralization of teachers. Teaching and Teacher Education, Vol. 75. Pp. 49-59. ‏
Copeland H, Hewson M 2000, Developing and testing an instrument to measure the effectiveness of clinical teaching in an academic medical center. Acad Med, Vol. 75, No 2, Pp. 161-166
Dargahi H, Mohammadzadeh N 2013, Faculty Members’ Evaluation by Students: Valid or Invalid. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 1, No.13, Pp. 48 [In Persian]
Dehghani M, Baghiani Moghadam M, Ehrampoush M, et al 2012, Investigating students’attitude towards the importance of factors included in the teaching evaluation forms of School of Public Health of ShahidSadoughi University of Medical Sciences in 2010-2011. Journal of Medical Education & Development, Vol. 7, No. 3, Pp. 16 26 [In Persian]
Dehghani M, Nakhaei N 2011, Student Assessment: Reviewing Reviews. Developmental steps in medical education, vol. 2, Pp. 102-109 [In Persian]
Emdadi S, Amani F, Soltanian A, et al 2013, A study of reliability and validity of the teacher evaluation form and factors affecting student's evaluation of teachers. Strides Dev Med Educ, Vol. 10, No.1, Pp. 87-94[In Persian]
Faradmal J, Asgari G, Shiri H, et al 2015, Comprison of the assessment of professors by students based on two different protocols asadabad Medical Sciences Faculty, Hamadan University of Medical Sciences. Educ Strategy Med Sci, Vol. 8, No. 4, Pp. 209-214[In Persian]
Ghadami A, Salehi B, Sajadi S, et al 2007, Students' points of view regarding effective factors in establishing communication between students and faculty members. Iranian Journal of Medical, Vol.7, No.1. 149-154. [In Persian]
Ghafoorian boroojerdnia M, Shakurnia A, Elhampour H 2003, Evaluation results feedback to faculty members of Ahvaz Medical University and its effect on improving the quality of teaching. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 3, No. 2, Pp. 41-46 [In Persian]
Ghafourian Borojerdnia A, Shakournia A, Elhampour H 2006, The effect of faculty evaluation feed back on faculty performance. Ahwaz university of Medical Sciences, Proposal No, 312 [In Persian]
Ghahrmani M, Arefi M, Jamshidi L 2008, The effect of evaluation of the end of term on educational performance of faculty members of Shahid Beheshti University. IRPHE, Vol. 14, No. 2, Pp. 1-26[In Persian]
Goldhaber D 2015, Exploring the potential of value-added performance measuresto affect the quality of the teacher workforce. Educational Researcher, Vol. 44, Pp. 87-95.
Hajiaghajani S 1999, Viewpoints of Shahid beheshti university faculty members about the effect of their evaluation students on teaching activities. Research in medical sciences, No. 1, Pp. 8-10[In Persian]
Hoseini M, Sarchami R 2003, University of Medical Sciences - Qazvin students' views about priorities in teacher evaluation. Journal of Medical Sciences Qazvin, Vol. 7, No. 22, Pp. 7-33[In Persian]
Hosseini F, Karimi F 2012, Validity and Reliability of Professors' Assessment Questionnaire. Quarterly Journal of Educational Strategies, Vol. 1, No. 4, Pp. 232-229[In Persian]
Irby M, Gillmore G, Ramsey P 1987, Factors affecting ratings of clinical teachers by medical students and residents. J Med Educ, Vol. 62, No. 1, P 7
Jacobs L 2002, Student ratings of college teaching: What research has to say. American University.
Javaheri Z 2010, The effective factors on evaluation of academic staff's performance by student. Q Ideas Educ Sci, Vol. 12, No. 1, P 1 [In Persian]
Joibari L, Sanagoo A, Sabzi Z 2009, Teachers review the views and experiences of Golestan University of Medical Sciences to the teacher evaluation process. 10th Congress on Medical Education. Shiraz University of MedicalScienc, No. 4, P 216[In Persian]
Jouybari L, Sanagoo A. Chraghali F 2009, Do the students’ feedbacks improve academic performance? The faculty members’ experiences. 10th Congress on Medical Education. Shiraz: University of Medical Sciences, 216-7[In Persian]
Karam Doost N 2004, Study of relationship between student evaluation of educational sciences faculty of psychology and teaching faculty with a mean score of their masters course in school 1998-1999 years to 2000- 2001. Psychology and Educational Sciences. [In Persian]
Karimi H, Besharati M, Harazi M 2010, Student assessment of faculty members' teaching. Journal of Sadoughi University of Medical Sciences Yazd. Vol. 4, No. 6, Pp. 78-82
Kerman Saravi F, Navidian A, Navabi Rigi S 2011, Nursing student and teachers' viewpoints toward priorities in teachers' evaluation. Iran Journal of Nursing, Vol. 24, No. 72, Pp. 18-28 [In Persian]
Keykha A 2016, Identifying Effective Factors on Quality in Education from the Viewpoint of Faculty Members and Students at Allameh Tabatabaei University, Master's Thesis, Allameh Tabatabaei University, Tehran. [In Persian]
Keykhaei A, Nopadidyan A, Tabasi M, et al 2003, The views of faculty members of Zahedan University of Medical Sciences on the evaluation of faculty members. tabibe shargh, Vol. 4, No. 3, Pp. 135-140[In Persian]
 Khoshrangi H 2008, Academic assessment by students in terms of managers. Congress of Medical Education of Iran: Kerman. Journal of Advances in Medical Education, Vol.2, No.1, Pp. 12[In Persian]
Lotfabadi H 2004, Assessment and measurement in educational sciences and psychology. Samt Publication, Tehran [In Persian]
Marofi Y, Kiyamanesh A, Mermohammadi, et al 2007, Assessing the quality of teaching in higher education: studying some perspectives. Curriculum studies, Vol. 2, No. 5, Pp. 81-121 [In Persian]
Marsh H, Roche L 1993, The use of students’ evaluations and an individually structured intervention to enhance university teaching effectiveness. American Educational Research Journal, Vol. 30, No. 1, Pp.217–251.
Moezi M, Shirzad H, Zamanzad B, et al 2010, Evaluation process in viewpoints of academic staff by their students in Shahrekord University of Medical Sciences. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, Vol. 11, No. 4, Pp. 63-75 [In Persian]
Motlagh M, Jahanmardi A 2007, Professor's assessment by students: correct or false. Education in Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 1, No. 2, Pp. 39-40 [In Persian]
Murray H 2005, Student evaluation of teaching: Has it made a difference? A paper presented at the Annual Meeting of the Society for Teaching and Learning in Higher Education, Charlottetown, Prince Edward Island, Canada
Najafi Pour S, Amini M 2002, Review of the professors’ opinions of Jahrom Medical Sciences faculty towards the evaluation of professor by the student. Iranian Education Journal in Medical Sciences, Vol.7, No. 237 [In Persian]
Nakhaee N, Saeed A 2011, 360-Degree evaluation method in clinical evaluation of residents: a pilot study on feasibility, validity and reliabilit. Strides Dev Med Educ, Vol. 1, No. 7, Pp. 99–103 [In Persian]
Nasr A 2002, Survey quality of teaching assessment by student.  Research University of Isfahan, Vol. 13, No. 1, Pp. 285-310 [In Persian]
Rafiei M, Mosayebi G, Nezameddin M 2010, Results of six years professors’ evaluation in Arak University of Medical Sciences. Arak Medical University Journal (AMUJ), Vol. 12, No. 4, Pp 52-62 [In Persian]
Ranjbar M, Vahidshahi K, Mahmoudi M 2007, Viewpoints of the attendings and medical students about the Students' evaluation of the attendings, Mazandaran. J Mazandaran Univ Med Sci, Vol. 16, No. 56, Pp.126-135[In Persian]
Raoufi S, Sheykhiyan A, Ebrahimzadeh F et al 2010, Designing a novel sheet to evaluate theoretical teaching nquality of faculty members based on viewpoints of stak eholders and charles E. Glassick's scholarship principles. Hormozgan Medical Journal, No. 3, Pp. 167-176 [In Persian]
Saberi F, Akbari H, Bagheri A, etal 2000, Review of the views of faculty members and students on the form of evaluation of basic science professors by students of Kashan Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, Special Issue of the National Congress of Education, Pp. 1 [In Persian]
Sagano A, Joibari L, Cheraghali F 2009, The story of teacher evaluation is always rather talked. Congress on Medical Education. Shiraz University of Medical Sciences. No.4, Pp. 212-213[In Persian]
Sarchami R, Salmanzadeh H 2005, The opinions of faculty on the efficiency of student rating scheme on teachers' performance in Iran University of Medical Sciences. J Qazvin Univ Med Sci, Vol. 34, No. 1, Pp.6771[In Persian]
Sefi A 2017, Measuring and evaluating educational, Duran, Tehran. [In Persian]
Seraji F, Movahedi R, Sayetkhah M 2015, Assessing the ability of virtual university instructors to teach teaching skills in these courses. Journal of Technology and Technology Education, Vol. 4, No. 5, Pp. 33-54 [In Persian]
Shabani Varaki B, Hosseingholizadeh R 2006, Evaluation of college teaching qualities. Quarterly journal of Research and Planning in Higher education, Vol. 12, No. 1, Pp. 1-21[In Persian]
Shakournia A, Elhampour H, mozafari A, et al 2008, Ten Year Trends in Faculty Members' Evaluation Results in Jondi Shapour University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 7, No.2, Pp.309-16[In Persian]
Shakournia A, Motlagh M, Malayeri A, et al 2005, Students’ views towards teachers' evaluation, Ahvaz Medical Sciences University. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 1, No.2, Pp. 52-53 [In Persian]
Shakournia A, Taherzade M, Ghadiri A 2013, Concordance of teachers’ evaluation by students and alumni of medical sciences. Iranian Quarterly of Education Strategies, Vol. 5, No. 4, Pp. 251-55[In Persian]
Shakurnia A, 2010, Faculty Attitudes Towards Student Ratings: Do the Student Rating Scores Really Matter? Iranian Journal of Medical Education, Vol. 11, No, 2. Pp. 84-93[In Persian]
Shakurnia A, Assarezadegan M 2012, Comparison of faculty members’ evaluation scores based on attitudes toward student rating. Iranian Quarterly of Education Strategies, Vol. 4, No. 4, [In Persian]
Shakurnia A, Fakoor M, Elhampour H, et al 2010, The Correlation between Students' Evaluation of Faculty and Faculty Self-Assessment in Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences in 2008. Journal of Medical Education in Iran, Vol. 3, No. 10, Pp. 229-237[In Persian]
Shakurnia A, Fakoor M, Elhampour H, et al 2012, Evaluation of Validity and Reliability of the Questionnaire of Student Evaluation of Teaching. Sci Med J, Vol. 10, No. 6, Pp. 583-593 [In Persian]
Shakurnia A, Malayeri A, Torabpour M, et al 2006, Correlation between student evaluation of teaching and students’ grades. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 6, No. 1, Pp 51-58[In Persian]
Shakurnia A, Taherzadeh M 2014, Correlation between Teachers' Evaluation Scores by Students, the Department Head and the Faculty Dean. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, Vol. 7, No.3, Pp. 155-160 [In Persian]
Sharifi M, Jourabchi Z, AlipourHeydari M 2002, Teachers effectiveness on student assessment of teachers and the course. The Journal of QazvinUniversity of Medical Sciences, Vol. 6, No. 22, Pp. 7-81[In Persian]
Shin J, Harman G 2009, New challenges for higher education: Global and Asia-Pacific perspectives. Asia Pacific Education Reviewr, Vol. 1, No. 10, Pp. 1-3.
Shirbeygi N, Salimi J, Heydari F 2016, Study of the consistency of the results of different strategies of teacher evaluation. Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies, Vol. 5, No. 12, Pp. 49-70[In Persian]
Simona M, Felicia S, Georgiana C 2014, Content analysis regarding the multiple evaluation of the academic activity in CMU. Global Journal of Guidance and Counselling, Vol. 4, No. 1, Pp. 25-31.
Tamizifar B 2000, Is the faculty evaluation fromstudent perspective related to student’s scores?5th National Congress on Medical Education. University of Medical Sciences, Tehran [In Persian]
Tarhani F 2002, Evaluation of faculty members from viewpoint of medical students of Lorestan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 2, No. 1, Pp. 55-56[In Persian]
Torkzadeh J, Mohtaram M 2013, An analytical framework for identifying the problems that can be addressed in the quality and effectiveness of teaching in higher education. Management Studies on Military Training, Vol. 4, No. 7, Pp.139-164 [In Persian]
Totonchi M, Changiz T, Ali poor L, et al 2005, The view of Isfahan academic staffs about faculty evaluation. Iranian J Med Edu, Vol. 1, No. 6, Pp. 23-26[In Persian]
Trinity University Office of Academic Affairs 2007, Student Evaluation of Courses & Faculty. Texas, USA.
Vakily A, Haji Aghajany S, Rashideepour A, et al 2010. Factors affecting teachers 'evaluation of students' perspective. Semnan Medical Education Journal, Vol. 2, No. 38, Pp. 93-103 [In Persian]
Valian A; Tahmasebi S, Moazzadeh M 2011, Reliability evaluation of evaluation students of Shahid Beheshti Medical Dentistry Faculty Evaluation Faculty. Journal of Dental Medicine, Shahid Beheshti Medical Sciences University. No. 2, Pp. 83-88 [In Persian]
Vasigh A, Ahmadi A, Sheykhi S 2017, The necessity of professor’s assessment with emphasizing on Iran medical universities. Journal of Educational Studies, Vol 3, No. 2, pp. 45-55[In Persian]
Wright D, Gregory L 1995, Portfolios as a component of faculty assessment. Radiol Sci Educ, No. 21, Pp. 9-44
Xu Y 2012, Developing a comprehensive teaching evaluation system for foundation courses with enhanced validity and reliability. Educational Technology Research and Development, Vol. No. 5, Pp. 821-37.
Ziaee M, Miri M, Hajiabadi G, et al 2006, Academic staff and students' impressions on academic evaluation of students in Birjand University of Medical Sciences and Health Services. Journal of Birjand University Birjand University of Medical Sciences, Vol. 13, No. 4, Pp. 9-15 [In Persian]