نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران، اهواز ، ایران

4 کارشناس ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

5 کارشناس دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

مقایسه نتایج خود ارزیابی اساتید و ارزشیابی های دانشجویان می تواند با شناساندن نقاط قوت و ضعف سیستم ارزشیابی، در دستیابی به هدف ارزشیابی که ارتقای کیفیت می باشد مفید واقع گردد. این مطالعه با هدف مقایسه نتایج خود ارزیابی اساتید با ارزشیابی دانشجویان از آنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام گرفت.مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی و جامعه و نمونه پژوهش کلیه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند که در سال تحصیلی 1388 به آموزش و تدریس اشتغال داشته اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه شده و شامل 15 سوال 5 گزینه ای بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-15  تجزیه و تحلیل شد.میانگین نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان44/0±00/4 و  نمرات خود ارزیابی اساتید32/0±53/4  بود.  و اختلاف آماری معنی داری بین آنها وجود داشت(0.0001>P). ضریب همبستگی بین نمرات خود ارزیابی اساتید با نمرات ارزشیابی آنان توسط دانشجویان 210/0 بود.  نمره خود ارزیابی 1/93 درصد اساتید بالاتر از 4 (در حد عالی)  بود. اما فقط 7/51 درصد دانشجویان با اختصاص نمره بالاتر از 4 (درحد عالی) ارزیابی مطلوبی از عملکرد آموزشی اساتید خود داشتند. بین نمره خود ارزیابی استادان  و نمرات ارزشیابی آنان توسط دانشجویان اختلاف  آماری معنی دار وجود دارد.  نظر به اهمیت بازخورد نتایج ارزشیابی های دانشجویی در بهبود کیفیت آموزش باید زمینه هایی برای جلب نظر اساتید و پذیرش نتایج این ارزشیابی فراهم نمود.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of self and students’ rating of Faculty members in School of Medicine of AJUMS

نویسندگان [English]

  • Abdolhussein Shakurnia 1
  • Mohammad Fakoor 2
  • Hossein Elhampoor 3
  • Maryam Taherzadeh 4
  • Farahnaz Chaab 5

1 Faculty Member, Department of Immunology, School of medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Faculty member of Jundishapur University of medical science,Ahwaz,Iran

3 Faculty member of Chamran University,Ahwaz,Iran

4 Expert assessment of Faculty member of Jundishapour University of medical science,Ahwaz,Iran

5 Expert nursing of Joondishapur University of medical science,Ahwaz,Iran

چکیده [English]

Survey the results of student ratings and faculty members’ self-assessment can reveal the strengths and weaknesses of evaluation procedure and be accounted as an effectiveness tool in leading to more quality. The purpose of this study was to comparison the scores of faculty evaluation by student and self-assessment in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS). This cross-sectional study was performed in AJUMS during 2008-2009. The population and sample were all students and non-clinical faculty members. The data gathering tool was a questionnaire consisted of 15 questions with 5 point Likert scale. Data was analyzed by SPSS software. The mean of student rating was 4.00±0.44 and faculty self-ratings mean was 4.53±0.32 (p=0.001). The correlation coefficient between the scores of self-rating and student rating were 0.210. The self-rating of 93.1% of faculty members was higher than 4(excellent). But 51.7% of students were rated their faculties higher than 4.There were significant differences between self and students’ rating of Faculty members. Regarding the importance of the faculty evaluation, it seems that the evaluation process should be performed with a more professional approach in which more faculty contributions needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-rating faculty
  • Student rating
  • comparison
  • Ahvaz medical university